De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning"— Transcript van de presentatie:

1 Van agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning
Plattelandswoningen Van agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning

2 Programma Inleiding Wetgeving (Annemarie Burger)
BP glastuinbouw gemeente Nieuwkoop Project Nieuwkoop (Rahil Kouch) Uitvoering onderzoeken Omgevingsdienst (Rees Hennekam) Gezondheidskundig onderzoek (Roel Kerkhoff) Conclusies (Robert van Mackelenberg) Vragen/discussie Lunch

3 Wet plattelandswoningen
Wet bestaat niet! Wijziging Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet geluidhinder, Wet geurhinder en veehouderij, Wet milieubeheer In werking per 1 januari 2013 Planologische status bepalend voor milieutechnische toetsing

4 Wat is een plattelandswoning
Een (voormalige) bedrijfswoning die onderdeel uitmaakt van een agrarisch bedrijf en door derden wordt bewoond De woning is in het geldende bestemmingsplan aangemerkt als agrarische bedrijfswoning De woning wordt niet meer beschermd tegen de milieugevolgen van het bedrijf

5 Wat is een agrarisch bedrijf
Inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak agrarische activiteiten worden verricht Agrarische activiteiten zijnde het telen of kweken van landbouwgewassen of het fokken, mesten, houden of verhandelen van landbouwhuisdieren, dan wel activiteiten die daarmee verband houden

6 Vastleggen in BP Gemeente neemt een besluit tot wijziging BP: Zie ook Uitspraak Rechtbank Den Bosch 19 december 2012 (LJN-nummer: BY7529) Woning krijgt geen nieuwe bestemmingscategorie maar blijft een bedrijfswoning Woning houdt agrarische bestemming

7

8 Goede ruimtelijke ordening
Alle (milieu- en gezondheids)aspecten moeten beoordeeld worden voordat bevoegd gezag besluit neemt tot omzetting naar plattelandswoning Men kijkt dus of de situatie acceptabel is voor bewoning door derden (omzetting) Bij positieve beoordeling krijgt de woning de mogelijkheid voor bewoning door derden

9 Bewoning door derden Milieunormen tov oorspronkelijke bedrijf gelden niet voor deze woning LET OP: milieunormen omliggende bedrijven blijven onverkort van kracht. TOV deze bedrijven is en blijft de woning een woning van derden

10 Project BP glastuinbouw gemeente Nieuwkoop

11 Inleiding

12 Aanpak Alle woningen individueel beoordelen kost veel tijd. Gezocht naar een simpelere en snellere werkwijze. Oplossing: fasering 1. toets afstand woning-bedrijf gebaseerd op Bedrijven en milieuzonering Quick scan Nader dossieronderzoek. 2. nader akoestisch onderzoek 3. nader gezondheidskundig onderzoek (slaapverstoring)

13 Fase 1: Bedrijven en milieuzonering
Alle bedrijven zijn glastuinbouwbedrijven, dus milieucategorie 2 Woningen liggen in gemengd gebied Gewenste afstand volgens VNG publicatie: 10 meter Voor beoordeling uitgegaan van 15 meter, omdat: B&M gaat uit van gemiddelde bedrijfsvoering In dit BP gaat het veelal over transportbewegingen Nachtelijk transport onderbelicht. Daarom veiligheidsmarge ingebouwd.

14 Fase 1: vervolg Uitgegaan van bedrijfsgebouwen en transportroutes tot aan de openbare weg. Voor alle om te zetten locaties zijn de afstanden op kaart in beeld gebracht. Bij alle woningen waar de afstand 15 meter of meer is, wordt uitgegaan dat deze zonder meer acceptabel is. In BP worden deze woningen omgezet nar een burgerwoning. In dit stadium zijn geluid, lucht en externe veiligheid en bestrijdingsmiddelen nader bekeken.

15 Fase 1: Resultaten Bij ca. ¾ van de woningen is de afstand groter dan 15 meter. Deze woningen zijn zonder verder onderzoek omgezet naar de bestemming burgerwoning. Voor de overige woningen is nader (akoestisch) onderzoek nodig.

16 Fase 2: Nader onderzoek Alleen geluid blijkt relevant te zijn, dus alleen nader geluidonderzoek nodig DHV heeft voor alle woningen metingen en berekeningen uitgevoerd Toetsing aan wettelijke geluidnormen (o.a. Activiteitenbesluit milieubeheer)

17 Fase 2: resultaten Gebleken is dat het transport maatgevend is. In geen van de gevallen is geluid afkomstig van de bedrijfsgebouwen bepalend gebleken. Langtijdgemiddelde geluidniveau geen probleem Voor 22 situaties is het piekgeluid ten gevolge van transport zo hoog dat niet voldaan kan worden aan de normen voor het piekgeluid van het Activiteitenbesluit milieubeheer (voorheen Besluit glastuinbouwbedrijven milieubeheer).

18 Nader onderzoek is nodig.
Hoe nu verder. De Wet plattelandswoningen was op dat moment nog niet in werking. Wel mogelijkheid voor het opleggen van maatwerkvoorschriften waarbij hogere geluidsnormen ook mogelijk is. Alleen wat is verantwoord en acceptabel.

19 Fase 3: gezondheidskundig onderzoek

20 Conclusie De Wet plattelandswoningen biedt mogelijkheden voor het omzetten van een bedrijfswoning naar een bestemming tot bewoning door derden. Omzetting is niet zonder meer mogelijk. De beoordeling en motivering van een goede ruimtelijke ordening is en blijft van belang. De komende jaren zal de omzetting met name aan de orde zijn bij het legaliseren van in het verleden ontstane situaties.

21 Deze kunnen op zeer korte afstand van de bedrijven, incl
Deze kunnen op zeer korte afstand van de bedrijven, incl. toegangswegen, liggen. In die situatie zal onderzoek nodig zijn. Gezondheidsaspecten zullen in die situaties belangrijk, zo niet maatgevend zijn.


Download ppt "Van agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning"

Verwante presentaties


Ads door Google