De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe beleids- en beheerscyclus Nieuwigheden en begrippen in een notendop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe beleids- en beheerscyclus Nieuwigheden en begrippen in een notendop."— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe beleids- en beheerscyclus Nieuwigheden en begrippen in een notendop

2 Nieuw: • 1 meerjarenplan • Nieuwe termen • De periode • Beleidsrapporten • Beleidsdoelstellingen

3 Meerjarenplan komt in de plaats van afzonderlijke sectorale of categoriale plannen (bv. ouderenbeleidsplan) Categorie

4 1 meerjarenplan BBC moet bijdragen tot planlastvermindering: de sectorale en categoriale plannen worden verwerkt in een globaal strategisch meerjarenplan > > Andere aanpak!

5 i.p.v. categorieën en sectoren Men spreekt nu van: • beleidsdomeinen (bv. mobiliteit, cultuur en vrije tijd) • onderverdeeld in beleidsvelden (bv. ouderen) • en verder in beleidsitems (bv. dienstencentra) Allemaal in 1 meerjarenplan

6 Bestuurs- en beleidsperiode • Bestuursperiode: 1 januari 2013 > 31-12-2018 • Beleids- en beheerscyclus: 1-1-2014 > 31-12- 2019 • Beleid: door beleidsverantwoordelijken (verkozenen: college en raad) • Beheer: door de administratie • Beleids- en beheersdocumenten

7 Beleidscyclus: 4 perioden 1.Analyse 2.Beleidsbepaling 3.Actieplanning 4.Uitvoering

8 1. Analyse (2012) laatste jaar van de bestuursperiode Interne analyse (van de diensten) Intern analyserapport Advies: gegevens aanleveren, ouderenbehoefteonderzoek, memorandum

9 2. Beleidsbepaling eind 2012 tot eind 2013 eerste jaar van de bestuursperiode • Oktober 2012: Bekendmaking Vlaamse beleidsprioriteiten • December 2012: bestuursakkoord = basis voor strategische doelstellingen • 2013: meerjarenplan opstellen Advies: memorandum Men moet participatie organiseren maar niet noodzakelijk via de (niet verplichte) adviesraden > zelf initiatieven nemen

10 3. Actieplanning • Januari 2013: installatie raden • Februari-maart 2013: uitzetten prioritaire doelstellingen • April-juni 2013: Verfijning doelstellingen in actieplannen • September 2013: Budgettering acties • December 2013: goedkeuring meerjarenplan en budget in de raden

11 4. Uitvoering (2014-2018) • Meerjarenplan wordt uitgevoerd vanaf 2014 t/m 2019 Adviseren bij de uitvoering

12 12 Beleidsdoelstellingen en rapporten Overzicht van alle beleidsdoelstellingen moet beschikbaar zijn voor raadsleden, personeel, burgers... Via rapporten

13 Beleidsrapporten  Meerjarenplan (strategische nota)  Budget (doelstellingennota)  Jaarrekening (doelstellingenrealisatie/evaluatie) - telkens met financieel luik - in de eerste plaats voor de raadsleden - eenvoudige rapporten met uitgebreide toelichting - regelen de relatie tussen raad, college en administratie

14 14 Beleidsdoelstellingen • De beleidsrapporten bevatten de beleidsdoelstellingen • Per beleidsdoelstelling: 3 vragen – Wat willen we bereiken? => vooropgesteld resultaat (of effect ) – Wat gaan we daarvoor doen? => actieplannen (incl. realisatietermijn) – Wat zijn financiële gevolgen? => realistische raming van de uitgaven en ontvangsten per jaar

15 Onderscheid prioritaire doelstelling en ‘overig beleid’ Prioritaire doelstellingen: -Te kiezen uit thema’s, door de Vlaamse overheid bepaald -Extra middelen van de Vlaamse overheid mogelijk -Hierover wordt expliciet gerapporteerd in de beleidsrapporten Verschil met ‘overig beleid’: -Andere manier van rapporteren en opvolging. -‘Overig beleid’ is niet minder belangrijk, maar staat niet in de strategische nota

16 Beleidsrapporten functioneel ingedeeld in Beleidsdomeinen: de raad kiest uit verzameling beleidsvelden (indeling door Vlaamse Overheid) die worden opgesplitst in beleidsitems (met code)

17 Beleidsdomeinen: voorbeelden • Mobiliteit • Natuur en milieu • Veiligheid • Ondernemen en werken • Wonen en ruimtelijke ordening • Cultuur en vrije tijd • Leren en onderwijs • Zorg en opvang

18 Vb. Beleidsvelden van Zorg en Opvang • Sociaal beleid • Ziekte en invaliditeit • Werkloosheid • Sociale huisvesting • Gezin en kinderen • Ouderen • Ziekenhuizen • Volksgezondheid • Overlijden

19 Vb. Beleidsitems van ‘Ouderen’ binnen Zorg en Opvang • Code 950 – Ouderenwoningen • Code 951 – Dienstencentra • Code 952 – Serviceflats • Code 953 – Rusthuizen • Code 959 – Overige

20 Prioritaire beleidsdoelstellingen Door Vlaanderen vastgelegd op het einde van de bestuursperiode (oktober 2012) De Vlaamse overheid moedigt de lokale besturen aan hier werk van te maken Extra middelen van de Vlaamse overheid mogelijk Hierover wordt expliciet gerapporteerd in de beleidsrapporten

21 10 prioritaire doelstellingen • stedenfonds (voor de centrumsteden) • Ontwikkelingssamenwerking • Sociale economie • Sociaal beleid (zie verder) • Integratie • Cultuur • Jeugd • Sport • Cultureel erfgoed • Onderwijsbeleid

22 Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal sociaal beleid 1.Vermaatschappelijking van de zorg (bv. ondersteuning mantelzorg, vrijwilligerswerk, buurtnetwerk …) 2.Armoedebeleid 3.Preventief gezondheidsbeleid 4.Gezinsondersteuning en kinderopvang 5.Buitenschoolse opvang

23 Vervolg beleidsprioriteiten sociaal beleid 6. Woonzorgaanbod (o.a. LDC, woonzorgzone …) 7. Vergrijzing en dementie 8. Schuldenproblematiek 9. Dak- en thuisloosheid 10. Samenwerking eerste lijn

24 Advies • Nagaan wie BBC trekt en hoe proces vorm krijgt • Opvolging Vlaamse beleidsprioriteiten • Advisering • Eigen doelstellingen mbt ouderen formuleren • Input geven mbt ouderen bij doelstellingen andere sectoren (AR) • Overleg met andere AR en probeer samen prioriteiten te stellen • Opvolgen van de uitvoering • Betrokkenheid bij • overleg tussen lokaal bestuur en partners • participatie-initiatieven


Download ppt "De nieuwe beleids- en beheerscyclus Nieuwigheden en begrippen in een notendop."

Verwante presentaties


Ads door Google