De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wabo opleiding casussen Module 3

2 Casus 1 Module 3 Meneer Spetters heeft de jackpot van 27,5 miljoen euro gewonnen. Hij had geen 1/5e lot…. Met deze geldprijs wil hij zijn eigen resort stichten. Hij denkt aan een resort met een bezoekersaantal van meer dan bezoekers per jaar. Hij wil een groot zwembad aanleggen met daarbij een hotel met circa 350 kamers inclusief restaurant en bar. Voor de kleintjes wil hij een binnenspeeltuin aanleggen. (deze hebben geen toegang tot de bar…) De beoogde locatie is een braakliggend terrein dat grenst aan een Natura 2000-gebied en het plan past qua gebruik niet in het bestemmingplan (projectbesluit). Hij heeft er dringend behoefte aan om zijn plannen voor te bespreken met de gemeente.

3 Voor welke activiteiten heeft hij vergunning nodig?
Welke procedure volgt hij als hij alles in 1x zou aanvragen? Welke adviseurs moeten om advies worden gevraagd? Binnen welke termijn moet dit advies zijn uitgebracht? Stel de reguliere procedure zou van toepassing zijn, welke termijn geldt dan voor het uitbrengen van advies? Kan het BG het advies naast zich neerleggen? Wat is de consequentie als geen advies wordt uitgebracht? Stel er moet een monument worden gesloopt voor de realisatie van dit resort. Hoe beantwoord je vraag 3 en 4 in dat geval? Kan tegen het advies bezwaar worden gemaakt door de aanvrager of een belanghebbende? Omgevingsvergunning nodig voor: oprichten van inrichting (BOR, bijlage 1 onder B.1c (cat. 19.4)), bouwen, planologisch strijdig gebruik, brandveilig gebruik, aanleggen van wegen (zie voor alle activiteiten onder en art Wabo) Uitgebreide procedure (art Wabo)(niet alleen omdat het oprichten inrichting en projectbesluit is maar ook vanwege brandveilig gebruik en omdat vvgb nodig is o.g.v Natuurbeschermingswet). Doorlooptijd is 6 maanden o.g.v. art. 3:18 Awb. Waterschap i.v.m. indirecte lozingen, advies welstandscommissie( er is ook een vvgb nodig van de gemeenteraad i.v.m. projectbesluit en een vvgb ivm Natuurbeschermingswet) Als de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is geldt op grond van artikel 3:16 Awb een termijn van 6 weken. Bij de reguliere procedure kan het BG zelf de termijn bepalen (let op advies schort termijn niet op!) art. 3:6 Awb. Het BG mag alleen gemotiveerd afwijken van het advies (artikel 3:50 Awb) Advies vragen is verplicht, advies uitbrengen is niet verplicht, de omgevingsvergunning kan dus worden verleend (art. 3:6 lid 2 Awb) Bij het slopen van een Monument is advies nodig van de Minister van OCW (Rijksdienst), zij hebben op grond van 6.4 lid 2 Bor een termijn van 8 weken (ook hierop is uitgebreide procedure van toepassing, het is een monument, zie artikel 3.10 Wabo) Bezwaar is in dit geval niet mogelijk, het is immers de uitgebreide voorbereidingsprocedure maar los daarvan is het advies niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. In dat geval zul je je moeten richten tegen de omgevingsvergunning zelf en daarmee indirect tegen het gewraakte advies.

4 Wie geeft die verklaring af?
In verband met het projectbesluit en het Natura 2000 gebied moeten verklaringen van geen bedenkingen worden afgegeven. Wie geeft die verklaring af? Binnen welke termijn moeten deze verklaringen zijn gegeven? Stel de reguliere procedure is van toepassing, welke termijn geldt dan voor het uitbrengen van advies? Kan het BG de inhoud van de verklaring naast zich neerleggen? Wat is de consequentie als een van beide bestuursorganen de verklaring niet afgeeft? Gemeenteraad voor projectbesluit (artikel 6.7 Bor) Provincie voor Natuurbeschermingswet (artikel 45 ev Nbw) Hiervoor is geen termijn opgenomen in de Wabo, je zult dit in overleg met het vvgb orgaan moeten doen. Een vvgb volgt altijd de uitgebreide voorbereidingsprocedure (artikel 3.10 Wabo) Verklaring moet ongewijzigd worden overgenomen (art 2.22, lid 2 Wabo) De omgevingsvergunning moet in dat geval worden geweigerd 2.20a Wabo (staat gelijk aan weigeren een verklaring af te geven).

5 Casus 2 Module 3 Jan-Willem Stomp, directeur van Bolsius Kaarsen B.V., heeft een woning (geen Monument) in de Landpoortstraat in de vesting Willemstad gekocht. De binnenzijde van het pand wil hij volledig strippen inclusief het maken van 2 deuropeningen in een dragende wand. Aan de straatzijde wil hij enkel de gevelcompositie wijzigen om een betere daglichttoetreding in de woning mogelijk te maken. Na de oplevering van de bouw, wil mevrouw Stomp aan huis verschillende soorten kaarsen gaan verkopen. Dit kan alleen maar met een binnenplanse vrijstelling van het bestemmingsplan.

6 Welke activiteit(en) is (zijn) vergunningplichtig?
Welke voorbereidingsprocedure moet hiervoor worden gevolgd? Kent deze procedure een fatale termijn en zo ja na hoeveel weken is de vergunning van rechtswege verleend? Stel de gemeente verleent de vergunning netjes binnen de beslistermijn. Wanneer treedt de omgevingsvergunning in werking? Stel de heer Stomp wil ook nog een aanbouw achter zijn woning zetten waarvoor een beschermde boom moet worden gekapt. Wanneer treedt de omgevingsvergunning dan in werking? Bouwen (art a Wabo) Planologisch strijdig gebruik (binnenplanse ontheffing) (art c Wabo) Reguliere procedure (art. 3.7 Wabo omdat art hier niet van toepassing is) Fatale termijn 8 weken + evt 6 weken verlenging + termijn aanvullende gegevens (artikel 3.9 lid 3, verwijzing naar paragraaf van de Awb) De vergunning treedt de dag na bekendmaking (=toezending aan aanvrager) in werking, artikel 6.1 lid 1 Wabo. Op grond van artikel 6.1 lid 2 onder a van de Wabo treedt een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 onder g (vellen houtopstand) pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken (mits geen voorlopige voorziening is gevraagd)

7 Stel de gemeente heeft zitten slapen en de vergunning is van rechtswege verleend. Wanneer treedt de omgevingsvergunning dan in werking? Moet de gemeente hier nog iets voor doen? Wat kan de heer Stomp doen als de gemeente vergeet de van rechtswege verleende vergunning bekend te maken? Stel de vergunning is van rechtswege verleend en bekendgemaakt maar de heer Stomp heeft haast en wil liever gisteren dan vandaag nog gaan bouwen. Wat kun je hem nog adviseren? Artikel 6.1 lid 4 Wabo de vergunning treedt pas in werking als de bezwaartermijn is verstreken (mits er geen voorlopige voorziening is aangevraagd) Op grond van artikel artikel 4:20c Awb dient het bestuursorgaan de van rechtswege verleende vergunning bekend te maken en mededeling te doen, binnen 2 weken. Doen ze dat niet dan gaat de bezwaartermijn niet lopen (die gaat immers pas na bekendmaking lopen). Op grond van artikel 4:20d kan de aanvrager een ingebrekestelling sturen naar het bestuursorgaan. Dat heeft dan nog 2 weken de tijd om alsnog bekend te maken en te publiceren. De vergunninghouder kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen (artikel 6.1 lid 4 Wabo een na laatste volzin)

8 Casus 3 Op een gesloten stortplaats (met de bestemming ‘stortplaats’) binnen de gemeentegrenzen van Moerdijk, wil golfclub ‘de Club’ een 18-holes golfbaan met parkeerterrein inrichten. De gronden kunnen voor een symbolisch bedrag aangekocht worden. Men wil er een schuilgelegenheid c.q. kantine bijbouwen. Het terrein moet een luxe uitstraling krijgen. Daarom is het plan opgepakt om het terrein plaatselijk op te hogen. Verder zal een aantal afgravingen worden uitgevoerd om waterpartijen te creëren. Hiertoe is in het bestemmingsplan een stelsel opgenomen.

9 Welke activiteit(en) is (zijn) vergunningplichtig?
Wie is bevoegd gezag en welke voorbereidingsprocedure moet hier gevolgd worden? Door wie moet een verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven en wat als deze VVGB niet binnen de gestelde termijn wordt afgegeven? Aan welke adviezen kun je denken binnen het omschreven project? Wanneer treedt het besluit op de aanvraag in werking? Activiteiten: Het bouwen van een bouwwerk; (art a Wabo) Uitvoeren van werkzaamheden in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald; (art b Wabo) Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (projectbesluit). (art c Wabo) Bij een gesloten stortplaats is de provincie het bevoegd gezag. (art. 3.4 BOR) De uitgebreide voorbereidings- procedure is hier van toepassing (art lid 1a Wabo = projectbesluit). Indien geen VVGB dan weigeren aanraag. (2.20a Wabo) De gemeenteraad i.h.k.v. het projectbesluit (art. 6.7 BOR); B&W wordt als adviseur aangewezen art. 6.1 BOR en de welstandscommissie dient te adviseren o.g.v. art. 6.2 BOR Hier moet een uitgebreide procedure worden gevolgd. Beschikking krachtens de Wabo treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn (artikel 6.1.2b Wabo) wegens voorbereiding met artikel 3.4 Awb


Download ppt "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google