De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UITVOERINGSORGANISATIE Vergunningen, toezicht en handhaving in FRYSLÂN

Verwante presentaties


Presentatie over: "UITVOERINGSORGANISATIE Vergunningen, toezicht en handhaving in FRYSLÂN"— Transcript van de presentatie:

0 Uitwerking VROM agenda
Strategische agenda en transitieprogramma Kwaliteitscriteria Uitvoeringsstructuur Informatiehuishouding Taakverdeling straf-en bestuursrecht Overdracht IBT op gemeenten aan provincies Kosten-batenanalyse Communicatie Transitieproces Samenhang en Personeel

1 UITVOERINGSORGANISATIE Vergunningen, toezicht en handhaving in FRYSLÂN
Bestuurlijk overleg 8 oktober 2009

2 Doel presentatie informatie-uitwisseling
(voorbereiding) besluitvorming bestuurlijk overleg

3 Reminder : kabinetstandpunt
Kwaliteit moet beter (proces, inhoud en kritische massa) Organisatie moet robuuster Rolverdeling moet helder : bevoegd gezag, Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT) en uitvoering Informatiehuishouding en – uitwisseling op orde

4 Waar staan we nu? Opvatting kabinet over eindbeeld uitvoeringspraktijk vergunningverlening en handhaving Opvattingen IPO/VNG, UvW, de minister(raad), Kamer Package-deal en basistakenpakket, A.O. 30 september Diverse brieven. Toer Fryslân/individuele gesprekken Informatie/afstemming Bestuurlijk overleg 8 oktober as. Versnippering. Onderlinge afstemming en samenwerking. Bestuurs-strafrecht Informatieuitwisseling. ketenhandhaving

5 Nadere kabinetsreactie
Aanvullende kwaliteitscriteria Regionale uitvoeringsorganisaties Informatiehuishouding en –uitwisseling Vastgesteld basistakenpakket (onderwerp van overleg) Complex en hoog risicoprofiel Provincie voert regie (organisatie en kwaliteit) Eerst kwaliteit dan overdracht van taken + bevoegd gezag

6 Planning op hoofdlijnen
Besluit territoriale congruentie met politie- en veiligheidsregio Besluit over juridische vorm (Wgr.) Kwaliteitscriteria vastgesteld Inwerking Wabo (1 juli ??) Bepalen vrijwillig pakket uitvoeringstaken uitvoeringsorganisatie modeluitwerking Bevoegd gezag voldoet aan kwaliteitscriteria Gemeenschappelijke regeling getroffen Feitelijke uitvoering van de (basis)taken overgedragen aan de dienst Uitvoeringsorganisatie operationeel Inter Bestuurlijk Toezicht(IBT) geregeld >

7 30 september 2009 Kamer akkoord packagedeal en uitstel Wabo; ministers informeren 2e Kamer
oktober 2009 : stand van zaken ICT-Wabo en exacte samenstelling van het basistakenpakket; december 2009 : over de kwaliteitscriteria; januari 2010 : keuzes organisaties m.b.t. werkgebied en juridische vorm en standpunt Rijk t.a.v. voorgestelde afwijkingen van veiligheidsregio’s; januari 2010 : stand van zaken met betrekking tot de verbeteracties in het kader van de strafrechtelijke handhaving

8 Schematische weergave
Integraal, klantvriendelijk en efficiënt Implementatie Wabo ICT Juridische vorm ????????? IPPC/BRZO Uitvoering basispakket Model Kwaliteitscriteria Formele basis Feitelijke structuur

9                                                                                                                                          Kwaliteit

10 Proces kwaliteitscriteria
1e concept bekend gemaakt Reactietermijn tot 14 oktober as Verwerken reacties Vaststellen concept 10 10

11 1e concept kwaliteitseisen
Kritieke massa generalistisch/specialistisch wel/niet binnen overheid functiescheiding persoons-/dossierniveau MBO/HBO Proceskwaliteit en sturing → big-eight Inhoud/prioriteiten Adequaat niveau toetsing en toezicht Landelijke sanctiestrategie Landelijke handhavingsprioriteiten Frequenties toezicht/actualiseren vergunning 11 11

12 Friese aanpak

13 Friese aanpak Plan van aanpak - aangepast
Toer Fryslân - korte terugblik : Complex centraal wat nodig is Lokaal, regionaal wat kan Lokaal, regionaal via lijn gemeente, intergemeentelijke samenwerking, herindeling, uitvoeringsorganisatie Ook omvang, ICT, integraal, efficiënt, lean werken en kwaliteitscriteria bepalen model Fryslân als werkgebied uitv.org. heeft draagvlak? WGR - bij gebrek aan beter- passend? Bestuurlijke traject raad gemeente 3 maand

14 Vergunnningen/toezicht management
Keuze opties complex complex complex min. gemiddeld gemiddeld eenvoudig max. Vergunnningen/toezicht management gemiddeld eenvoudig eenvoudig Bevoegd gezag FO, beleid+besluitv. Bevoegd gezag FO, beleid+besluitv. Bevoegd gezag FO, beleid+besluitv. Bevoegd gezag 1 2 3

15 Potentiële capaciteit
100 fte 400 fte APV? verplicht facultatief Kosten/batenanalyse etc. >100 fte > Spreiding meerdere locaties Centraal wat moet en decentraal wat kan.

16 Werkgebied Kabinet : Werkgebied samen laten vallen met werkgebied politie-/veiligheidsregio Afwijking- gemotiveerd/ zwaarwegend belang Voorwaarden kabinet Inzet Fryslân : gemotiveerde afwijking? Geen voorstel vóór 1 dec. as. : conform opvatting kabinet

17 Juridische vorm Kabinet : openbaar lichaam ; andere vorm mogelijk (tenminste gelijkwaardig). Overwegingen: Vertrekpunt wetgever: Publiekrechtelijke samenwerking → Wgr. Privaatrechtelijk, nee tenzij bijzonder aangewezen. Uitvoering kerntaak/medebewind Vereiste van rechtspersoonlijkheid Geleed (robuust) bestuur: meerdere overheidspartijen Inzet Fryslân : andere juridische vorm? Indien vóór 31 dec. geen overeenstemming over andere vorm → conform opvatting kabinet

18

19 ICT problematiek Omgevingsloket on-line 1 2a bg bg bg bg bg
Postbus on line 1 etc. Productieproces 2a bg bg bg bg bg Fryske uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving Productieproces 2b Informatie delen 3 Informatiehuishouding en -uitwisseling

20 Bestuurlijk advies ICT
Onderzoeksvraag Selectie offertes Kosten € (€ 628) i.p.v. € Toelichting Cap Gemini aanpak Besluit Tijdstraject 2,5 maand

21 Proces Informatie delen 8 oktober Vervolg Vervolg proces
Agenda, incl. besluitvorming ICT Vervolg Besluitvorming door dagelijkse besturen /en of Raden/AB over werkgebied en Wgr-vorm of Het uitgangspunt van het kabinet volgen Brief richting de minister Vervolg proces Overgang naar volgende fase: uitvoeringsmodel met alternatieven Landelijke afstemming

22 Afronding 22


Download ppt "UITVOERINGSORGANISATIE Vergunningen, toezicht en handhaving in FRYSLÂN"

Verwante presentaties


Ads door Google