De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verwante presentaties


Presentatie over: ""— Transcript van de presentatie:

3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wabo opleiding casussen Module 1 en 2

4 Casus 1 (module 1) Mevrouw Van Emmeren komt aan de balie om haar plannen door te spreken. Ze wil aan haar woning 32 m² aanbouwen (niet vergunningvrij) aan de achtergevel. Dit blijkt in strijd te zijn met het bestemmingsplan (kruimelgeval). Haar in verval geraakte vrijstaande schuur (= geen monument) moet hiervoor gesloopt worden. Er zal ca. 8,5 m³ afval vrijkomen. Naast de schuur staat tevens een beschermde boom. Ook die zal moeten wijken voor haar bouwplannen. Een aantal vragen zal hierbij moeten worden beantwoord.

5 Welke procedure volgt deze aanvraagprocedure? Hoe weet je dat?
Voor welke activiteiten heeft ze een omgevingsvergunning nodig en waar staat dat in de Wabo? Welke procedure volgt deze aanvraagprocedure? Hoe weet je dat? Hoe lang zal het duren voordat zij de vergunning in huis heeft als ze die deze week nog aanvraagt? Wie is het bevoegd gezag hiervoor? Antwoorden: Vraag 1. De volgende activiteiten zijn vergunningplichtig: Bouwen, art a Wabo Planologisch strijdig gebruik, art c Wabo en art 2.10 jo art Wabo Kappen, art g Wabo Vraag 2. Reguliere procedure (zie reikwijdte-overzicht en art. 3.7 Wabo) Vraag 3. De vergunning kan binnen 8 weken verleend zijn mits volledig en de beslistermijn niet verdaagd wordt; - afhankelijk van termijn tot aanvullen aanvraag kan hier 4 weken bijkomen; - bij verdaging kan de beslistermijn met 6 weken worden verlengd. Het zou dus uiterlijk 20 weken kunnen duren voordat de fatale termijn verstrijkt. Vraag 4. De gemeente is hiervoor bevoegd gezag. (geen provinciaal of rijksbelang)

6 Moet zij de aanvraag digitaal indienen?
Ze besluit voor alle activiteiten in één keer vergunning aan te vragen. Moet zij de aanvraag digitaal indienen? Mag haar broer, die handiger is met computers dan zij èn die in een naburige gemeente woont, de aanvraag op de OLO invullen, uitprinten en vervolgens schriftelijk voor haar indienen in de gemeente waar hij woont? Kan hij de aanvraag voor haar ook digitaal indienen via de OLO? zij kan de aanvraag digitaal indienen. Voor burgers/particulieren is er (nog) geen verplichting tot het digitaal indienen. Voor bedrijven zal na 2 jaar na inwerkingtreding van de Wabo digitaal indienen wel verplicht worden. Ja maar mevrouw Van Emmeren moet wel de aanvraag zelf ondertekenen. De naburige gemeente heeft daarna een doorzendplicht op grond van de art. 2:3, lid 1 Awb Dat kan alleen als mevrouw Van Emmeren met haar Digid de aanvraag ondertekent.

7 Welke procedure volgt de aanvraag?
De woning en schuur van mevrouw Van Emmeren zijn gelegen in een Rijks beschermd dorpsgezicht en de woning is daarbij ook aangewezen als Rijksmonument. hoe zou je vraag 1 nu beantwoorden m.a.w. voor welke activiteiten is een omgevingsvergunning noodzakelijk? Wie is hiervoor het bevoegd gezag of is hier sprake van 2 bevoegde gezagen (deelbevoegdheid)? Welke procedure volgt de aanvraag? En wat als ze een alarminstallatie wil aanbrengen? Antwoord vraag 1. Bouwen van een bouwwerk - Wabo art a afwijken van bestemmingsplan - Wabo art c kappen - Wabo art g verstoren van een rijksmonument - Wabo art f slopen van een bouwwerk in een beschermd dorpsgezicht art h het bevoegd gezag is nog altijd B&W (geen provinciaal of rijksbelang). De Wabo kent geen deelbevoegdheden. De aanvraag volgt de uitgebreide procedure wegens beide beschermde statussen van zowel de woning als het dorpsgezicht (zie reikwijdte-overzicht) voor zover een alarminstallatie op grond van Algemene Plaatselijke Verordening slechts mag worden aangebracht nadat B&W hiervoor een vergunning hebben verleend (APV), kan de activiteit worden aangemerkt als bedoeld in artikel f. Via de Vergunningencheck op de OLO zijn de plaatselijke verordeningen (zoals de APV en bouwverordening) door de diverse gemeenten ingevoerd. Zo kunnen de inwoners van de gemeente Moerdijk via de OLO inzicht krijgen in de noodzaak van wel of geen vergunning.

8 Casus 1 (module 2) Mevrouw Van Emmeren weet inmiddels dat ze een omgevingsvergunning nodig heeft voor de activiteiten bouwen, afwijken van het bestemmingsplan, slopen in een Rijks beschermd dorpsgezicht, beschermde boom kappen, verstoren van een rijksmonument. Ze heeft ergens gelezen dat ze de aanvraag in delen kan opsplitsen of in fasen kan aanvragen.

9 Kan in haar geval (bouwen, afwijken van het bestemmingsplan, slopen in een Rijks beschermd dorpsgezicht, beschermde boom kappen, verstoren van een rijksmonument) de aanvraag in delen aangevraagd worden en zo ja, voor welke onderdelen dan? Wat als de sloopvergunning als deelvergunning wordt aangevraagd, kan deze dan worden verleend? Welke activiteiten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden? Wat betekent dat m.b.t. de aanvraag? Het uitvoeren van de deelvergunning voor het slopen van de schuur of het kappen van een boom is mogelijk. B&W kan wel de omgevingsvergunning voor de activiteit sloop van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht aanhouden o.g.v. artikel 3.4 Wabo als voor de activiteit bouwen tevens een aanvraag is ingediend. Het gaat om een mogelijkheid tot aanhouding dus geen plicht. Het bevoegd gezag kan besluiten om de omg.vergunning voor de activiteit ‘slopen van een bouwwerk in een beschermd dorpsgezicht’ aan te houden indien de vergunning voor de activiteit bouwen is aangevraagd en nog niet is verleend. Onlosmakelijke activiteiten zijn in dit geval ‘bouwen’, ‘Afwijken van bestemmingsplan’ en ‘Slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument’. Men kan dus gebruik maken van het faseren van deze activiteiten door bijvoorbeeld een eerste fase aan te vragen voor de activiteiten ‘Afwijken van bestemmingsplan’ en ‘Slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument’.

10 Welke procedure volgt een deelvergunning voor bijvoorbeeld het kappen van de beschermde boom? En voor het slopen van de schuur? Kan mevrouw Van Emmeren gebruik maken van de deelvergunning voor het slopen of moeten ook eerst de overige vergunningplichtige activiteiten vergund zijn? Is het zinvol de aanvraag te faseren? Wat zijn de voor- en/of nadelen daarvan? Een deelvergunning voor het kappen is een reguliere aanvraag; Een deelvergunning voor het slopen van de schuur (in het beschermd dorpsgezicht) is een reguliere voorbereidingsprocedure noodzakelijk. Zij kan gebruik maken van de deelvergunningen juist omdat deze niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is aan de aanvrager om te kiezen voor het faseren van de onlosmakelijke activiteiten. Gelet op de doorlooptijd van de totale voorbereidingsprocedure zal in de praktijk niet voor de fasering gekozen worden omdat men meestal gisteren al wilde starten met de gevraagde activiteit.

11 wat is de behandeltermijn van de 2e fase?
Welke procedure(s) volgen de fase-aanvragen in dit geval? Regulier, uitgebreid of beide? als fase 1 is verleend, binnen welke termijn moet zij de 2e fase aanvragen of is de 1e fase onbeperkt geldig? wat is de behandeltermijn van de 2e fase? Voor het gefaseerd aanvragen volgt elke fase in principe de uitgebreide procedure. Indien een fase normaliter een reguliere voorbereidingsprocedure zou volgen maar het project bestaat uit onderdelen waarvan een uitgebreide procedure gevolgd moet worden, kan de ‘regulier’ uitgebreide fase worden verkort tot 14 weken. In principe is de 1e fase onbeperkt geldig. Binnen 2 jaar na het onherroepelijk worden van de 1e fase moet de aanvraag voor de 2e fase worden ingediend. Zo niet dan kan het bevoegd gezag (in dit geval B&W) de 1e fase vergunning intrekken. Zie het bovenstaande antwoord. Dit is dus afhankelijk welke activiteit wordt aangevraagd.

12 Casus 2 (module 2) Een bedrijf wil in verband met de forse uitbreiding van het aantal medewerkers van 44 tot 63 personen, de kantine en een kantoor uitbreiden met 40 resp. 150 m². Men moet hiervoor nog een gebruiksmelding doen. In de kantine wil men tevens warme maaltijden kunnen verstrekken en tevens alcoholische dranken worden genuttigd tegen betaling (drank- en horecavergunning nodig). Het bestemmingsplan biedt hiertoe voldoende mogelijkheden. De uitbreiding van het kantoor valt onder de reikwijdte van het activiteitenbesluit (Barim).

13 Welke procedure volgt deze aanvraag?
Welke activiteiten zijn, met de gegeven informatie, vergunningplichtig? Wanneer kan/moet de milieumelding (Barim) worden ingediend? En de gebruiksmelding? Is er sprake van samenhangende besluiten (toestemmingen die dus niet integreren in de Wabo)? Welke procedure volgt deze aanvraag? Kan tegen het besluit op de aanvraag eerst beroep worden ingesteld bij de rechtbank? enkel het bouwen is een vergunningplichtige activiteit. Melding milieu is een indieningsvereiste; Mag wel voorafgaand aan aanvraag. De gebruiksmelding mag gelijktijdig (zie MOR en reikwijdte-overzicht); In het kader van de Wet samenhangende besluiten, moet de aanvrager erop gewezen worden dat een Drank- en horecavergunning (niet integrerend in de Wabo) en een gebruiksmelding noodzakelijk is. Verder moet als indieningsvereisten de melding in het kader van artikel 8.40 Wm tegelijk met de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. De aanvraag volgt in dit geval de reguliere procedure. Een besluit op de reguliere voorbereidingsprocedure komt eerst voor bezwaar in aanmerking.


Download ppt ""

Verwante presentaties


Ads door Google