De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onze gemeente Hier kunt u zelf uw gemeentenaam invoegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onze gemeente Hier kunt u zelf uw gemeentenaam invoegen."— Transcript van de presentatie:

1 Onze gemeente Hier kunt u zelf uw gemeentenaam invoegen

2 Aantal gemeenten in Nederland
Het proces van vermindering van het aantal gemeenten is al vanaf de invoering van de Gemeentewet in 1851 een ononderbroken proces.

3 Plaats in het bestel Per 1-1-2006: 458 gemeenten Drie bestuurslagen:
Rijk Provincie Gemeente Gemeente kan bevoegdheden overdragen (bijv. naar regio of gemeenschappelijke regeling) Het Rijk decentraliseert taken naar provincie en gemeente, de gemeente kan zelf ook weer taken overdragen aan andere organen. Hier moet wel altijd een besluit van de raad aan ten grondslag liggen

4 Taken en bevoegdheden gemeente
Autonomie en medebewind Belangrijkste terreinen waar keuzevrijheid is: Verkeer RO en bouwen Welzijn en maatschappelijke ondersteuning Beheer openbare ruimte Cultuur De gemeente voert Rijkstaken uit (medebewind) en maakt zelf beleid. Hieraan gekoppeld zijn specifieke uitkeringen en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds Voorbeeld verkeer: Rijksbeleid: gemeente voert de verkeersregels uit Medebewind: gemeente heeft de taak de verkeersveiligheid te bevorderen (maar op welke wijze beslist zij zelf) Autonomie: gemeente kan zelf bepelen of wijken verkeersluw worden aangelegd, wat de rijrichting in een straat is etc.

5 Wat doet de raad? Zet onderwerpen op de agenda
Stelt verordeningen en nota’s vast (kaders) Stelt de begroting vast Controleert college op uitvoering en effect Gebruikt voor bovenstaande punten signalen uit de samenleving (volksvertegenwoordigen) En legt verantwoording af aan de kiezer Raad benoemt (en ontstlaat) ook de wethouders

6 Wat doet het college? Collegiaal bestuur, maar wel portefeuilles
Het college bereidt besluitvorming voor Het college voert uit Onderhoudsprogamma’s Aanbestedingen Uitvoering projecten Een aantal voorbeelden van uitveoring, er zijn natuurlijk vele andere

7 Wat doet de burgemeester?
Door de Kroon benoemd, op voordracht van de raad Voorzitter van college en raad Openbare orde en veiligheid Kwaliteit dienstverlening en burgerparticipatie (burgerjaarverslag) Taken van de burgemeester zijn o.a (zie Gemeetewet art ): Bewaken van de eenheid van beleid, van onderlinge afstemming tussen degenen die bij die voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn betrokken; een goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden. Vertegenwoordiging naar buiten toe Goede afhandeling van klachten Opstellen brugerjaarverslag

8 Inkomsten ….. Rijksuitkering, algemeen en specifiek Eigen belastingen
Leges Aangegeven is hoe in 2005 de verdeling wat tussen eigen inkomsten en rijksbijdragen: deze verdeling zal door afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB nog meer verschuiven richting rijksbijdrage.

9 … en uitgaven Programbegroting: De 3 W-vragen: Wat willen we bereiken
Wat gaan we daar voor doen Wat mag het kosten Aangegeven is hoe in 2005 voor een middelgrote gemeente de verhouding lag tussen specifieke uitkeringen en de algemeen uitkering uit het gemeentefonds (gekoppeld aan taken van autonomie en medebewind)

10 Het beleidsproces in theorie:
Agendavorming Beleidsvoorbereiding Beleidsbepaling Beleidsuitvoering Beleidsevaluatie Terugkoppeling en heroverweging In het duale proces zijn de taken als volgt verdeeld: Agendavorming: Raad Beleidsvoorbereiding College Beleidsbepaling Raad Beleidsuitvoering College Beleidsevaluatie Raad en college beiden, ondersteund door de rekenkamer Terugkoppeling en heroverweging: Raad en college beiden. In de praktijk verlopen deze fasen zelden netjes volgtijdelijk.

11 Beleidsproces in schema
maatsch. ontwikkelingen uitvoering en effecten kaderstelling controle De beleidscyclus nogmaals in beeld: Aanleiding voor nieuw beleid zijn wettelijke verplichtingen of signalen uit de samenleving wettelijke verpl.

12 Instrumenten voor de raad
Moties Amendementen Schriftelijke en mondelinge vragen Initiatiefvoorstel Rekenkamer(commissie) Naast de formele instruemnten kan de raad ook bestuursopdrachten aan het college geven De rekenkamer(commissie) is wel een instrument van de raad, maar wordt niet rechtstreeks aangestuurd.

13 Actieve informatieplicht
Afspraken in onze gemeente Voortgangsrapportages Raadsinformatiesysteem Informatie ter inzage Vragen stellen aan de ambtelijke organisatie Hier kunt u toelichten hoe de gang van zaken is in uw gemeente

14 pm U kunt eventueel nader ingaan op bijv:
De planning & control-cyclus van uw gemeente De vergadersystematiek- en planning (raad - commissie) De griffie(r) en de raad Vul zelf aan wat u nog aan informatie wordt doorgeven Eventueel kunt u op de laatste sheet relevante telefoonnumers en adressen vermelden of data van vervolgafspraken etc.


Download ppt "Onze gemeente Hier kunt u zelf uw gemeentenaam invoegen."

Verwante presentaties


Ads door Google