De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 26 september 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 26 september 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 26 september 2007
aan … de bouw van 2 woningen voor elk zes personen en 17 woonzorgeenheden aan de Dr. Schaepmanlaan 33 te Waalwijk

2 Agenda 1. Opening door Helma van de Pluijm, wijkcoordinator en voorzitter  2. Inleiding door wethouder Riné van Dongen (gemeente Waalwijk)  3. Uiteenzetting bouwplan door Jorg van de Sanden (WSG) /Peter van Galen (Bouwkundig ontwerp- en tekenbureau P. van Galen)  4. Uiteenzetting gebruik van het pand door Johan Remmers (ASVZ) 5. Toelichting invulling buitenruimte / herinrichting openbaar gebied door Eelco Eilander (gemeente Waalwijk)  6. Uiteenzetting procedures vrijstelling artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en ontheffing Wet geluidhinder  7. Pauze  8. Rondvraag

3 2. Inleiding Voormalige noodkerkgebouw;
Tot voor kort in gebruik als burgerwoning met kantoorruimte; Nu beoogde locatie voor 2 zorgwoningen voor elk zes personen en 17 woonzorgeenheden.

4 3. Initiatiefnemer WSG

5 4. Gebruiker ASVZ

6 5. Inrichting huidige buitenruimte (1)
25 parkeerplaatsen; 7 bolaccacia’s; Drempel in de weg; Geen scheiding parkeervakken en trottoir; Twee paden aan weerszijden van het pand; De bolaccacia’s zijn wezensvreemde elementen in de straat. Ze staan nergens anders. Ze komen dus niet terug

7 5. Inrichting nieuwe buitenruimte (2)
18 parkeerplaatsen langs de weg; 19 parkeerplaatsen naast pand, Totaal 37 parkeerplaatsen, dus 12 plaatsen extra Waarvan 4 gereserveerd voor medewerkers van de gebruiker, rest dubbelfunctie; bomen die passen in het straatbeeld, tussen de parkeerplaatsen; Voortuintjes voor de twee zorgwoningen; Uitrit parkeerterrein op de drempel; Scheiding parkeervak en trottoir; Twee paden langs het perceel blijven behouden; Brandgang achter bergingen; Parkeernorm is 0,3 – 0,5 parkeerplaatsen per wooneenheid. Dus 9 tot 14 parkeerplaatsen op eigen terrein. Openbare parkeerplaatsen die vervallen dienen elders gecompenseerd te worden. Dus = 37 parkeerplaatsen. Dubbelfunctie = parkeren bezoekers, bewoners, personeel en omwonenden. Alnus spaethii spaeth (Els, 5X) en de Liquidambar styraciflua (amberboom, 3X), naast de bestaande beplanting (platanen) aan de oneven kant van de straat. Brandgang dient geregeld te worden met WSG als eigenaar, staat gemeente buiten. Privaatrechtelijk recht van overpad.

8 5. Buitenruimte (3)

9 6. Bouwvergunning, vrijstelling en ontheffing
vereiste vergunningen: Bouwvergunning art. 40 Woningwet; Vrijstelling art. 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening; Ontheffing art. 83 Wet Geluidhinder. Ook zijn een sloopvergunning en wellicht een kapvergunning vereist.

10 Bestemmingsplan Woonwijken
Bestemming: dienstverlening; Gebruik: Dienstverlenende bedrijven; Bedrijfswoningen; Bijgebouwen; Groenvoorziening; Parkeren; Wegen, straten, voet- en rijwielpaden; Bouwwerken geen gebouwen zijnde en In beperkte mate detailhandel; Bebouwing: binnen bouwvlak; goothoogte 4 meter; nokhoogte 8 meter en 100% volgebouwd. In artikel 1 van het bestemmingsplan wordt onder “dienstverlening” verstaan: - het verlenen van economisch- maatschappelijke diensten aan derden, onder dienstverlenende bedrijven of dienstverlenende instellingen zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio’s en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting; - de uitoefening van administratieve werkzaamheden zoals kantoren en werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi)overheidsinstellingen, het bankwezen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen.

11 Strijdigheid bestemmingsplan
Gebruik: Een woonzorgcomplex valt niet onder de definitie van dienstverlenend; Bebouwing: Overschrijding bouwvlak door hoofdgebouw aan de voorzijde en zijkanten; Overschrijding goot- en nokhoogte. Goothoogte = 6 meter Nokhoogte = 12,45 meter

12 Vrijstelling art. 19, tweede lid Wet op de Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke onderbouwing; Publicatie in “de Maasroute”; ter inzage voor een ieder voor het indienen van zienswijzen (schriftelijk of mondeling); Zes weken; Beoordeling zienswijzen door college; Beslissing op verzoek om vrijstelling en aanvraag bouwvergunning; Publicatie: donderdag 27 september 2007 Ter inzage: vanaf vrijdag 28 september 2007 Ter inzage: aanvraag bouwvergunning, met verzoek om vrijstelling, bouwtekeningen, ruimtelijke onderbouwing, rapportages, uittreksel bestemmingsplan, Hoorzitting: maandag 15 oktober 2007 tussen uur en uur

13 Ontheffing art. 83 wet geluidhinder
Voorkeursgrenswaarde op de buitengevel: 48 dB; Maximaal toegestane waarde op de gevel: 63 dB Berekende waarde op de nieuwe gevel Dr. Schaepmanlaan 33: 59 dB; Oorzaak: wegverkeerslawaai anno 2007 Oplossing: Ontheffing Wet Geluidhinder voor dit bouwplan verlenen; Instellen 30 km-zone voor de hele straat (toekomst). Procedure ontheffing: zie vrijstelling WRO Ter inzage legging is gelijktijdig, maar niet gezamenlijk met vrijstelling, zonder hoorzitting, zienswijze alleen schriftelijk in te dienen. Alleen zinvol als men belanghebbende is bij de beslissing om voor dit bouwplan een ontheffing te verlenen. Bij totstandkoming wijk geen geluidsnormen, nu gewijzigde regelgeving wel geluidseisen.

14 7. Pauze

15 Gelegenheid voor vragen en opmerkingen
8. Rondvraag Gelegenheid voor vragen en opmerkingen

16 9. Afsluiting


Download ppt "Informatieavond 26 september 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google