De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet ruimtelijke ordening implementatie gemeente Gorinchem

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet ruimtelijke ordening implementatie gemeente Gorinchem"— Transcript van de presentatie:

1 Wet ruimtelijke ordening implementatie gemeente Gorinchem
Mariël Gerritsen 8 april 2008

2 Wet ruimtelijke ordening
Kernpunten Wro (1) Structuurvisie Verkorting bestemmingsplanprocedure > geen goedkeuring GS meer vereist > nieuwe bevoegdheden GS Afschaffing artikel 19 > wel projectbesluit als anticipatie op bestemmingsplan Beheersverordening als nieuw instrument > in plaats van bestemmingsplan Overgangsrecht!

3 Wet ruimtelijke ordening
Kernpunten Wro (2) Vernieuwd instrumentarium grondexploitatie > actieve grondpolitiek blijft > exploitatieovereenkomst: contractvrijheid > nieuw: exploitatieplan als publiekrechtelijke stok achter de deur Standaardisering en digitalisering > digitaliseringseisen bestemmingsplan, beheersverordening en projectbesluit > digitaal vaststellen en toegankelijk maken van ruimtelijke plannen

4 Instrumenten ruimtelijk spoor Wro
Wet ruimtelijke ordening Instrumenten ruimtelijk spoor Wro Beleid: Structuurvisie Regelgeving: Bestemmingsplan Beheersverordening Projectbesluit

5 Wet ruimtelijke ordening
Structuurvisie verplicht voor hoofdlijnen van voorgenomen ontwikkeling van grondgebied (geen sanctie!) altijd uitvoeringsparagraaf geen formele juridische binding; wel zelfbinding (volgens a.b.b.b) geen formele koppeling met juridische planvormen, ook niet met rijks- of provinciale structuurvisie geen wettelijke procedure, wel betrekken burgers en maatschappelijke organisaties geen sanctie, maar … wettelijk basis voor verhaal kosten voor: ruimtelijke ontwikkelingen (via exploitatie-overeenkomst) bovenplanse kosten voor verschillende locaties (via exploitatieplan) Nieuwe Wro: gemeenteraad stelt structuurvisie vast

6 Bestemmingsplan Geen wezenlijke inhoudelijke veranderingen
Wet ruimtelijke ordening Bestemmingsplan Geen wezenlijke inhoudelijke veranderingen Kortere procedure ten opzichte van huidige WRO: 28 i.p.v. 56 weken Geen goedkeuring GS vereist, maar wel nieuwe bevoegdheden provincie en rijk Inspraak blijft facultatief, horen zienswijzen idem Herziening binnen 10 jaar (sanctie!) Nieuwe Wro: gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast

7 Beheersverordening In plaats van bestemmingsplan
Wet ruimtelijke ordening Beheersverordening In plaats van bestemmingsplan Beheer overeenkomstig feitelijk bestaand gebruik Voor gebied waarin geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien (?) Maar wel ontheffingsbevoegdheden en projectbesluiten mogelijk Geen wettelijke procedure; geen bezwaar of beroep mogelijk, wel inspraak Herziening 10 jaar na vaststelling (sanctie!) Nieuwe Wro: gemeenteraad stelt beheersverordening vast

8 Directe procedurele koppeling met bestemmingsplan
Wet ruimtelijke ordening Projectbesluit Vervallen artikel 19 Directe procedurele koppeling met bestemmingsplan goede ruimtelijke onderbouwing Nieuwe Wro: bevoegdheid gemeenteraad; delegatie aan B&W mogelijk

9 Wanneer projectbesluit?
Wet ruimtelijke ordening Wanneer projectbesluit? Nadelen dezelfde of langere procedure als bestemmingsplan beroep in twee instanties (rechtbank en ABRS) of zelfs drie (indien bezwaarschrift tegen bouwvergunning) geen lichtere inhoudelijke eisen, wellicht (in eerste instantie) iets minder werk (ruimtelijke onderbouwing vs. bestemmingsplan) verplichting om binnen 1 jaar na projectbesluit bestemmingsplan ter visie te leggen (met sanctie!) Voordelen projectbesluiten voor verschillende kleine ontwikkelingen in zelfde periode, daarna ineens in nieuw bestemmingsplan (leges!) projectbesluit om te voorkomen dat omstreden onderdelen bestemmingsplan onomstreden projecten vertragen mogelijkheden voor versnelling: echter alleen bij delegatie B&W, in combinatie met afgifte bouwvergunning en vervallen mogelijkheid inspraak

10 Digitalisering bestemmingsplan
Wet ruimtelijke ordening Digitalisering bestemmingsplan digitaal (oproepbaar) plan verplicht per 1 juli 2009 digitale plan wordt vastgesteld! óók volledig plan op papier, inhoud digitaal plan bepalend bij verschil tussen digitaal en analoog plan art verplicht te hanteren standaarden, methoden en technieken voor plaatsbepaling, vastleggen, vaststellen en beschikbaar stellen én autenticiteit in ministeriele regeling

11 Wet ruimtelijke ordening
Overgangsrecht eerbiedigende werking vrijstellingen art. 19 lid 1 en 2 WRO structuurvisie bestemmingsplan (afhankelijk van onherroepelijk worden geldend plan) overig

12 Overgangsrecht: bestemmingsplannen
Wet ruimtelijke ordening Overgangsrecht: bestemmingsplannen

13 Overgangsrecht: bestemmingsplannen
Wet ruimtelijke ordening Overgangsrecht: bestemmingsplannen

14 Bevoegdheden provincie (en rijk)
Wet ruimtelijke ordening Bevoegdheden provincie (en rijk) opstellen structuurvisie verordening met regels omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en projectbesluiten aanwijzing (vooraf) aan gemeenteraad om bestemmingsplan vast te stellen (reactieve) aanwijzing: dat onderdeel van vastgesteld bestemmingsplan blijft geen deel van bestemmingsplan uitmaken provinciaal inpassingsplan provinciaal projectbesluit

15 Nieuw instrumentarium grondexploitatie
Wet ruimtelijke ordening Nieuw instrumentarium grondexploitatie actieve grondpolitiek exploitatieovereenkomst exploitatieplan door Rijk, provincie en gemeente

16 Exploitatieplan (art. 6.12 – 6.23)
Wet ruimtelijke ordening Exploitatieplan (art – 6.23) verplicht (!) voor bouwplannen aangewezen in Bro (in geval van kostenverhaal) besluit om geen exploitatieplan vast te stellen indien: verhaal van kosten anderszins verzekerd en geen noodzaak voor tijdvak exploitatie of fasering uitvoering en geen noodzaak voor locatie-eisen ofwel: exploitatieplan is verplicht tenzij gemeentelijke gronduitgifte of exploitatieovereenkomst nieuwe Wro: bevoegdheid gemeenteraad; delegatie aan B&W mogelijk

17 Exploitatieplan: procedure
Wet ruimtelijke ordening Exploitatieplan: procedure voorbereiding conform afdeling 3.4 Awb (vergelijkbaar met bestemmingsplan) gelijktijdige vaststelling met bestemmingsplan of projectbesluit dus: delegatie exploitatieplan alleen mogelijk in geval van projectbesluit voor beroep worden exploitatieplan en bestemmingsplan resp. projectbesluit als één besluit aangemerkt jaarlijkse herziening

18 Exploitatieplan: kostenverhaal
Wet ruimtelijke ordening Exploitatieplan: kostenverhaal kostenverhaal is maximaal gelijk aan exploitatieopbrengsten baatafroming is niet toegestaan Criteria: profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit bovenplanse kosten toerekenen aan meerdere locaties: alleen indien onderbouwd in structuurvisie Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen: alleen indien onderbouwd in structuurvisie kostenverhaal via bouwvergunning sanctie niet betalen: uitstel start bouw, stilleggen bouw, invordering bij dwangbevel en intrekken bouwvergunning eindafrekening (indien positief resultaat > 5%)

19 Exploitatieovereenkomst
Wet ruimtelijke ordening Exploitatieovereenkomst uitgangspunt: contractvrijheid maar er moet sprake zijn van: kostenverhaal en eventueel bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen, mits basis in structuurvisie overige kaders: vastgesteld exploitatieplan invloed kostensoortenlijst uit Bro algemene beginselen van behoorlijk bestuur exploitatieverordening nog mogelijk voor procedurele aspecten publicatieplicht! nieuwe Wro: college van B&W blijft bevoegd

20 Verwachte effecten grondexploitatiewet
Wet ruimtelijke ordening Verwachte effecten grondexploitatiewet exploitatieovereenkomst blijft belangrijkste instrument exploitatieplan als stok achter de deur bij onwelwillende partijen sterkere positie gemeente kostenverhaal verplicht en verzekerd locatie-eisen zonodig in exploitatieplan tijdwinst (??) snellere onderhandelingen bestemmingsplan sneller in procedure

21 Handhaving en toezicht
Wet ruimtelijke ordening Handhaving en toezicht B&W belast met bestuursrechtelijke handhaving van de wet Beleidsplan handhaving (vooraf) Verantwoordingsplicht handhaving (achteraf)

22 Voorbereiding gemeente op Wro: implementatieplan
Wet ruimtelijke ordening Voorbereiding gemeente op Wro: implementatieplan opzetten traject actualiseren bestemmingsplannen organiseren systematiek en beheer bestemmingsplannen voorbereiden op digitaliseringseisen opstellen / aanpassen / opnieuw vaststellen structuurvisie beleid / richtlijnen t.a.v. gebruik bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen bepalen strategie en werkproces kostenverhaal onder Wro (evt.) aanpassing Inspraakverordening, Planschadeverordening, Legesverordening, Exploitatieverordening, Standaarden openbare bekendmakingen, Delegatie- en mandateringsovereenkomsten etc. bestuur: kaderstelling, bezien mogelijkheden delegatie, actualisatie notitie ‘Domeinenverheldering rol van de gemeenteraad bij WRO-procedures’ Hoe worden de medewerkers van de gemeente, bestuur en burger geïnformeerd en geëquipeerd: i.i.g. speciale bijeenkomst nieuwe Wro voor college en raad  20 mei 2008

23 Implementatieplan nieuwe Wro
Wet ruimtelijke ordening Implementatieplan nieuwe Wro Planning Deadline (voor zover nu bekend): 1 juli 2008!!! Nu bekend: welke zaken moeten geregeld zijn vóór 1 juli 2008?  besluitvorming juni 2008 Voorafgaand aan concreet voorstel: denkrichting (8 april) Besluitvorming: raadsvergadering 26 juni 2008 voor die zaken die voor 1 juli a.s. geregeld moeten zijn Overige zaken: na denkrichting (vanaf heden) uitwerken en implementeren op basis van planning (en begroting) implementatieplan

24 (Belangrijkste) keuzemogelijkheden nieuwe Wro
Wet ruimtelijke ordening (Belangrijkste) keuzemogelijkheden nieuwe Wro Voorbereiding ruimtelijke procedures i.c. notitie ‘Domeinenverheldering rol gemeenteraad bij WRO-procedures’ Al dan niet (opnieuw) vaststellen structuurvisie Bevoegdheid vaststelling projectbesluit (raad of college) In welke gevallen toepassen projectbesluit ondervangen nadelen (opschorting legesheffing) proceduretijd (inspraak) Bevoegdheid vaststelling exploitatieplan (raad of college) i.c.m. bestemmingsplan: delegatie niet mogelijk i.c.m. projectbesluit: delegatie wel mogelijk i.c. noodzakelijk als projectbesluit wordt gedelegeerd

25 Wet ruimtelijke ordening
Denkrichting college Actualiseren en (opnieuw) vaststellen huidige structuurvisie + uitvoeringsparagraaf Bevoegdheid vaststelling bestemmingsplan en beheersverordening: gemeenteraad Bevoegdheid nemen projectbesluit: college Bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in combinatie met bestemmingsplan: raad Bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in combinatie met projectbesluit: college Voortzetten afspraken zoals neergelegd in notitie ‘Domeinenverheldering rol gemeenteraad bij WRO-procedures’

26 Dank u voor uw aandacht


Download ppt "Wet ruimtelijke ordening implementatie gemeente Gorinchem"

Verwante presentaties


Ads door Google