De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale handhaving en Wabo!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale handhaving en Wabo!"— Transcript van de presentatie:

1 Integrale handhaving en Wabo!
25 november 2010

2 Inleiding Doelstellingen van de Wabo: Klant en project staan centraal
Vereenvoudiging: circa 26 toestemmingstelsels gaan op in één omgevingsvergunning Tegengaan tegenstrijdige besluiten Via digitaal loket 2

3 Inleiding Maar ook: Minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven Betere dienstverlening door de overheid Kortere procedures Afstemming van voorschriften uit verschillende wetten 3

4 Activiteiten onder de Wabo (1)
Bouwen Aanleggen van een werk (bestemmingsplan) Strijdig gebruik met bestemmingsplan Brandveilig gebruik Oprichten, veranderen, in werking hebben milieu-inrichting Slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen rijksmonument of beschermd stads of dorpsgezicht Geregeld in artikel 2.1, betreffen wettelijke toestemmingen

5 Activiteiten onder de Wabo (2)
Slopen (o.b.v. bouwverordening); Slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen gemeentelijk monument of in een aangewezen stads- of dorpsgezicht; Een uitweg te maken, te hebben of te veranderen; Een alarminstallatie met opvallend geluid of lichtsignaal; Kappen van bomen; (Toe te staan/te gedogen) handelsreclame te maken; (Toe te staan/te gedogen) roerende zaken op te slaan Geregeld in art. 2.2, betreffen lokale verordeningen Nb: vergunningplicht ontstaat bestaat pas indien verordening die voorschrijft

6 Activiteiten onder de Wabo (3)
Aanhakend: Toestemming Flora- en faunawet Toestemming Natuurbeschermingswet Maken onderdeel uit van omgevings-vergunning indien die toch al noodzakelijk is

7 Vergunningvrij Besluit omgevingsrecht:
2.3: Bouwwerken in bijlage II Bor 2.4 lid 1: kleine verandering inrichting 2.5 lid 2: inrichtingen onder AMvB 2.6: Sloopactiviteiten In bijlage II Bor ook planologische kruimelgevallen!

8 Stellingen Er vindt een verschuiving van
vergunningverlening van handhaving plaats. Vergunningvrij betekent ook handhavingsvrij

9 Toezicht en handhaving
Hoofdstuk 5 -> breder dan omgevingsvergunning! Handhaving van bepaalde op grond van o.a.: Wabo Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet Wet milieubeheer Wet ruimtelijke ordening Woningwet Wet geluidhinder “voor zover in genoemde wetten bepaald” -> o.a. tabel juridisch handboek Vrom

10 Uitgangspunten handhaving
Orgaan dat bevoegd is voor vergunning is ook bevoegd voor bestuursrechtelijke handhaving Bevoegd gezag heeft tot taak zorg te dragen voor bestuursrechtelijke handhaving Aanwijzen van toezichthouders door anderen dan bevoegd gezag blijft mogelijk (vb vvgb-orgaan, verplichte adviseurs)

11 Regierol provincie Provincie is aangewezen regisseur in traject professionalisering handhaving Provincie kan samenwerking bevoegde gezagen via aanwijzingsbevoegdheid afdwingen -> Provinciale rol milieuhandhaving nu verbreed naar omgevingsrecht!

12 Handhavingsbeleid Verplicht handhavingsbeleid vormgeven
Basis: dubbele regelkring / big 8 -> stappen op beleids- en operationeel niveau -> handhaving als cyclisch proces -> handhaving gebaseerd op inhoudelijke keuzes

13 Handhaving Handhavingsbeleid (prioriteiten, doelen en strategieën gebaseerd op probleemanalyse; afstemmen met partners) Uitvoeringsprogramma (jaarlijks vaststellen en bekendmaken; afstemmen met partners) Uitvoeringsorganisatie (adequate uitvoering waarborgen, personeelsformatie, buiten kantooruren bereikbaar en beschikbaar, werkprocessen vastgesteld, functiescheiding en roulatieschema voor toezicht op inrichtingen) Borging van middelen Monitoring (bewaken en registreren van resultaten en voortgang) Rapportage verplichting (periodieke rapportages en jaarlijkse evaluatie/verslag)

14 Handhavingsbeleid Art 7.2 Bor: Gebaseerd op probleemanalyse
Inzicht in prioriteitstelling Doelen vastleggen; koppelen aan uit te voeren activiteiten Monitoring Toezichts- en sanctiestrategie vastleggen Inzicht in afspraken met andere partijen als politie, OM Bekendmaken aan gemeenteraad / provinciale staten

15 Uitvoeringsprogramma
Artikel 7.3 Bor Jaarlijks werkprogramma, ter uitvoering van beleid Eveneens afstemmen en bekendmaken raad / P.S.! Artikel 7.4 – 7.7 Bor: Eisen aan: Organisatie (functiescheiding) Borging middelen (begroting) Monitoring (geautomatiseerd) Rapportage (periodiek)

16 Handhaving Eén bevoegd gezag, maar meerdere toezichthouders (intern en extern): interne en externe afstemming tussen meerdere toezichthouders is noodzakelijk Vormen van integraal toezicht: Met elkaar controleren Na elkaar controleren Voor elkaar controleren Voor elkaar signaleren

17 Handhaving Categorie-indeling - Kennispiramide Specialistisch Milieu
Brand- Bouwen veiligheid 4 6 3 1 Kennispiramide 1 1 Generalistisch


Download ppt "Integrale handhaving en Wabo!"

Verwante presentaties


Ads door Google