De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleids- en BeheersCyclus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleids- en BeheersCyclus"— Transcript van de presentatie:

1 Beleids- en BeheersCyclus
ABC van BBC Netwerk Lokale Economie Vlaams-Brabant 1 maart 2013

2 Toepasselijke regelgeving
Organieke decreten en hun aanpassingen Besluit Vlaamse Regering 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s BBC-besluit met regelgeving Ministerieel besluit van tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels MB met modellen 2 2

3 Aanpassingen BBC-besluit en MB
Aanpassing BBC-besluit met regelgeving , d.d. 23 november 2012 Aanpassing MB met modellen, d.d. 26 november 2012 Waarom reeds nu een aanpassing? correcties op basis van ervaringen met piloten ook toepasbaar op AGB’s, APB’s, OCMW-verenigingen digitale rapportering en planlastvermindering 3 3

4 Concept BBC Strategie Financieel evenwicht ? Beleidsdoel- stellingen
Verantwoordelijken Input (Middelen) Activiteiten (Actieplannen) Output (Resultaat) Effecten Algemene financiering Financiële vertaling Omgeving

5 De beleidsrapporten Het meerjarenplan
De aanpassing aan het meerjarenplan Het budget De budgetwijziging De jaarrekening

6 De beleidsrapporten Identieke opbouw Onderscheid tussen:
Van meerjarenplan, budget en jaarrekening Voor gemeenten, OCMW’s, provincies en hun EVA’s => verbetering van transparantie, leesbaarheid Onderscheid tussen: Beslissend gedeelte: in beleidsrapport Ondersteunende informatie: in toelichting

7 De beheersrapporten Welke rapporten zijn beheersrapporten?
Beheersbudget en beheersrekening Interne kredietaanpassing (IKA) Regelen de relatie tussen college en gedelegeerde budgethouders Zijn een element van de organisatiebeheersing (ICS) Inhoud: bepalen van taakstelling en toekennen van kredieten / evalueren taakstelling en gebruik van kredieten Vorm: volledig zelf te bepalen

8 De functionele indeling van beleidsrapporten (1)
Beleidsrapporten functioneel ingedeeld in beleidsdomeinen Beleidsdomeinen = aantal, benaming en samenstelling vrij te bepalen door raad => 1 verplicht beleidsdomein: algemene financiering Beleidsveld = vastgelegd bij MB = “een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen”

9 De functionele indeling van beleidsrapporten (2)
Beleidsitem (BI) = onderverdeling van een beleidsveld N-op-één verhouding: N Beleidsitems => 1 Beleidsveld N Beleidsvelden => 1 Beleidsdomein

10 Voorbeeld 1 Beleidsdomein Sport en cultuur Beleidsvelden: 0740 Sport
0700 Musea 0701 Cultuurcentrum Beleidsitems sport sporthal Olympia, zwembad De Plons zaalsporten, buitensporten recreatiesport, competitiesport 10 10

11 Voorbeeld 2 Beleidsdomein Ondernemen en werken Beleidsvelden:
0500 Handel en middenstand 0510 Nijverheid 0520 Diensten voor toerisme 0530 Land- en Bosbouw 0540 Visvangst 0550 Werkgelegenheid 0590 Overige economische zaken 11 11

12 Beleidsdoelstellingen
Nieuwe indeling in beleidsdoelstellingen Prioritaire beleidsdoelstellingen (PBDS) Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen 2+3 = overig beleid

13 Beleidsdoelstellingen
Prioritaire beleidsdoelstellingen Selectie PBDS door de raad Expliciete rapportering in de beleidsrapporten Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen/overig beleid Geen expliciete rapportering in de beleidsrapporten Enkel de financiële weerslag Overzicht van alle beleidsdoelstellingen moet voor iedereen beschikbaar zijn ‘Beleidsdomeinoverschrijdende’ beleidsdoelstellingen zijn mogelijk!

14 Beleidsdoelstellingen
Per beleidsdoelstelling: antwoord op 3 vragen Wat willen we bereiken? vooropgesteld resultaat (of effect ) Wat gaan we daarvoor doen? actieplannen (incl. realisatietermijn) Wat zijn financiële gevolgen? => realistische raming van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten

15 Beleidsdoelstellingen: SMART
Specifiek: Welk resultaat? Meetbaar: gelinkt met indicator Acceptabel: draagvlak (vnl. bij beleidsvoerders) Realistisch: realisme >< ambitieus Tijdgebonden: einddatum 15 15

16 Beleidsdoelstellingen: SMART
Voorbeelden beleidsdoelstellingen: “Installeren van één algemeen gekend aanspreekpunt voor alle ondernemingsvragen” “Ondernemersgerichte dienstverlening in functie van ondernemingsvriendelijk klimaat met gunstige voorwaarde om in onze regio te investeren. Hierbij ligt de nadruk op de uitbouw van een dienst lokale economie en meer communicatie en informatie voor ondernemers” “In optimale samenwerking met de plaatselijke handel wordt het toerismebeleid versterkt” 16 16

17 Modelvoorbeeld opbouw doelstellingen
Beleidsdoelstelling aantal ongevallen wordt tegen 2019 met 20% verminderd Actieplannen beveiligen van de schoolomgeving (VV1) Acties instellen van 30km-zone in schoolomgeving Verrichtingen aankoop signalisatie Financiële vertaling aankoopprijs Budgettaire verwerking AR: 2250, BV: 0200; ESC: 60, AP: VV1

18 De beleidsrapporten: overzicht
Meerjarenplan Budget Jaarrekening Beleid Strategische nota Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenrealisatie Financiële nota Financieel doelstellingenplan Doelstellingenbudget Doelstellingenrekening Staat v/h financieel evenwicht Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van beschikking Nominatieve lijst subsidies Autorisatie Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget Exploitatierekening Investeringsrekening Liquiditeitenrekening SAR Balans Staat van opbrengsten en kosten Mag goed benadrukt worden.

19 Het meerjarenplan Meerjarenplan = centraal uitgangspunt
Het meerjarenplan is opgebouwd op basis van registraties in dagboeken De periode van het meerjarenplan Start: het tweede jaar van de legislatuur Eindigt: het eerste jaar van de volgende legislatuur = 2014 tot en met 2019!

20 Het meerjarenplan Samenstelling van het meerjarenplan
De strategische nota Met prioritaire beleidsdoelstellingen en 1 of meer actieplannen Raming ontvangsten en uitgaven per jaar per prioritaire doelstelling De financiële nota Financieel doelstellingenplan Staat van het financieel evenwicht De toelichting bij het meerjarenplan met o.a. een omgevingsanalyse

21 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan
Jaar 1 Jaar 2 Jaar ... Jaar N Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Beleidsdomein 1 Beleidsdomein 2 Beleidsdomein 3 Beleidsdomein N Totalen

22 Het financieel evenwicht
Dubbel evenwichtscriterium Resultaat op kasbasis = toestandsevenwicht → elk financieel boekjaar ≥ 0 Autofinancieringsmarge = structureel evenwicht → op einde van elke planningsperiode ≥ 0 = in 2019!

23 Het budget Het budget volgt uit het meerjarenplan
Het budget verleent autorisatie Het komt tot stand op basis van onderliggende registraties in de software Bijvoorbeeld :

24 Het budget De samenstelling van het budget Een beleidsnota
Een financiële nota Een toelichting bij het budget

25 Het budget De beleidsnota De doelstellingennota
Met PBDS, actieplannen en acties Raming van ontvangsten en uitgaven per actieplan Het doelstellingenbudget De financiële toestand

26 Schema B1: Het doelstellingenbudget
Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Beleidsdomein 1 Beleidsdomein N Totalen

27 Het budget Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget
=+/- gewone dienst, exclusief aflossingen op leningen Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

28 Schema B2: Het exploitatiebudget
Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Beleidsdomein 1 Beleidsdomein 2 Beleidsdomein 3 Beleidsdomein N Totalen

29 Het budget Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget
= +/- buitengewone dienst, exclusief aangaan van leningen - onderscheid tussen verbintenis- en transactiekredieten - bestaande uit één of meer enveloppes en een overzicht van transactiekredieten Liquiditeitenbudget

30 Het budget Investeringsenveloppe Minimum één per PBDS
Minimum één voor overig beleid Kan over verschillende beleidsdomeinen gaan Onbeperkt geldig zodra goedgekeurd door de raad

31 Schema B3: De investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten Jaar 1 Jaar 2 Jaar N I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

32 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa
Verbintenis- Transactiekredieten kredieten Jaar 1 Jaar 2 Jaar N I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

33 Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Beleidsdomein 1 Beleidsdomein 2 Beleidsdomein 3 Beleidsdomein N Totalen

34 Het budget Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget
Liquiditeitenbudget = Financieel plan van de geldstromen - Biedt autorisatie voor aangaan van leningen - Nagaan van financieel evenwicht

35 Budget en aansluiting bij het MJP
Inhoudelijke aansluiting Doelstellingennota bevat dezelfde BDS & actieplannen als strategische nota Financiële aansluiting resultaat op kasbasis ≥ 0 autofinancieringsmarge in budget ≥ autofinancieringsmarge betrokken jaar in MJP

36 De jaarrekening De jaarrekening is het resultaat van een intern evaluatieproces Toenemend belang van tijdigheid van de jaarrekening Samenstelling volgens BVR-BBC: De beleidsnota De financiële nota De samenvatting van de algemene rekeningen De toelichting

37 Digitale rapportering
Officieel registratiesysteem Eigen registratiesysteem Beleids- rapporten ABB Digitale rapportering Beheers- rapporten NBB Sectorale admin. MARAP Toezicht BTW

38 Planlastvermindering
Doelstelling: planlasten op de besturen verminderen door: de sectorale plannen te verwerken in het strategisch meerjarenplan de sectorale rapporten aan de subsidiërende entiteiten te halen uit de boekhouding van de lokale besturen en provincies Procedure ‘planlastendecreet’ recente aanpassingen sectorale decreten en uitvoeringsbesluiten

39 Planlastvermindering

40 Planlastvermindering
Van toepassing op volgende beleidsdomeinen: Stedelijke beleid (stedenfonds) Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking Lokale sociale economie Lokaal sociaal beleid Integratiebeleid Cultuurbeleid Jeugdbeleid Sportbeleid Beleid inzake cultureel erfgoed Flankerend onderwijsbeleid

41 Planlastvermindering
Omzendbrief BZ/2012/3 verduidelijkt o.a.: welke besturen in aanmerking komen de verschillende Vlaamse beleidsprioriteiten het totale subsidiebedrag en de verdelingscriteria de te hanteren deelrapportagecodes Cruciale data: 15 januari 2014: uiterlijk indienen van het MJP 30 april 2014: bekendmaking subsidie 31 juli 2015: 1ste rapportering uitvoering via JR 2014

42 Praktische informatie


Download ppt "Beleids- en BeheersCyclus"

Verwante presentaties


Ads door Google