De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 I Is er na 2012 nog provinciaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 I Is er na 2012 nog provinciaal."— Transcript van de presentatie:

1 Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be Is er na 2012 nog provinciaal jeugdbeleid?

2 ll slidel De toekomst van het provinciale jeugdbeleid 04 februari 20122 Artikel 8 in het nieuwe decreet Art. 8. De provinciebesturen zijn bevoegd voor : 1° het exploiteren en ondersteunen van bovenlokale jeugddomeinen en jeugdinfrastructuur en uitleendiensten voor de jeugd; 2° het voeren van een inclusief beleid voor kinderen en jongeren die omwille van hun afkomst, hun thuissituatie, hun fysieke of mentale situatie of hun statuut een groter risico lopen op achterstelling of uitsluiting op een of meerdere levensdomeinen; 3° het organiseren van participatie van kinderen en jongeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het provinciaal beleid;

3 ll slidel De toekomst van het provinciale jeugdbeleid 04 februari 20123 Artikel 8 in het nieuwe decreet Art. 8. De provinciebesturen zijn bevoegd voor : 4 het voeren van een impulsbeleid ter ondersteuning van jong artistiek talent overeenkomstig de bepalingen opgenomen in een bestuursakkoord zoals vermeld in artikel 2 van het Provinciedecreet 5° het coachen, stimuleren van netwerken en vorming van gemeentebesturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen actief op voornoemde terreinen. 6° het voeren van een impulsbeleid ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid overeenkomstig de bepalingen opgenomen in een bestuursakkoord zoals vermeld in artikel 2 van het Provinciedecreet

4 ll slidel De toekomst van het provinciale jeugdbeleid 04 februari 20124 Artikel 8 in het nieuwe decreet De provincies zijn niet bevoegd voor het subsidiëren van verenigingen waaraan de Vlaamse Gemeenschap in het kader van haar jeugdbeleid een werkingssubsidie toekent ter ondersteuning van de personeels- en werkingskosten die voortvloeien uit een structurele activiteit die een continu en permanent karakter vertoont, ongeacht of die algemene werkingssubsidie wordt toegekend voor de volledige activiteit van de begunstigde of voor een afgescheiden deelactiviteit. Onverminderd wat bepaald is in het tweede lid kunnen verenigingen die door de Vlaamse Gemeenschap uitsluitend gesubsidieerd worden in het kader van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector, wel door de provincies gesubsidieerd worden. Een provincie die op 1 januari 2014 deelneemt in een rechtspersoon die gericht is op het uitoefenen van een bevoegdheid of taak vermeld in artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, kan dit blijven doen voor zover die instelling opgenomen is in de lijst vastgesteld door de Vlaamse Regering na advies van de provincies.

5 ll slidel De toekomst van het provinciale jeugdbeleid 04 februari 20125 Een decreet bovenlokaal jeugdwerk? ?

6 ll slidel De toekomst van het provinciaal jeugdbeleid 04 februari 20126 hartelijk dank


Download ppt "Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 I Is er na 2012 nog provinciaal."

Verwante presentaties


Ads door Google