De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subsidiëring lokale kinderarmoedebestrijding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subsidiëring lokale kinderarmoedebestrijding"— Transcript van de presentatie:

1 Subsidiëring lokale kinderarmoedebestrijding
subsidieprocedure

2 Decreetswijziging 20/12/2013 Armoededecreet
4,5 miljoen euro voorzien op begroting 2014 Subsidie voor coördineren en opzetten van acties Aanvullend bij regulier beleid (ikv progressief universalisme) en Vlaams beleid Voor lokale besturen in Vlaams Gewest + VGC Koppeling aan strategische meerjarenplanning in het kader van het planlastendecreet (= werken met Vlaamse beleidsprioriteit kinderarmoedebestrijding)

3 Uitvoeringsbesluit - principe
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, ontwikkelen en implementeren de lokale besturen, als onderdeel van hun lokaal sociaal beleid, een integraal lokaal kinderarmoedebestrijdingsbeleid in afstemming met de Vlaamse beleidsprioriteit kinderarmoedebestrijding en met als doel de structurele terugdringing van kinderarmoede in Vlaanderen en de volledige ontplooiing van elk kind.

4 Vlaamse beleidsprioriteit
Geïntegreerde, duurzame en proactieve kinderarmoedebestrijding focus op kinderen tot en met drie jaar en hun gezin op basis van de volgende drie pijlers (cf. EU aanbeveling kinderarmoede): toegang tot adequate middelen; toegang tot betaalbare hoogwaardige diensten; het recht van kinderen en gezinnen om te participeren Regierol lokaal bestuur in een netwerk Coproductie met de relevante lokale actoren, in het bijzonder de kinderen en gezinnen en de actoren die door het decreet erkend en ondersteund worden.

5 Vaststelling van de subsidies
Subsidies aan die gemeenten waar problematiek grootst is, op basis van zeven indicatoren die een beeld geven over de problematiek van kinderarmoede met een focus op 0-3 jaar in een gemeente Gemeente en OCMW spreken onderling af wie welk deel aanvraagt Hoogte van subsidiebedrag Minstens euro Bijkomend bedrag toegekend op basis van grootte van problematiek en aantal kinderen in de gemeente Voorafname 5% voor VGC (Brusselnorm)  Zie MB en omzendbrief voor lijst van gemeenten en subsidiebedragen

6 Toekenningsprocedures
Gemeenten en OCMW’s Conform planlastendecreet en strategische meerjarenplannig Overgangsjaar 2014, zo nauw mogelijk aansluitend maar met realistische timing Na goedkeuring BVR bekendmaking definitieve lijst gemeenten Uiterlijk 31 mei indienen subsidieaanvraag Uiterlijk 31 augustus beslissing minister – principieel voor 6 jaar 31 juli 2015 indienen verantwoording Voor 1/1/2015 invoegen in MJP VGC: zo gelijkaardig mogelijk, maar ingepast in de VGC-beleidscyclus

7 Subsidieaanvraag voor 31 mei sturen naar gemeente en/of OCMW, maar geïntegreerd geen infrastructuurkosten sluit zo nauw mogelijk aan bij de structuur van de strategische meerjarenplanning bevat de doelstellingen en geplande acties in het kader van een integraal kinderarmoedebestrijdingsbeleid, met per actie de vermelding van het plan van aanpak, de timing en, voor de acties waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, de financiële prognose voor 1/1/2015 invoegen in MJP (elektronisch) + dan koppelen aan deelrapportagecode (KABVBP01) ! Deelrapportagecode niet gebruiken voor boekjaar 2014

8 Beoordeling de mate waarin het voorstel afgestemd is op het Vlaamse kinderarmoedebestrijdingsbeleid; de mate waarin het voorstel afgestemd is op en toegevoegd is aan het Vlaamse beleid in de sectoren die relevant zijn voor kinderarmoedebestrijding; de mate waarin het voorstel in overeenstemming is met de Vlaamse beleidsprioriteit inzake lokale kinderarmoedebestrijding; de wijze waarop het lokale bestuur een regierol opneemt met betrekking tot de lokale kinderarmoedebestrijding vanuit een lokaal netwerk; de wijze waarop de acties worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd in coproductie met de relevante lokale actoren, in het bijzonder met de volwaardige participatie van de kinderen en de gezinnen en de actoren die door het decreet erkend en ondersteund worden; de mate waarin de output (prestaties) bijdraagt tot de outcome (effecten). Aangezien er in de filosofie van het Planlastendecreet sterk gefocust wordt op outcome, moet aan de effecten en de indicatoren de nodige aandacht besteed worden. Het lokale bestuur bepaalt zelf zijn indicatoren; de doelmatigheid (effectiviteit en efficiëntie) van het voorstel. De kosten moeten in verhouding staan tot de voorgestelde acties; de wijze waarop de voortgang bewaakt wordt en de uitvoering van de actie geëvalueerd wordt.

9 Toekenning subsidies 2014: 50% uiterlijk 30 september
50% uiterlijk 30 november Vanaf 2015 50% uiterlijk 30 juni

10 Rapportering 2014 Vanaf 2015 ! Gebruik commentaarvelden
voor 31 juli 2015 sturen naar sluit zo nauw mogelijk aan bij de structuur van de strategische meerjarenplanning bevat de relevante on­derdelen van de door de raad goedgekeurde jaarrekening van 2014 In zijn rapportering geeft het lokale bestuur aan welke activiteiten en prestaties het heeft verricht of welke effecten het heeft bereikt in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit op het vlak van lokale kinderarmoedebestrijding. Vanaf 2015 jaarlijks uiterlijk op 31 juli digitaal aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ! Gebruik commentaarvelden

11 Vragen? Lokale kinderarmoedebestrijding Omzendbrief Departement WVG - afdeling Welzijn en Samenleving – Implementatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC) - Planlastendecreet en de Vlaamse beleidsprioriteiten van de verschillende sectoren met de bijbehorende deelrapportagecodes -


Download ppt "Subsidiëring lokale kinderarmoedebestrijding"

Verwante presentaties


Ads door Google