De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een stand van zaken op 3 februari 2012. 2009 • VVP-memorandum • Vlaams Regeerakkoord 2010 • Vlaams Groenboek • Reactie VVP 2011 • Vlaams Witboek • Reactie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een stand van zaken op 3 februari 2012. 2009 • VVP-memorandum • Vlaams Regeerakkoord 2010 • Vlaams Groenboek • Reactie VVP 2011 • Vlaams Witboek • Reactie."— Transcript van de presentatie:

1 Een stand van zaken op 3 februari 2012

2 2009 • VVP-memorandum • Vlaams Regeerakkoord 2010 • Vlaams Groenboek • Reactie VVP 2011 • Vlaams Witboek • Reactie VVP 2012 3 februari beslissing Vlaamse regering mbt.: • persoonsgebonden taakstelling • aanpassing art. 2 Provinciedecreet

3 Oproep aan Vlaamse Regering: • aanpak bestuurlijke verrommeling • wegwerken democratisch deficiet

4 Doelstellingen: • hervorming binnenlands bestuur • minder bestuurlijke drukte • meer bestuurlijke efficiëntie

5 Door middel van: • meer bestuurlijke transparantie • 2- bestuurslagen • sluitende lijst prov. grondgebonden bevoegdheden • vrijwillige fusie gemeenten • planlastvermindering • regioscreening

6 Vlaams Groenboek, juli 2010: toetsingscriteria • subsidiariteit: meer bevoegdheden naar gemeenten • klemtoon op gemeenten – Vlaanderen • 2-lagenlogica • provincies: accent op grondgebonden taken • vereenvoudiging intermediaire structuren

7 Illustratie toetsingscriteria uit het Groenboek

8 Illustratie voorbeeld van regioafbakening in functie van regioscreening uit het Groenboek

9 Doorbraken mbt. Provincies • accent op de grondgebonden taken • beperkte gesloten lijst van persoonsgebonden taken => Gevolg: aanpassing missie in art. 2 Provinciedecreet

10 Aanpassing missie Huidige missie: open taakstelling • bovenlokale taakstelling • gebiedsgerichte samenwerking • ondersteunende taakstelling op vraag van bestuurlijke partners Toekomstige missie: • open taakstelling: grondgebonden taken • gesloten taakstelling: persoonsgebonden taken

11 Intern: • taakscreening – strategische nota’s – VVP Groenboek- verscherping takenprofiel • sectorschema’s: homogene en gedeelde taken

12

13 Vlaamse taken & bevoegdheden Gedeelde taken / taken op vraag van gemeenten Homogene provinciale bevoegdheden / provincie als (eind)beslisser Gedeelde taken / door Vlaanderen naar provincies gedelegeerd Gemeentelijke taken & bevoegdheden GRONDGEBONDEN PERSOONSGEBONDEN GEBIEDSGERICHT NU STRAKS 14. Bovenlokaal productbeleid (recr. prod., attracties, logies, kwaliteitszorg) 4. Internat. onthaal 11. Planning (region. strat. beleidsplannen) 10. Bestemmingsmarketing in binnenland 3. Buitenlandmarketing 1. Planning (strat. beleidsplan VL) 5. opleiding en vorming gidsen/reisleiders 13. Regionale netwerkvorming (aansturing Vlaamse toer. regio’s) 2. Regelg. toer. samenwerkingsverbanden 6.Onderzoe k 7. Dataverzameling 8. Marketing productlijnen 9. Impulsprogramma’s 12. Gebiedsgericht onderzoek 10. Bestemmingsmarketing in binnenland Toerisme en recreatie 15. Provinciale recreatiedomeinen

14 Extern: • communicatieactie ‘voor een efficiënt Vlaanderen’ naar het maatschappelijk middenveld http://www.vooreenefficientvlaanderen.be/ • overleg met politieke partijen en regeringsleden

15 Draagvlak • middenveld onvoldoende betrokken • kritiek van adviesraden • nauwelijks interbestuurlijk overleg; Bestuursforum kwam niet samen • …

16 Vlaams Witboek, april 2011: verduidelijkt beleidsprofiel voor provincies • doorbraken per beleidssector (grond-en persoonsgebonden) • exhaustieve lijst provinciale bevoegdheden • onderhandelingen met sectorministers

17 Grondgebonden taken: open taakstelling Persoonsgebonden taken: gesloten taakstelling door beperking in art. 2 Provinciedecreet (PD) (D. 48) • ofwel via decreet • ofwel via bestuursakkoord (D. 49): algemeen luik voor alle prov. en specifiek luik per prov. Stand van zaken: • ontwerpdecreet, advies Raad van State

18 Verevening (D. 51) • geen duidelijkheid • financieel: via provinciefonds? • personeel: ?

19 Regioscreening (D. 53) • doelstelling: samenwerkingsverbanden beter op elkaar afstemmen • nieuw bestuursniveau? • timing: evaluatie midden 2012, actie vanaf 2013

20 Planlastvermindering (D. 8) • Inhoud: – geen aparte plannen per sector – meer autonomie van de lokale overheid – mogelijkheid tot inschrijving in Vlaamse sectorprioriteitenbeleid – Vlaamse subsidies gekend voor 6 jaar • Timing: aangepaste decreten midden 2012

21 Overzicht stand van zaken onderhandelingen (03/02/2012)

22 Economie  In onderhandeling: D. 67 Streekoverleg (RESOC – SERR – ERSV) D. 14 Lokaal werkgelegenheidsbeleid  Overheveling naar Vlaamse overheid: D. 47 Startersbegeleiding en bevorderen individueel ondernemerschap

23 Toerisme  Via bestuursakkoord of decreet: Marketing in het binnenland

24 Milieu  Via decreet D. 32 Permanente milieuvergunning VVP – standpunt bij conceptnota in opmaak  In onderhandeling D. 38 Subsidies in leefmilieu en natuur D. 62 Bundeling van bovenlokale bezoekers – en NME - centra

25 Mobiliteit  Via decreet D. 19 Mobiliteitsconvenant In onderhandeling: concrete invulling van een beleidsovereenkomst met provincies op basis van Mobiliteitsdecreet

26 Ruimtelijke Ordening  Via decreet D. 23 Ruimtelijke Ordening • Geen overleg • Integratie van beleid (milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning, de “Omgevingsvergunning”): VVP – standpunt bij conceptnota in opmaak

27 Landbouw Niet-exhaustieve lijst: Onderzoek, voorlichting en advisering, multifunctionele landbouw, beleidsvorming en implementatie, communicatie en educatie, ondersteuning actoren Platteland Niet-exhaustieve lijst: Regisseur van gebiedsgericht plattelandsbeleid

28 Water  Via decreet D. 63 Waterbeheer –en beleid – Taakverdeling wet onbevaarbare waterlopen gemeente, provincie en Vlaamse overheid – VVP heeft minister voorstel van wetswijziging gedaan – Toetsing van criteria in 7 deelbekkens (afgelopen eind december). Na evaluatie volgt nieuwe toetsing in 6 deelbekkens.

29 Cultuur  Ontwerpdecreet lokaal cultuurbeleid: Streekgericht bibliotheekbeleid, projectsubsidies bovenlokale initiatieven, platformwerking en samenwerking cultuurcommunicatie, cultuureducatie, sociaal-cultureel volwassenenwerk van bovenlokaal belang ondersteunen, gebiedsgerichte projecten of projecten naar bijzondere doelgroepen ondersteunen, professionele kunsten van bovenlokaal belang ondersteunen, ondersteuning van initiatieven waarvan de provincie medeorganisator is, circusorganisaties van bovenlokaal belang ondersteunen, circusevenementen en circusateliers, kwaliteitsbevorderende initiatieven amateurkunsten

30 Cultuur Ontwerp cultureel erfgoeddecreet: subsidiëring collectiebeherende instellingen, ondersteuning cultureel- erfgoedorganisaties met regionale relevantie, regionaal depotbeleid, consulentschap  Nog niet duidelijk: Onroerend erfgoed: monumentenwacht, depotbeleid, archeologische traject begeleiding, sensibilisering onroerend erfgoed

31 Sport  Ontwerp sport voor Allen-decreet: Stimuleren van sportbeoefening bij personen met een handicap, ondersteunen en stimuleren regionale sportwerking, ondersteunen en organiseren van bovenlokale sportevenementen, bouwen en subsidiëren van bovenlokale sportinfrastructuur, coördineren van relatie sport, natuur, recreatie en ruimtelijke ordening, beheren van unieke bovenlokale instellingen in de sport

32 Jeugd Ontwerpdecreet VR 3/2/2011: bovenlokale jeugdinfrastructuur, inclusief beleid, uitleendiensten, coachen/stimuleren IGS/netwerk, impulsbeleid  Overheveling naar Vlaamse overheid D. 45 Subsidiering van bovenlokale jeugdverenigingen

33 Welzijn  Goedgekeurde conceptnota VR 3/2/11:  Provinciale basisfuncties sociale planning, netwerkvorming, impulsbeleid decretaal verankeren (ruimer dan niet-exhaustieve lijst: enkel behoud van instellingen van provinciaal belang)  Overheveling naar Vlaamse overheid?: D. 60 Inburgering en integratie (conceptnota goedgekeurd)

34 Wonen  Wordt als grondgebonden materie beschouwd, kabinet wil verder blijven samenwerken  In onderhandeling:  Hernieuwen interbestuurlijk samenwerkingsprotocol

35 Ontwikkelingssamenwerking  Aanpassing huidig decreet door planlastenvermindering: taak voor provincies blijft zelfde (enkel vermeld als indirecte actor)  In onderhandeling:  Functies educatie en sensibilisering decretaal/via bestuursakkoord verankeren (cfr niet-exhaustieve lijst)

36 Onderwijs Niet-exhaustieve lijst: Inrichtende macht van provinciaal onderwijs

37 Timing provinciale bevoegdheden  eind januari 2012: – opmaak lijst bevoegdheden via decreet of bestuursovereenkomst – opmaak lijst bevoegdheden over te hevelen naar andere bestuursniveaus  maart 2012: politieke beslissing bevoegdheidsverdeling  oktober 2012: voorstel bestuursakkoorden (1 per prov.)  begin 2013: aftoetsing nieuwe provinciale coalities  1 januari 2014: inwerkingtreding aangepast art. 2 PD

38  de Interne Staatshervorming algemeen : http://binnenland.vlaanderen.be/werking-besturen/interne- staatshervorming  de Interne Staatshervorming voor de provincies: www.vlaamseprovincies.bewww.vlaamseprovincies.be > extranet > inloggen > Interne Staatshervorming > opvolging Witboek > Overzicht van de lopende initiatieven met kabinetten  de 5 Vlaamse provincies: • Antwerpen: http://www.provant.be/http://www.provant.be/ • Limburg: http://limburg.be/http://limburg.be/ • Oost-Vlaanderen: http://oost-vlaanderen.be/http://oost-vlaanderen.be/ • Vlaams-Brabant: http://www.vlaamsbrabant.be/http://www.vlaamsbrabant.be/ • West-Vlaanderen: http://www.west-vlaanderen.be/ http://www.west-vlaanderen.be/

39  De Vlaamse provincies m.b.t: • Algemeen telefoonnummer VVP: (02) 508 13 30 • Bestuurszaken: raymond.vanloock@vlaamseprovincies.be • Welzijn, wonen, jeugd en ontwikkelingssamenwerking: sven.pans@vlaamseprovincies.be • Europa, economie en toerisme: saskia.vanlaere@vlaamseprovincies.be • Platteland, landbouw en integraal waterbeleid: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be • Leefmilieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening: peter.gorle@vlaamseprovincies.be • Cultuur, communicatie en sport: lena.lansbergen@vlaamseprovincies.be


Download ppt "Een stand van zaken op 3 februari 2012. 2009 • VVP-memorandum • Vlaams Regeerakkoord 2010 • Vlaams Groenboek • Reactie VVP 2011 • Vlaams Witboek • Reactie."

Verwante presentaties


Ads door Google