De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionalisering brandweer/doorontwikkeling VRU

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionalisering brandweer/doorontwikkeling VRU"— Transcript van de presentatie:

1 Regionalisering brandweer/doorontwikkeling VRU
Informatiebijeenkomst raad Utrecht, 6 oktober 2009, Hans Wink, directeur VRU

2 Doel informatiebijeenkomst
Vervolginformatie over de besluitvorming inzake de regionalisering van de brandweer Waarom regionalisering Proces tot nu toe. Toelichting op nieuwe organisatie en bijbehorende documenten Formele besluitvormingstraject colleges en raden. Welke besluiten worden aan colleges en raden gevraagd.

3 Waarom regionalisering
Alle gemeenten de brandweerzorg op het afgesproken kwaliteitsniveau brandweerzorg. Door bundeling (versnipperde) capaciteit: minder kwetsbaar Betere ondersteuning aan (vrijwillige) uitrukeenheden Loopbaanontwikkeling en innovatiekracht brandweer versterkt. Lokaal bestuur wordt professioneel geadviseerd en ondersteund. Beter product tegen beheersbare kosten.

4 (Besluitvormings)proces tot nu
Nov. 2007: AB VRU: Voorgenomen besluit tot regionalisering per 1/1/2010 Voorjaar 2008: Instemming alle raden met proces van regionalisering, met aandachtspunten. Raad Utrecht: handhaven huidige kwaliteitsniveau en kosten. Najaar 2008: Start verdere inrichting geregionaliseerde brandweer (project Regionalisering/doorontwikkeling VRU. Juli 2009: AB VRU: voorgenomen besluit inrichting nieuwe organisatie. Okt./dec.2009: Formele besluitvorming in colleges en raden.

5 Fundamenten nieuwe organisatie
Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten Begroting 2010 nieuwe organisatie

6 Gemeenschappelijke regeling
Wijziging bestaande regeling VRU (2005) Voldoet aan wettelijke eisen (Wet Veiligheidsregio’s) Formele verhouding VRU in relatie tot gemeenten Gemeenten blijven bestuurlijk verantwoordelijk Taken en bevoegdheden VRU Dienstverleningsovereenkomst Begroting en verantwoording.

7 Inrichting nieuwe organisatie
Organisatieplan en formatieplan vastgesteld door AB VRU: Geregionaliseerde brandweer als herkenbaar operationele organisatie (repressie en preventie) binnen de VRU. - Lokale posten o.l.v. postcommandant: repressie - Behoud eigen identiteit en cultuur. - (5) districten o.l.v. districtscommandant: beroepsondersteuning aan korpsen en lokaal bestuur. Centraal: - multidisciplinaire samenwerking (Brw, GHOR, gemeentelijke diensten, politie, waterschappen, defensie enz). - beleid, kwaliteit, specialismen en bedrijfsvoering. - integrale advisering lokaal bestuur.

8 Overgang personeel Medezeggenschap ingericht: BOR én BGO.
Adviesorganen ‘ambtelijk’ en vrijwilligers. Overeenstemming over Sociaal statuut. Sociaal plan gereed: ligt voor bij BGO. Organisatieplan en formatieplan vastgesteld. Functieboek nieuwe organisatie gereed. Vergelijking huidige en nieuwe functies (‘Was- Wordt’ lijst) gereed Rechtspositieregeling: pakketvergelijking bestaande regelingen, nieuwe rechtspositieregeling VRU gereed, ligt voor bij BGO. Definitieve plaatsing en aanstelling na formele besluitvorming in raden. Iedereen wordt geplaatst (werkgarantie)!!

9 DVO gemeenten en VRU Afspraken gemeenten en VRU:
- Taken, prestaties, kwaliteit en bijbehorende kosten, - Basiszorg, regionale taken en aanvullende wensen gemeente. VRU garandeert gemeente kwaliteit brandweerzorg en rampenbestrijding op wettelijk vereiste niveau Per 1 januari 2010: minimaal op huidige niveau Verantwoording achteraf aan college. Stelt raad in staat om kaderstellende en controlerende taak uit te oefenen.

10 Overdrachtsdossier Zorgvuldige en soepele overdracht organisatie verantwoordelijkheid gemeente en VRU. Inzicht in aard, omvang en kwaliteit van de over te dragen mensen, middelen en (eventueel tijdelijke) diensten Afspraken over de financiële vergoeding daarvoor Beschrijving van het bestaande zorgniveau Afspraken over afwikkeling ontvlechtingskosten Afspraken over mogelijke beperking daarvan

11 Financieringssystematiek
Kosten gespecificeerd in DVO Lokale Basiszorg = uitrukpersoneel, opleiding en oefening, materieel en huisvesting (box 1): één op één voor rekening gemeente District (box 2): beroepsondersteuning aan korpsen: o.b.v. berekende noodzakelijke formatie. Regionale taken VRU (box 3): op basis van inwonerbijdrage.

12 Begroting 2010 Kosten gemeentelijke brandweer en bijdrage VRU.
Kosten VRU conform al eerder vastgestelde programmabegroting 2010, (0-lijn) Kosten geregionaliseerde brandweer cf. berekende kosten in 2007, naar loon- en prijspeil 2010. Utrecht gaat over tegen huidige kosten (budgetneutraal).

13 Besluitvorming colleges en raden.
Oktober – december 2009 Instemmen met oprichting geregionaliseerde brandweer. Vaststellen gewijzigde gemeenschappelijke regeling Instemmen met de begroting 2010 voor nieuwe organisatie. Afspraken over taakuitvoering en prestaties (DVO). Effectueren overdracht organisatie (personeel en materieel) aan VRU cf. afspraken in overdrachtsdossier.

14 Dank voor uw aandacht Heeft U nog vragen?


Download ppt "Regionalisering brandweer/doorontwikkeling VRU"

Verwante presentaties


Ads door Google