De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale basiszorg; “de voordeur van de GGZ”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale basiszorg; “de voordeur van de GGZ”"— Transcript van de presentatie:

1 Integrale basiszorg; “de voordeur van de GGZ”
De visie van IBZ is gebaseerd op dé verbinding leggen tussen de Bavo Europoort en de wereld om ons heen. Hierbij hebben we een speciale focus op de 1e lijn en de huisarts. We doen dat door outreachend te werken en daadwerkelijk aanwezig te zijn in die buitenwereld. Om de buitenwereld een goede toegang tot geven zullen we een Front Office organiseren voor de gehele Bavo Europoort waar iedereen terecht kan voor verwijzingen en vragen om informatie.

2 IBZ in Organigram

3 De Divisie onderdelen:
Bureau aanmelding en Opname: Deze vult de functie van front office in. Zij biedt tijdens kantooruren aan patiënten en verwijzers algemene informatie over de inhoud en de actuele beschikbaarheid van het zorgaanbod van alle divisies. Draagt zorg voor het op de juiste plaats komen van verzoeken om advies en consultatie en verwerkt en verdeelt de aanmeldingen voor ambulante en (dag)klinische voorzieningen. Preventie: Ontwikkelt en biedt een scala aan preventieprogramma’s. Het betreft vooral selectieve en geïndiceerde preventie, gericht op hoogrisicogroepen en met mensen met licht psychische klachten. Preventie werkt bij voorkeur op wijkniveau. Waar nodig ondersteunt Preventie de medewerkers van de Bavo Europoort in hun werkzaamheden in zorggerichte preventie. (terugvalpreventie, voorkomen van co-morbiditeit en uitputting van het systeem) Psychiatrische thuiszorg: Biedt kort- of langdurig ondersteuning en begeleiding van patiënten in de eigen leefomgeving, eigenstandig of in het kader van specifieke behandeling. Acuut inzetbaar.

4 Vervolg divisieonderdelen
Acute psychiatrie Er zijn twee diensten hierin ondergebracht: de Acute dienst en de Crisiskliniek. De Crisiskliniek; is een 7x24 uurs voorziening met als doel mensen met acute ernstige psychosociale en/of psychiatrische problemen te beoordelen, adviseren en waar nodig ambulante of klinische crisisinterventie te bieden. De Acute Dienst; beoordeelt mensen met acute psychosociale of psychiatrische problemen, adviseert patiënt en verwijzer en zet zo nodig behandeling in gang. Tevens is zij verantwoordelijk voor het uitschrijven van geneeskundige verklaringen in verband met gedwongen opnames. GGZ in de 1e lijn: Is de vooruitgeschoven post van Bavo Europoort in huisartspraktijken en gezondheidscentra. GGZ medewerkers bieden advies en consultatie, vraag en probleemverheldering in het kader van diagnostiek, geven psycho-educatie aan patiënt en systeem en bieden kortdurende behandeling. Bij doorverwijzing hebben zij een bemiddelende rol en zorgen voor de overdracht. Basiszorgteam: Naast het team GGZ in de 1e lijn, fungeert er tevens een Basiszorgteam voor het rurale gebied vanuit de locaties Middelharnis, Oud-Beijerland en Hellevoetsluis. Dit team draagt op deze wijze bij aan een dekkend netwerk van voorzieningen in de regio Zuid Hollandse eilanden. Het basiszorgteam biedt aanvullende GGZ voor clienten met vooralsnog niet-chronische problemen. Het betreft een generalistisch behandelaanbod van beperkte duur; protocollair van aard, meetgericht, en programmatisch van vorm.

5 Vervolg divisieonderdelen
Arbeidshulpverlening: Deze richt zich vanuit de hulpverlening op het voorkomen en beperken van ziekteverzuim en op bemiddeling naar werk, waarbij een nauwe samenwerking bestaat met SoZaWe in Rotterdam. De nadruk ligt op reïntegratie na ziekteverzuim en trajectbemiddeling van mensen met psychische problemen. NOAGG (Nationale Organisatie Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg) NOAGG richt zich op allochtonen met GGZ problematiek, waarbij cultuur en / of taalproblemen in de weg staan om deel te nemen aan de reguliere GGZ zorg.

6 Dienst Uitvoerende partij Regio Doelgroep Omschrijving De voordeur/Bureau informatie, aanmelding en opname Voordeur Bureau informatie, aanmelding en opname Rijnmond Cliënten, patiënten verwijzers, divisies van Bavo Europoort Frontoffice van Bavo Europoort. Het bieden van informatie over de aard en beschikbaarheid van de zorg Het verwerken van aanmeldingen Het doorsluizen van verzoeken om advies en consultatie Het organiseren van acute zorg. Preventie Context Huisarts, overheid, burgers Het aanbieden en ontwikkelen van preventieprogramma’s Crisiskliniek Rotterdam Cliënten met acute, ernstige psychosociale en/of psychiatrische problemen 7x24 uurs voorziening Het beoordelen, adviseren en het bieden van ambulante of klinische crisisinterventie Acute Psychiatrie Acute dienst Huisartsen, politie, APZ, EHBO afdelingen van algemene ziekenhuizen. Beoordeling, triage en crisisinterventie. Vitale rol in kader van BOPZ beoordelingen. GGZ in de eerste lijn voor allochtone cliënten NOAGG Allochtone cliënten met psychische of psychiatrische problematiek met grote afstand tot de GGZ Het bieden van probleemverheldering, diagnostiek, consultatie en advies, kortdurende generalistische behandeling, doorverwijzing en bemiddeling. Psychiatrische thuiszorg Teams psychiatrische thuiszorg Rotterdam, ZHE, Dordrecht e.o. Groep cliënten met een breed scala aan GGZ problemen, huisartsen, GGZ instellingen in de regio Korte of langdurige psychiatrische thuiszorg. Acuut inzetbaar. GGZ in de eerstelijn Spv-en, psychologen en psychiater Cliënten en huisartsen Het bieden van diagnostiek, consultatie en advies, kortdurende generalistische behandeling, Arbeidsbegeleiding SoZaWe Team in samenwerking met SoZaWe Cliënten met arbeidsgerelateerde problematiek. Gemeentelijke consulenten en verwijzers Het bieden van diagnostiek, behandeling en begeleiding aan cliënten. Het bieden van deskundigheidsbevordering en consultatie aan verwijzers en gemeentelijke consulenten. Focus hierbij op reïntegratie na ziekteverzuim. Basiszorgteam Basiszorgteam Oud Beijerland, Middelharnis en Hellevoetsluis Zuid-Hollandse Eilanden Extra aanbod in het verlengde van de eerste lijn. Geen chronische problematiek of indicatie tot specialistische zorg aanwezig. Het betreft een generalistisch behandelaanbod van beperkte duur; protocollair van aard, meetgericht, en programmatisch van vorm. (maximaal tien contacten) Deskundigheids- bevordering Bavo Europoort Eerstelijn, GGD, Politie, Onderwijs, Welzijn etc. Deskundigheidsbevordering aan samenwerkingspartners

7 Wat doet de psycholoog in de eerste lijn?
Insluitcriteria psychologische behandeling: Milde psychische problematiek persoon kan ondanks de klacht redelijk functioneren op de meeste levensterreinen, premorbide goed functioneren GGZ voorgeschiedenis over het algemeen niet eerder behandeld voor dezelfde klacht of niet eerder behandeld met cognitieve gedragstherapie Enkelvoudige problematiek één hoofdklacht of overzichtelijk problemencomplex Coöperatief en kunnen leren persoon is in staat en gemotiveerd huiswerk te maken en gedragsinstructies uit te voeren

8 Probleemgebieden waarvoor behandeling kan worden geboden
Stemmingsstoornissen: Dysthymie, Depressie (licht-matig) Paniekstoornis met en zonder agorafobie Sociale fobie Gegeneraliseerde angststoornis (GAS) Post traumatische stressstoornis (PTSS) Hypochondrie Aanpassingsstoornissen Ongedifferentieerde somatoforme stoornis(burn-out, surmenage, chronische vermoeidheid) Rouwproblematiek Obsessieve compulsieve stoornis (licht-matig) Partner relatie en gezinsproblematiek Lichte Boulimia Nervosa en eetstoornis NAO

9 vervolg Ongewenste gewoonten en impulscontroleproblemen
Aanpassingsproblemen bij chronische somatische aandoeningen en pijnstoornissen (zoals o.a. diabetes, hartaandoeningen en Cara) Onbegrepen/onverklaarde lichamelijke klachten Psychoseksuele problemen Pedagogische/opvoedkundige vraagstukken Daarnaast zij ingezet worden voor: Psychologisch onderzoek t.b.v. indicatiestelling voor begeleiding en/of behandeling (face-to-face en via internet) Neuropsychologisch onderzoek Behandeling via internet van stress door een schokkende ervaring (acute stress, Post Traumatische Stress Stoornis, rouwproblematiek), depressieve klachten en burn-out.

10 Fasen in de hulpverlening
1. Intake en Behandeling Kortdurende klachtgerichte behandeling Protocollair en evidence based Cognitieve gedragstherapie 2. Beoordeling en advies Beoordeling van cliënt en advies bij psychische (niet psychiatrische) klachten en eventueel verwijzing en toeleiding tot PsyQ en/of preventieprogramma’s en andere 1e-lijns organisaties.

11 Wat doet de SPV in de eerste lijn?
- Diagnostiek: - inventariseren klachten - inventariseren hulpvraag - psychiatrisch onderzoek - analyse sociale leefomgeving - conclusie - beleid o.b.v. voorstel behandelplan Bij: Ernstige psychische, psychiatrische problematiek op meerdere levensterreinen en meervoudig van aard: psychotische stoornissen stemmings- of angststoornissen persoonlijkheidsstoornissen ernstige relatieproblemen e.a. GGZ voorgeschiedenis: vaak al eerder in contact geweest met hulpverlening

12 Taken SPV 1e lijn 1. Intake en Behandeling
Kortdurende behandeling (max 5 gesprekken) Ook gericht op omgevingsfactoren Vaak medicamenteuze interventies. Concrete doelstellingen en resultaatgericht 2. Consultatie en advies Consultatie en advies aan 1e lijnswerkers zonder cliënt te zien 3. Beoordeling en advies Beoordeling, advies en eventueel verwijzing en bemiddeling tot PsyQ, preventieprogramma’s, 1e lijnsvoorzieningen, Regionale Ketenzorg, Psychiatrische Thuiszorg of crisisdienst/centrum


Download ppt "Integrale basiszorg; “de voordeur van de GGZ”"

Verwante presentaties


Ads door Google