De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteiten grondexploitatie, Wro, Wabo, CHW

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteiten grondexploitatie, Wro, Wabo, CHW"— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteiten grondexploitatie, Wro, Wabo, CHW
Hendrik van Sandick Projectcoördinator grondbeleid Ministerie van VROM

2 overeenkomst Artikel 6.24 Wro 1. Kosten grondexploitatie Daartoe behoren ook de kosten bovenwijkse voorzieningen Afspraken moet voldoen aan eisen redelijkheid en billijkheid Daarnaast 2. Financiële bijdrage aan ruimtelijke voorzieningen

3 Exploitatieplan Wanneer een exploitatieplan? Introductie kruimellijst (wetsvoorstel en aanpassing Bro) Totaal exploitatiebijdragen minder dan €10.000, of Geen fysieke voorzieningen, of Fysieke voorziening bestaat alleen uit aansluiting op riolering of openbare weg, of Gronden worden onteigend, en er lig besluit tot start onteigening

4 Exploitatieplan Wanneer een exploitatieplan? anderszins verzekerd Erfpacht Economisch eigendom

5 Verhaalbare kosten exploitatieplan
Kosten locatie aan de hand van de kostensoortenlijst Drie criteria voor alle kosten: Profijt Toerekenbaarheid Proportionaliteit Evenredig deel bovenwijkse voorzieningen Nieuwe methodes voor handige omslag bovenwijks

6 bovengrens verhaalbare kosten
Bovengrens (macro-aftopping) Kosten zijn verhaalbaar tot het niveau van de totale grondexploitatie-opbrengsten Daarboven moet de gemeente de kosten dragen Inbrengwaarde is

7 Exploitatieplan Inbrengwaarde Verkeerswaarde grond Maakt exploitatieplan ongeschikt voor verliesgevende projecten Terug naar contractplanologie Tekort beperken door afromen verschil boekwaarde en verkeerswaarde

8 Exploitatieplan Belanghebbend Beperkte uitleg door Raad van State Eigenlijk alleen eigenaren en projectontwikkelaars

9 omgevingsvergunning Eén integrale vergunning voor fysieke projecten
één loket één vergunningaanvraag één bevoegd gezag één procedure één besluit één handhaver zelfde toetsing als nu normenstelsels onveranderd

10 geïntegreerd in de omgevingsvergunning
bouwvergunning ontheffing Bouwbesluit alle sloopvergunningen ontheffing bouwverordening gebruiksvergunning alle ontheffingen Wro projectbesluit Wro aanlegvergunning alle monumentenvergunningen milieuvergunning melding 8.19, lid 2 WM uitwegvergunning kapvergunning reclamevergunning vergunning aanleggen weg opslagvergunning alarminstallatie

11 Bouwvergunning en projectbesluit exit
Bouwvergunning wordt: omgevingsvergunning voor bouwen Projectbesluit wordt: omgevingsvergunning voor gebruik dat afwijkt van bestemmingsplan of beheersverordening

12 aanhakers Sommige vergunningen haken aan. Belangrijkste:
Natuurbeschermingswet vergunning art.16 en 19d Flora- en Faunawet, ontheffing art.75, derde lid Aanhaken geschiedt vanuit omgevingsvergunning Voorbeeld: bouwen in natuurgebied Voor bouwen is een omgevingsvergunning nodig. Tevens is een NBwetvergunning nodig. Dan gaat de Nbwet toestemming mee in de omgevingsvergunning.

13 één loket eén loket voor aanvraag en informatie
Elke gemeente moet loket hebben

14 aanvraag Cafetariamodel
Aanvrager bepaalt welke activiteiten hij bundelt in één aanvraag Behalve als ze fysiek onlosmakelijk zijn. digitaal of op papier

15 indieningsformulier Eén landelijk uniform indieningsformulier Digitaal
Formulier (à la belastingaangifte) met vragenboom elektronisch invullen, opslaan en opsturen indieningbescheiden elektronisch mee kunnen sturen Formulier: tijdsbespraring en kwaliteitsslag: uit ervaringen in de praktijk blijkt dat de meest tijd gaat zitten in het komen tot een goede aanvraag. Inclusief op standaard en eenduidige wijze de melding in het kader 8.40 amvb’s wm kunnen afdoen vastleggen in amvb bij wet op de omgevingsvergunning slim = eenmalig vragen, vragenboom a la belasting diskette logisch en samenhangend formulier xml voor koppeling met basisregistraties en opname gegevens in back-office informatiesystemen Prototype in ontwikkeling Pilots worden dit voorjaar opgezet Ontwikkeling xml-format aanvraag bouwvergunning Intelligent formulier: Ontwikkeling e-formulier milieuvergunningdigitale dakkapel, gebouwendossier, welstandseisen, postcode check monumenten

16 ontvankelijkheid Indieningsvereisten vastgelegd in ministeriële regeling omgevingsrecht biedt meer rechtszekerheid aan aanvrager

17 één bevoegd gezag één vergunningverlener:
gemeente in 98% van de gevallen provincie bij deel provinciale milieuvergunningen (BRZO en IPPC buiten landbouw) VROM bij defensie-inrichtingen eventueel via inpassingsplan en rijksprojectbesluit EZ bij mijnbouw

18 één procedure Reguliere procedure (8 weken) Fatale termijn
Kan zes weken verlengd Uitgebreide procedure (26 weken) Projectbesluit, monumenten, milieu Geen fatale termijn Bij termijnoverschrijdingen: dwangsom kwijt Plus: één procedure voor bezwaar en beroep Basis: beroepsprocedures uit Algemene wet bestuursrecht

19 één handhaver Eén handhavend bestuursorgaan
Bevoegd gezag mag handhavend optreden Bevoegd gezag ook belast met coördinatie van toezicht wel verschillende toezichthouders

20 omgevingsvergunning van 25 vergunningstelsels naar 1
plus 10 aanhakende vergunningstelsels van naar vergunningen jaarlijks 50 miljoen minder lasten voor bedrijven minder lasten voor burgers bestuurslasten kunnen iets stijgen of dalen

21 Crisis- en herstelwet Projectuitvoeringsbesluit Één besluit voor project Geen andere vergunningen nodig Daarop is ook afd. grondexploitatie Wro van toepassing Dus zo nodig exploitatieplan Exploitatiebijdrage via afzonderlijke beschikking


Download ppt "Actualiteiten grondexploitatie, Wro, Wabo, CHW"

Verwante presentaties


Ads door Google