De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijke regelgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijke regelgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijke regelgeving
Dwaande met je bedrijf Gemeentelijke regelgeving

2 Welke regels Bestemmingsplan; Vergunningen:
Bouwen; Planologisch gebruik; Milieu. Waar vind ik informatie / hoe kan ik aanvragen ? Contact

3 Wat is een bestemmingsplan
bevat regels voor het gebruik van de grond (de bestemmingsomschrijving); bevat regels voor het bebouwen van de grond (de bouwregels); wordt door de raad vastgesteld (eigen beleid); ongeveer jaar voorbereiding; geldt voor periode van 10 jaar.

4 Waar bestaat bestemmingsplan uit
Toelichting: Plankeuzes uitgelegd; Onderzoeken die daarbij horen; Uitleg van: Regels (vroeger voorschriften genoemd); Verbeelding (vroeger de plankaart).

5 Voorbeeld verbeelding

6 Voorbeeld regels 1. Bestemmingsomschrijving
De op de kaart voor Woondoeleinden W(a)1 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.  gebouwen en overkappingen ten behoeve van: 1.  het wonen al dan niet in combinatie met ruimte voor een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis; 2.  het wonen in combinatie met bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2 en bedrijven die naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen zijn, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “bedrijven categorie 1 en 2”; 2.     Bouwvoorschriften 2. 1. Bouwen van gebouwen binnen een bouwvlak Voor het bouwen van gebouwen binnen een bouwvlak gelden de volgende bepalingen: a. het aantal woonhuizen per bouwvlak zal ten hoogste één bedragen; b. de gebouwen zullen met ten minste 60% van de breedte van de voorgevel in de voorbouwgrens worden gebouwd; c.   de goot- en bouwhoogte zal ten hoogste 9 m bedragen met dien verstande dat: de goothoogte binnen een afstand van 3 m, gerekend vanuit de voorbouwgrens, ten hoogste 4 m zal bedragen.

7 Uw bedrijf moet voldoen aan bestemming;
bestemming verschilt per gemeente/per perceel; Informatie over bestemmingsplan kunt u vinden op ruimtelijkeplannen.nl of op de gemeentelijke website; Onderzoek naar planologische mogelijkheden maken onderdeel uit van uw bedrijfsplan

8 Beroep of bedrijf aan huis ?
Broedstoof voor startende ondernemers; Rechtspraak kijkt naar gegeven bestemming; Ontwikkeling van <wonen (met vrij beroep)> naar <wonen met aan huis verbonden beroep> tot <wonen met aan huis verbonden beroep of bedrijf> Gemeente bepaalt beleid waarbij steeds meer gekeken wordt naar effect op de woonomgeving

9 Publieksgerichtheid / ruimtelijke uitstraling
Uitgevoerd door (één van) de hoofdbewoners; Niet verkeersaantrekkend, milieuhinderlijk Geen betrekking op detailhandel of horeca, Op kleine schaal (max. oppervlakte) in een ruimte in de woning (soms ook in bijgebouw); Ruimtelijke uitstraling in overeenstemming met woonfunctie of woonomgeving

10 Internetwinkel en bestemmingsplan
Detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Meeste bestemmingen verbieden detailhandel en dus ook een webwinkel ?

11 Jurisprudentie webwinkel
Gaat om ruimtelijke uitstraling: niet fysiek open voor klant (ook niet beperkt); geen showroom (website is showroom); goederen niet op locatie ww laten bezorgen goederen niet op locatie ww afhalen; goederen via internet laten betalen; Geen strijd met Europese dienstenrichtlijn: die richtlijn ziet niet op aspecten van ruimtelijke ordening

12 Horeca Bedrijfsmatig verstrekken van etenswaren en dranken om ter plaatse te nuttigen en/of bedrijfsmatig verstrekken van logies. Horeca is meestal een zelfstandige bestemming

13 Leuker kunnen we’t niet maken
Wel makkelijker

14 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Verbeterde dienstverlening: makkelijker, sneller en goedkoper door: 1 digitale vergunningaanvraag; omgevingsloket; 1 bevoegd gezag; 1 procedure voor vergunning / rechtsbescherming 1 handhaver deregulering

15 Wat zijn o.a. omgevingsvergunningen
bouwen (vroegere bouwvergunning) gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met bestemmingsplan (vroegere Wro vrijstellingen); brandveilig gebruik (vroegere gebruiksvergunning) het hebben van een inrichting; veranderen van een monument; Maken van een inrit.

16 Aanvrager bepaalt Voor een project kan 1 vergunning worden aangevraagd; Aanvrager kan er ook voor kiezen om per activiteit een vergunning aan te vragen; Digitale aanvraag is nog niet verplicht maar biedt wel voordeel: minder indieningskosten; mogelijkheid van vooroverleg.

17 Bouwen en gebruiken Het is verboden om zonder vergunning
een bouwwerk te bouwen; gronden en bouwwerken in strijd met het bp te gebruiken. In bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht staan de uitzonderingen op de vergunningplicht; U kunt zelf via de vergunningencheck in Olo controlen; Wetgeving is lastig en beoordeling hangt bij bouwen voor bedrijfsactiviteit (niet bedoeld voor woongenot) mede af van bestemmingsomschrijving: vraag uw gemeente om een oordeel ! Bij strijd met bestemmingsplan moet vergunning worden geweigerd tenzij …..

18 Smeermiddel van de Wabo: afwijkingsregels
Snellere en eenvoudiger procedure dan bp; Duidelijke ingang/loket:omgevingsvergunning; Heldere beslistermijn en rechtsbescherming; Aanvraag is mede verzoek tot afwijking; Strijd met bestemmingsplan is niet meer einde verhaal maar kan de start zijn van een vergunningprocedure

19 Afwijkingsmogelijkheden Wabo
3 situaties In bestemmingsplan opgenomen (8wk); Genoemd in bijlage 2, artikel 4 Bor (8 wk); Uitgebreide afwijkingsprocedure (26 wk).

20 Voorbeeld van afwijkingsregel bp
Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de milieusituatie mogen gronden met de woonbestemming ook worden gebruikt in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis mits ……..

21 Artikel 4, bijlage II Bor (kruimellijst)
Biedt o.a. de mogelijkheid tot functieverandering van bestaande bouwwerken in de bebouwde kom in combinatie met inpandige verbouwwerkzaamheden; Afwijking is geen plicht maar bevoegdheid; Gemeenten kunnen hiervoor beleidsregels hebben, maar er kan ook per geval gemotiveerd worden

22 Uitgebreide afwijkingsprocedure
Aanvraag is strijdig met bestemmingsplan; Bestemmingsplan bevat geen afwijkingsregels; Kruimellijst is niet van toepassing; Aanvraag is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening en bevat een goede ruimtelijke onderbouwing; Sneller dan een bestemmingsplan, vaak wel duur

23 <Is dit beleid of is er over nagedacht ?>
Afwijkingsbeleid Wanneer u een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik nodig heeft: vraag gemeente naar afwijkingsbeleid bp; Vraag gemeente naar wijzigingsmogelijkheden bp; vraag gemeente naar afwijkingsbeleid kruimellijst; Indien geen beleid, onderzoek via een aanvraag of de gemeente voor individuele geval wil afwijken; Rechter toetst terughoudend (beleid is zaak van gemeente) maar beoordeelt wel zorgvuldigheid en motivering <Is dit beleid of is er over nagedacht ?>

24 Milieu voor het hebben van een inrichting kan een omgevingsvergunning nodig zijn; deregulering: minder vergunningen vaker meldingen en soms niets (type A); activiteitenbesluit: melding is geen omgevingsvergunning maar wel indieningsvereiste activiteiten Internet Module:

25

26 Wat kunt u met het Omgevingsloket
Een vergunningcheck doen; Digitaal omgevingsvergunning aanvragen/ontvangen; In de toekomst nog verder uit te breiden, te koppelen aan andere toepassingen GBA, BAG bedrijfsgegevens ed.; Inloggen met digid of e-herkenning: overal en altijd aanvragen bij juiste loket.

27 Hoe krijgt u contact met gemeente
Klantencontactcentrum (KCC); Soms via bedrijvencontactfunctionaris of bedrijfsloket; Informatie / hulp bij indienen aanvraag; Hangt van dienstverleningsconcept van gemeente af; Advies: benut ook hiervoor het Olo

28 Voordelen vooroverleg Olo
Duidelijke ingang voor vraag; Vraag en vraagmoment liggen vast; Laagdrempelig; Aanvraag hoeft nog niet compleet te worden uitgewerkt; Komt altijd bij de juiste afdeling terecht; Kan leiden tot een afspraak; Volgt een compleet, consistent en vastgelegd antwoord; Vooroverleg kan eenvoudig leiden tot aanvraag

29 Vragen ?


Download ppt "Gemeentelijke regelgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google