De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

infosessie softwareleveranciers

Verwante presentaties


Presentatie over: "infosessie softwareleveranciers"— Transcript van de presentatie:

1 AgODi, AHOVOS en AKOV heten u WELKOM op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 14 juni 2011

2 infosessie softwareleveranciers
agenda 10u inleiding Lieve Van Leuven personeel Jeroen Depoortere externe communicatie Jan Dejonghe LED Ann Webers 11u00 pauze 11u15 nieuw datamodel VWO Piet De Smet & Dirk Vanderlooven DISCIMUS Peter Van Poucke 12u30 lunch 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

3 inleiding Lieve Van Leuven, afdelingshoofd AgODi ICT
14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

4 personeel Jeroen Depoortere
14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

5 infosessie softwareleveranciers
personeel OVERZICHT : nieuwigheden dienstonderbrekingen (onder voorbehoud) opvragen -adressen plage-uren basisonderwijs aanpassing controle einddatum TAO-opdrachten beleidsondersteuning & klasvrij maken directie aandachtspunt 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

6 nieuwigheden personeel nieuwe DO'n gedeeltelijke loopbaanonderbreking
bestaande DO'n halftijdse GLBO : 028 GLBO 094 GLBO voor beroepsopleiding 029 GLBO 50+ 122 Ouderschapsverlof in het kader van een GLBO 105 GLBO zware ziekte 089 GLBO voor palliatieve zorgen nieuwe codes gedeeltelijke loopbaanonderbreking (GLBO): 151 GLBO met 1/5de 152 GLBO voor beroepsopleiding met 1/5de 153 GLBO 50+ met 1/5de 154 Ouderschapsverlof in het kader van een GLBO met 1/5de 155 GLBO voor medische bijstand met 1/5de 156 GLBO voor palliatieve zorgen met 1/5de 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

7 nieuwigheden personeel nieuwe DO'n gedeeltelijke loopbaanonderbreking
de nieuwe DO'n : zijn opdrachtgebonden kunnen ook in hogescholen genomen worden nieuwe controles : Ambt met volledige prestaties uitoefenen Eén of meer betrekkingen blijven uitoefenen die samen vier vijfden van het aantal prestatie-eenheden omvatten die vereist zijn voor een ambt met volledige prestaties bij een GLBO met 1/5de (DO’n 151, 152, 154, 155 en 156). Hiervoor komen zowel vastbenoemde als tijdelijke opdrachten in aanmerking. Eén of meer betrekkingen blijven uitoefenen die samen vier vijfden van het aantal prestatie-eenheden omvatten die vereist zijn voor een ambt met volledige prestaties bij een GLBO 50+ met 1/5de (DO 153). Hiervoor komen alleen vastbenoemde opdrachten in aanmerking. uitbreiding bestaande controle : DO’n 151 en 152 moeten worden meegeteld voor de tijdsduurberekening van maximum 6 jaar GLBO 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

8 nieuwigheden personeel nieuwe DO'n hogescholen
DO 160 "Uitzonderlijk verlof wegens overmacht hogescholen onbezoldigd” naam DO 144 wordt "verlof wegens overmacht bezoldigd" DO 160 is onbezoldigd kan genomen worden bij ziekte of ongeval van bloed- of aanverwant in de eerste graad die niet onder hetzelfde dak woont DO 161 "Pleegzorgverlof" in verband met pleegzorgsituatie voor pleegouder : bijwonen gerechtelijke zittingen, contacten met natuurlijke ouders of belangrijke andere personen voor pleegkind, contacten met dienst voor pleegzorg, … zes dagen per kalenderjaar DO 161 is bezoldigd voor vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden opsturen met RL-2 DO 162 "Meemoederschapsverlof " analoog aan DO 146 "vaderschapsverlof persoonsgebonden“ en DO 006 “vaderschapsverlof instellingsgebonden” Recht op overname restant bevallingsverlof bij langdurige hospitalisatie of het overlijden van de moeder hier : indien de samenwonende partner een vrouw is 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

9 nieuwigheden personeel verlof mandaat directeur CLB
bestaande DO 112 wordt opnieuw geactiveerd vanaf Vroeger alleen te nemen door technisch personeel van de CLB’s Nu te nemen door alle vastbenoemde of tot de proeftijd toegelaten personeelsleden van alle personeelscategorieën uit het niet-tertiair onderwijs Deze dienstonderbreking wordt niet bezoldigd Deze personeelsleden worden als vastbenoemde opdrachten (ato 4) opgezonden en betaald in de CLB’s 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

10 nieuwigheden personeel nieuwe DO adoptieverlof
bestaande DO : 007 adoptieverlof dekt de duur van 4 of 6 weken instellingsgebonden ook in hogescholen nieuwe DO : 157 “dienstvrijstelling in het kader van het verplichte voorbereidingsprogramma in het kader van adoptie” het gaat om korte afwezigheden (in totaal maximum 20 uur) die wel bovenop de duur komen van 4 weken of 6 weken. Persoonsgebonden Niet voor hogescholen 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

11 infosessie softwareleveranciers
nieuwigheden personeel Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte (DO 002) In CAO IX is er een nieuwe regeling voor VVP wegens ziekte opgenomen : Personeelsleden kunnen na een bezoldigd ziekteverlof het werk hervatten met verminderde prestaties Zowel voor vastbenoemde als voor tijdelijke personeelsleden Behandelende arts stelt reïntegratieplan op met als doel volledig hernemen van de totale opdracht van het personeelslid De nog te presteren opdrachten moeten minstens 50 % van een voltijdse opdracht bedragen Hervattingspercentage wordt in het reïntegratieplan opgenomen Het controleorgaan voor ziekteverlof staat de VVP wegens ziekte toe of weigert dit Het personeelslid wordt tijdens de VVP wegens ziekte bezoldigd voor de volledige opdracht Periode van VVP wegens ziekte wordt pro rata aangerekend op het aantal bezoldigde ziektedagen VVP wegens ziekte eindigt wanneer recht op bezoldigd ziekteverlof is uitgeput Ingangsdatum 1 september 2011 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

12 infosessie softwareleveranciers
nieuwigheden personeel Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte (DO 002) Impact op IT : Onderhandelingen over deze regeling lopen nog. Alles is onder voorbehoud. Mogelijk 2 nieuwe codes van dienstonderbrekingen VVP wegens ziekte naargelang pro rata aanrekening op ziekteverlof : Mogelijkheid 1 : aanrekenen voor een halve dag ziekteverlof Mogelijkheid 2 : aanrekenen voor een halve dag of ¼ dag ziekteverlof 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

13 nieuwigheden personeel opvragen email-adressen
doorsturen van één adres met statuscode per instelling soort gebeurtenis : "melding adres" nieuwe record layout : RL-15 velden : veld 1 "recordtype" : 2090 veld 2 "versienummer" : 01 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

14 nieuwigheden personeel opvragen email-adressen
veld 4 " adres" : 80 karakters voorzien, alfanumerisch restricties : formaat : moet altijd en "." bevatten uit de lijst met toegelaten tekens zijn de volgende tekens niet toegelaten: 32 -> 44, 47, 58 -> 94, 96, 123 -> 151, 153 -> 237, 239, 241 -> 253 (bvb: ! § # enz) is verplicht in te vullen indien veld 05 (Statuscode) gelijk is aan “0002” mag niet ingevuld worden indien veld 05 gelijk is aan “0001” 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

15 nieuwigheden personeel opvragen email-adressen
veld 5 "statuscode" : 4 posities, numeriek restricties : Toegelaten waarden: "0001" : Wenst geen adres op te geven "0002" : adres opgegeven Moet gelijk zijn aan “0002” indien veld 04 ( adres) ingevuld is Moet gelijk zijn aan “0001” indien veld 04 ( adres) niet ingevuld is 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

16 nieuwigheden personeel opvragen email-adressen
registratie in personeelsdossier : fotoprincipe, per instelling begindatum adres = ontvangstdatum 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

17 nieuwigheden personeel plage-uren basisonderwijs
dit schooljaar geen effect volgend schooljaar : uitbreiding naar basisonderwijs nog in onderzoek 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

18 infosessie softwareleveranciers
nieuwigheden personeel Aanpassing registratiecontrole einddatum tijdelijk andere opdrachten (TAO-opdrachten) De registratiecontrole op de einddatum van de tijdelijk andere opdrachten (TAO-opdrachten) van het bestuurs-en onderwijzend personeel (Personeelscategorie 3) wordt gewijzigd voor wervingsambten : - voor vervangingsopdrachten (ato 1) van “<= 30-6 van het schooljaar” naar “<= 31-8 van het schooljaar”. - voor vacante opdrachten (ato 2) van “30-6 van het schooljaar” naar “31-8 van het schooljaar”. Deze regeling geldt vanaf 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

19 nieuwigheden personeel Beleidsondersteuning & klasvrij maken directie
Wijziging vanaf 01/09/2011 (onder voorbehoud): Terugvordering loonkost gebeurt op basis van het personeelslid dat de beleidsondersteuning of klasvrij maken directie effectief uitoefent. Bestaande vakcodes blijven behouden (enkel in combinatie met ATO 1 en ATO 2): 597 beleidsondersteuning 616 klasvrij maken directie Combinatie vakcode 597 of 616 met aanduiding TAO blijft ook behouden. Code oorsprong omkadering 01 (tivoli) krijgt einddatum 31/08/2011  tivoli-code mag niet meer meegestuurd worden. 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

20 nieuwigheden personeel aandachtspunt
project Capelo : Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan overheid ( voorzichtig zijn met "reden stopzetting" bij doorsturen van stopzetting opdrachtenpakket. Soms wordt stopzetting onnodig opgestuurd, waar een nieuw opdrachtenpakket voldoende is. stopzettingen van vastbenoemden worden automatisch als "ontslag" naar pensioenen doorgestuurd 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

21 externe communicatie Jan Dejonghe
14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

22 infosessie softwareleveranciers
externe communicatie OVERZICHT : project downloadpagina's 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

23 externe communicatie downloadpagina's
vorig jaar aangekondigd project : informatieverstrekking zoveel mogelijk stroomlijnen, standaardiseren en uniformiseren in nauwe samenwerking met softwareleveranciers oplossing bruikbaar voor alle softwarepakketten 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

24 externe communicatie downloadpagina's
doorgeven van technische informatie : niet op uniforme of gestructureerde wijze verschillende formaten (excel, word, access, tekst,…) via verschillende wegen (mail, website, bijvoegsel aan omzendbrief, …) verschillende aanpak personeel - I&L nood aan voortdurend actueel gehouden informatie zoveel mogelijk automatisch verwerkbaar in softwarepakket snellere aanpassing en verspreiding mogelijk maken 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

25 externe communicatie downloadpagina's
projectplan : interne analyse: wat kunnen we aanbieden en in welke vorm oplijsten alle gepubliceerde bestanden + verantwoordelijken mogelijkheden onderzoeken om te standaardiseren en te uniformiseren afstemming met softwareleveranciers bevraging overeenstemming bereiken met alle softwareleveranciers uitvoering 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

26 externe communicatie downloadpagina's
interne analyse beschikbare formaten : xls cvs txt xml mdb in tabelvorm of accesdatabase op website voorlopig geen webservices dit is optimalisatieproject eerder : geleidelijke overgang naar ws, in afzonderlijke projecten belasting server ? automatische aanmaak van tabel en verschiltabel is mogelijk, bvb wekelijks, publicatie bij verschil zelfde aanpak voor personeel, lerenden en volwassenonderwijs is mogelijk 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

27 externe communicatie downloadpagina's
enquete : 19 reacties Vraag 1 : Bevatten de tabellen van de downloadpagina's voldoende informatie? ja : neen : 1 Vraag 2 : Moet u ook nog andere gegevensbronnen raadplegen die volgens u op deze pagina's thuishoren? ja : neen : 14 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

28 externe communicatie downloadpagina's
Vraag 3 : Welke gegevens had u graag op de downloadpagina's aangeboden gekregen die nu niet beschikbaar zijn? info over de tabellen : inhoud, relaties tussen tabellen, uniforme veldnamen, betekenis van de velden, verband met technische handleiding, …  wordt toegevoegd versienummer voor elke tabel  wordt toegevoegd updates niet snel genoeg, bvb bij herstructureringen  wordt geautomatiseerd bijlage aan omzendbrief verschilt van tabel  bijlage vervangen door link tabel niet op juiste/elke downloadpagina  afzonderlijke pagina met "algemene" tabellen ? één overzichtspagina met codes, wetteksten, faq's, … per onderwijsniveau  valt buiten kader van deze optimalisatie uitzonderlijke regelgeving : wel in omzendbrief, niet in tabel  is vast gecodeerd, zit niet in tabel voor DKO : volledige lijst met vakken per adm.groep  zit niet in tabel, contacteer afdeling DKO 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

29 externe communicatie downloadpagina's
Vraag 4 : De tabellen worden gepubliceerd als excel- , word- en accessdocumenten. Welk formaat zou in de toekomst uw voorkeur genieten? access : csv : excel : txt : xml : webservice : 2  voorstel : afzonderlijke tabellen in csv , met vaste "kolombreedte" is programma/versie onafhankelijk is eigenlijk tekstbestand, voor "iedereen" bruikbaar geautomatiseerd inlezen is mogelijk kan direct in excel en in access ingelezen worden tabellen die nu in één mdb zitten, worden afzonderlijke tabellen bij elke versie wordt een verschiltabel voorzien 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

30 externe communicatie downloadpagina's
Vraag 5 : Wanneer de tabellen wijzigen, krijgt u een mail waarin de verwijzing staat naar de aangepaste tabellen en vaak een toelichting met info over toegevoegde codes en/of desbetreffende omzendbrieven. Vindt u dit een geschikte methode of wordt u liever op een andere manier attent gemaakt op updates en nieuwigheden? mail : mail + RSS : (RSS: really Simple Syndication) webservice :  voorstel : mail behouden consequent vermelden van hoofdstructuur 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

31 externe communicatie downloadpagina's
Vraag 6 : De tabellen worden nu gepubliceerd op twee afzonderlijke pagina's : personeel en lerenden. Wat geniet uw voorkeur? twee afzonderlijke pagina's : een pagina :  voorstel : twee afzonderlijke pagina's behouden "algemene" tabellen op beide pagina's 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

32 externe communicatie downloadpagina's
Vraag 7 : Wat vindt u van de layout van de downloadpagina’s? goed : neutraal : voor verbetering vatbaar : 2 slecht : ? voorstellen voor verbetering : layout, historiek, … ? info uit mails opnemen ? als document ? als afzonderlijke pagina ? bijkomende uitleg over tabellen (zie vraag 3 over ontbrekende info) ? 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

33 externe communicatie downloadpagina's
Vraag 8 : Heeft u suggesties in verband met de layout van de downloadpagina's? wijzigingen tov vorige versie zijn niet altijd duidelijk  bij elke versie wordt een verschiltabel voorzien zelf kunnen kiezen uit tabellen in verschillende formaten  cvs-formaat kan in excel, access, eigen pakket ingelezen worden downloaden van tabellen vanaf website is geen optie  voorlopig geen webservices beschikbaar updates zijn niet snel genoeg updates komen te frequent, we updaten pas als er fouten voorkomen  voorstel : wekelijkse update, nieuwe versie enkel bij wijzigingen 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

34 externe communicatie downloadpagina's
Vraag 8 : Heeft u suggesties in verband met de layout van de downloadpagina's? (vervolg) alle tabellen in één zip-bestand alleen de wijzigingen publiceren voor volwassenenonderwijs : handleiding voor "dummies" en geïntegreerd systeem van uitleg over regelgeving/afspraken/verificatie/wetgeving/...  valt buiten het kader van deze optimalisatie, vraag is doorgegeven aan afdeling volwassenenonderwijs een zoekmachine met onderwerpen, trefwoorden  mogelijke oplossing : via google (vanaf bepaalde url, zoekt ook in documenten) 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

35 infosessie softwareleveranciers
vragen, opmerkingen, suggesties … 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

36 LED Leer- en Ervaringsbewijzendatabank Ann Webers
Voor basisonderwijs zijn er geen nieuwe dingen te melden. De geïntegreerde puntenenveloppe SO wordt bij luik personeel behandeld. 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

37 infosessie softwareleveranciers
pauze Balkon 2 midden+rechts 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

38 infosessie softwareleveranciers
Nieuw datamodel volwassenonderwijs Cursussen en cursistenregistratie Piet De Smet Voor basisonderwijs zijn er geen nieuwe dingen te melden. De geïntegreerde puntenenveloppe SO wordt bij luik personeel behandeld. 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

39 Nieuw datamodel volwassenonderwijs Achtergrond
Besluitvorming rond het Volwassenenonderwijs beter ondersteunen adequate verzameling van beleidsinformatie Correct Tijdig Vereenvoudiging van de processen aandacht om cursist minder te belasten (vrijstellingen inschrijvingsgeld, studiebewijzen, …) performante gegevensuitwisseling met centra brondatabank voor info over volwassenenonderwijs: uitwisseling met andere partners 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

40 Nieuw datamodel volwassenonderwijs Fase 1: november 2012
Eigenaarschap O & V: Persoonsdatabank Onderwijsbevoegdheid Theoretisch opleidingsaanbod, modules Centrum – Consortium Eigenaarschap centra: Ingericht opleidingsaanbod Ingerichte modules Aanmelding – Toewijzing – Plaatsing Les Participatie 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

41 Nieuw datamodel volwassenonderwijs Verdere fasering
Fase 2: Koppeling KBI: februari 2013 Fase 3: medio 2013 Studiebewijzen Gecombineerd onderwijs Stages Mutaties INSZ Opleidingsprofielen Centrumbestuur e.d.: Fase 4: Koppelingen externe DB'en Vrijstellingen (inhoud) LED-koppeling 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

42 Nieuw datamodel volwassenonderwijs Verloop fase 1
Interne presentatie analyse: 16 – 19 augustus Review intern en extern: 22 augustus – 7 september Rework: 7 september – 23 september Interne presentatie rework: week 26 september Technisch ontwerp: oplevering 15 november 2011 Mogelijke start bouw bij Centra: 15 november 2011 Bouw: oplevering maart 2012 Interne testen: februari 2012 – mei 2012 Testen met de centra: juli 2012 – oktober 2012 In productie: september – november 2012 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

43 Overzicht Business & algemene mijlpalen
2013 2011 2012 J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Referteperiode 11/12 via Mainframe Berekening Omkadering Omkadering Referteperiode 12/13 via Mainframe Referteperiode 13/14 nieuw model Bouw software Centra Bouw IPS software v/d Centra’s Centra Realiteit testen Testen software Centra Technische Specs Zending referte 13/14 Fase 1 Bouw Int. testen Realiteit testen Fase 2 Bouw nieuwe KBI software KBI KBI haalt info op uit nieuw model KBI ontvangt info via centra Bouw Discimus IPS Discimus deel 1 IPS Discimus deel 2 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers Bouw Corve Indien KBI gegevens over Magda moeten lopen 43

44 Nieuw datamodel volwassenonderwijs Use Cases Fase 1
Use cases Fase 1 betreffende de centra (27) Registreer, Annuleer en Wijzig Ingerichte Opleidingsvariant Registreer, Annuleer, Wijzig en Raadpleeg Ingerichte Modulevariant Registreer, Annuleer, Wijzig en Raadpleeg Les Registreer, Annuleer, Wijzig en Raadpleeg Persoon Registreer, Annuleer, Wijzig en Raadpleeg Aanmelding Registreer, Annuleer, Wijzig en Raadpleeg Plaatsing Registreer, Annuleer, Wijzig en Raadpleeg Participatie 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

45 Nieuw datamodel volwassenonderwijs Communicatie
Infosessie voor Softwareleveranciers VWO wanneer Technisch Ontwerp klaar is Sharepoint: 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

46 Technische Architectuur DM@VWO Dirk Vanderlooven
Voor basisonderwijs zijn er geen nieuwe dingen te melden. De geïntegreerde puntenenveloppe SO wordt bij luik personeel behandeld. 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

47 DISCIMUS Peter Van Poucke
Voor basisonderwijs zijn er geen nieuwe dingen te melden. De geïntegreerde puntenenveloppe SO wordt bij luik personeel behandeld. 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers

48 infosessie softwareleveranciers
de LUNCH wordt u aangeboden in Hotel President W.T.C. Koning Albert II laan 44 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers


Download ppt "infosessie softwareleveranciers"

Verwante presentaties


Ads door Google