De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio’s"— Transcript van de presentatie:

1 Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio’s
Niek Mestrum Manon Ostendorf

2 Doel van deze presentatie
Deel 1 (Niek): Wat staat er nu exact in de Wet veiligheidsregio’s Waarom staat dit er zo in Deel 2 (Manon): Welke vragen roept dit op voor uw praktijk? Welke kansen biedt de Wet veiligheidsregio’s

3 Indeling van deze presentatie
Wat is de stand van zaken met de Wet veiligheidsregio’s Wanneer start de implementatie en wat houdt dit in? Wat staat er nu exact in de wet? Artikelen 45 t/m 50 over ‘informatie en communicatie’ Artikel 7 over ‘verantwoordelijkheid burgemeester’ Besluit veiligheidsregio’s Besluit personeel veiligheidsregio’s

4 Stand van zaken Wet Veiligheidsregio’s
Tweede Kamer en Eerste Kamer akkoord Wetten publicatie eind maart 2010 Besluiten liggen voor advies bij Raad van State Consultatie Ministeriële regeling personeel Besluiten en regeling publiceren op 1 juli Inwerkingtreding wet, besluiten en regeling per 1 oktober

5 Implementatie Ten aanzien van de in de wet opgenomen verplichtingen geldt dat: de gemeenschappelijke regeling na uiterlijk drie maanden het risicoprofiel na uiterlijk zes maanden het beleidsplan na uiterlijk negen maanden het crisisplan, na uiterlijk twaalf maanden wordt vastgesteld Uitleggen wat de plannen moeten behelzen…

6 Informatie en communicatie – Art. 45
1. Gedeputeerde staten dragen zorg voor de productie en het beheer van een geografische kaart waarop de in de veiligheidsregio aanwezige risico's zijn aangeduid, op basis van het risicoprofiel, bedoeld in artikel 15. De risicokaart vermeldt de plaatsgebonden en geografisch te onderscheiden risico's alsmede de gegevens die zijn opgenomen in het openbare register, bedoeld in artikel van de Wet milieubeheer. De kaart is openbaar. 2. De colleges van burgemeester en wethouders in de provincie en de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu leveren gedeputeerde staten de voor de uitvoering van het eerste lid benodigde gegevens. 3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de in de risicokaart op te nemen categorieën van rampen, over de productie, het beheer en de vormgeving van de risicokaart, over de wijze waarop en de frequentie waarmee de daarvoor benodigde gegevens dienen te worden aangeleverd en over de wijze waarop toegang kan worden verkregen tot onderdelen van de risicokaart.

7 Informatie en communicatie – Art. 45
Gedeputeerde staten maken een geografische kaart waarop de in de veiligheidsregio aanwezige risico's zijn aangeduid, op basis van het risicoprofiel. De risicokaart vermeldt de plaatsgebonden en geografisch te onderscheiden risico's. De kaart is openbaar. 2. De colleges van B&W en het RIVM leveren gedeputeerde staten de benodigde gegevens. 3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld

8 Informatie en communicatie – Art. 46
Het bestuur van de veiligheidsregio informeert de Minister van BZK, de cdK en de HOvJ over de rampen en de crises die de regio kunnen treffen en over de maatregelen die zijn getroffen 2. Het bestuur van de veiligheidsregio informeert de bevolking over (zie hierboven) 3. Het bestuur van de veiligheidsregio informeert allen die zijn betrokken bij de rampenbestrijding en de crisisbeheersing in de regio over de rampen en de crises, de risico's die hun inzet kan hebben voor hun gezondheid en de getroffen/te nemen voorzorgsmaatregelen. 4. Het bestuur stemt zijn informatievoorziening af met de informatievoorziening door de crisispartners (landelijk & regionaal).

9 Informatie en communicatie – Art. 47
De Minister BZK zorgt er voor dat alle staten die door een ramp of crisis op Nederlands grondgebied kunnen worden getroffen worden geïnformeerd, voor zover dit niet al op grond van andere wetgeving gebeurt. 2. De Minister BZK zorgt er voor dat alle staten die door een ramp of crisis op Nederlands grondgebied worden bedreigd of getroffen, de informatie over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van die ramp of crisis wordt verschaft, voor zover dit niet al op grond van andere wetgeving gebeurt.

10 Informatie en communicatie – Art. 48
Iedereen die informatie heeft die nodig is voor een adequate voorbereiding van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, geeft die aan het bestuur van de veiligheidsregio. Dit hoeft niet wanneer dit al op grond van andere wetgeving gebeurt. 2. Het bestuur van de veiligheidsregio kan bevelen dat een inrichting waarvoor een rampbestrijdingsplan moet worden opgesteld aan de verplichting tot informatieverstrekking voldoet. 3. Indien de gegevens geheim zijn, loopt de informatieverstrekking via de Minister van BZK 5. De Minister van BZK verstrekt de informatie uit de leden 3 en 4 aan het bestuur van de veiligheidsregio nadat hij heeft bewerkt ter borging van de geheimen. 6. Middels een besluit worden nadere regels worden gesteld

11 Informatie en communicatie – Art. 50
In geval van een ramp stelt eenieder die daarvan kennis draagt, de burgemeester van de gemeente waar de ramp plaatsvindt, zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte. 2. In geval van een ramp verschaft eenieder die over informatie beschikt, de burgemeester van de gemeente waar de ramp plaatsvindt, de informatie die nodig is voor een adequate uitvoering van diens taken, bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid. Dit hoeft niet wanneer dit al op grond van andere wetgeving of art. 48 gebeurt. 3. Middels een besluit worden nadere regels worden gesteld m.b.t. lid 2.

12 Informatie en communicatie – Art. 7
De burgemeester draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn. 2. De burgemeester draagt er zorg voor dat aan de personen die in zijn gemeente zijn betrokken bij de rampenbestrijding of de crisisbeheersing, informatie wordt verschaft over die ramp of crisis, de risico's die hun inzet daarbij heeft voor hun gezondheid en de voorzorgsmaatregelen die in verband daarmee zijn of zullen worden getroffen. 3. De burgemeester stemt zijn informatievoorziening af met de informatievoorziening door de crisispartners (landelijk & regionaal).

13 Besluiten veiligheidsregio’s
Besluit veiligheidsregio’s Minimale eisen aan de hoofdstructuur rampbestrijding en crisisbeheersing Samenstelling regionaal operationeel team (art ) Eisen aan informatiemanagement NIET aan communicatie Onderdeel informatiemanagement: beeld bij de bevolking, […] en informatie die aan de bevolking is verstrekt en maatregelen die zijn getroffen (art ) Besluit personeel veiligheidsregio’s Voorlichtingsfunctionaris commando plaats incident Voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team GÉÉN eisen voorlichtingsfunctionaris beleidsteam

14 Waarom is het zo opgeschreven?
Oude teksten uit Wet rampen en zware ongevallen Niet alles willen regelen Doelvoorschriften & grenswaarden Instrumenten verschaffen Ruimte scheppen voor maatwerk Verantwoordelijkheid benoemen maar niet invullen

15 We bundelen de krachten
Kansen die de wet biedt We bundelen de krachten

16 Vragen??


Download ppt "Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio’s"

Verwante presentaties


Ads door Google