De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Boekhouding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Boekhouding."— Transcript van de presentatie:

1 Boekhouding

2 VZW - REGELGEVING Wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen werd grondig gewijzigd door de wet van 2 mei 2002

3 VZW - REGELGEVING Invoeren van boekhoudkundige bepalingen voor alle verenigingen zonder winstoogmerk Geldt vanaf boekjaar voor alle vzw’s

4 VLAAMSE REGELGEVING Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

5 VLAAMSE REGELGEVING Vzw’s voeren de boekhouding volgens de vzw-regelgeving Het financieel verslag bestaat uit de jaarrekening, de resultatenrekening per activiteitencentrum en de lijst van de subsidies

6 VLAAMSE REGELGEVING Bij de afrekening van de subsidies juist financieel verslag Naast de jaarrekening ook de juiste boekhouding voeren Inspecties van de boekhouding bij grote en kleine vzw’s

7 ONDERSCHEID TUSSEN: Kleine vzw’s Grote vzw’s Zeer grote vzw’s

8 jaargemiddelde van 5 werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten
KLEINE VZW’S GEEN of HOOGSTENS ÉÉN van de volgende drie criteria bereiken: jaargemiddelde van 5 werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten totaal aan ontvangsten van euro, min. uitz. ontvangsten balanstotaal van EUR

9 jaargemiddelde van 5 werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten
GROTE VZW’S MÉÉR DAN ÉÉN van de volgende drie criteria bereiken: jaargemiddelde van 5 werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten totaal aan ontvangsten, min uitz. ontvangsten, van euro balanstotaal van EUR

10 jaargemiddelde > 50 VTE
ZEER GROTE VZW’S A) HETZIJ jaargemiddelde > 100 VTE B) HETZIJ minstens twee van de drie volgende drempels overschrijden: jaargemiddelde > 50 VTE totaal ontvangsten min uitz. ontvangsten > euro balanstotaal > EUR

11 BOEKHOUDKUNDIGE BEPALINGEN

12 KLEINE VZW Het Koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde vzw's, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen

13 Voeren normaal de vereenvoudigde boekhouding
KLEINE VZW Voeren normaal de vereenvoudigde boekhouding Mogen vrijwillig de dubbele boekhouding voeren, maar moeten dan voldoen aan alle bepalingen van grote vzw’s

14 BOEKHOUDKUNDIGE BEPALINGEN
De raad van bestuur beslist over welke boekhouding gevoerd wordt en toelichting Als de dubbele boekhouding gevoerd wordt, moet dit drie jaar achter elkaar gebeuren

15 Principes Enkelvoudige boekhouding ONGESPLITST DAGBOEK STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN INVENTARIS STAAT VAN HET VERMOGEN BEGROTING

16 JAARREKENING Staat van ontvangsten en uitgaven Toelichting met de staat van het vermogen Wordt jaarlijks opgemaakt, neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en ingediend bij de Vlaamse Overheid

17 RESULTATENREKENING PER ACTIVITEITENCENTRUM
Voor 2012 cijfers van vzw resultatenrekening van erkende vereniging Vanaf 2013 cijfers van vzw resultatenrekening van alle activiteitencentra

18 RESULTATENREKENING PER AC VOOR 2012

19 RESULTATENREKENING PER AC VOOR 2013

20 DUBBELE BOEKHOUDING BALANS RESULTATENREKENING TOELICHTING INVENTARIS
VERSCHILLENDE DAGBOEKEN BALANS RESULTATENREKENING TOELICHTING INVENTARIS BEGROTING

21 RESULTATENREKENING PER AC VOOR 2012

22 RESULTATENREKENING PER AC 2013

23 RESULTATENREKENING PER ACTIVITEITENCENTRUM
Een apart activiteitencentrum voor elke erkende of gesubsidieerde activiteit Verplicht apart bij (verplichte) personeelsinzet of aparte afrekening

24 RESULTATENREKENING PER ACTIVITEITENCENTRUM
Kleinere subsidies van bijv. gemeenten zonder personeelsinzet mogen bij AC Erkende VWAWN Dan moeten deze kleinere subsidies ook wel volledig verantwoord zijn Reserve op activiteitencentrum Erkende VWAWN

25 RESULTATENREKENING PER ACTIVITEITENCENTRUM
Giften mogen een apart AC zijn In elk AC moeten alle opbrengsten en kosten (inkomsten en uitgaven) van de activiteit worden opgenomen Alle posten moeten verdeeld worden over de AC’s VZW moet volledig verdeeld zijn

26 RESERVES Als de subsidies niet volledig besteed zijn, moet met het overschot een reserve worden aangelegd Deze reserve mag maximaal zo groot zijn als de subsidie van het jaar

27 RESERVES De toevoeging aan de reserves wordt berekend door de winst of het verlies van het activiteitencentrum ‘Erkende VWAWN’. Reserve kan niet negatief zijn.

28 GROTE VZW’s jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank neerleggen, binnen 30 dagen na datum van de algemene vergadering indien aantal werknemers >= VTE dient ook een sociale balans te worden opgemaakt

29 OVERZICHT WIJZIGINGEN FINANCIEEL / BOEKHOUDING
2012: Financieel werkingsverslag: jaarrekening vzw en resultatenrekening activiteitencentrum Vlaamse overheid (erkende vwawn) Reservevorming is niet mogelijk: de volledige subsidie moet verantwoord zijn

30 OVERZICHT WIJZIGINGEN FINANCIEEL / BOEKHOUDING
2013: Financieel werkingsverslag: jaarrekening vzw en resultatenrekening uitgesplitst per activiteitencentrum (allemaal, niet louter VO - erkende vwawn) Reservevorming is mogelijk, tot maximum het bedrag van de subsidie (lokale vereniging: € / bovenlokale vereniging: € )

31 RELEVANTE REGELGEVING
Zie - onder meer: Decreet armoede: BVR armoede: BVR Financieel verslag: MB Activiteitenregister / Kwaliteit:

32 NUTTIGE LINKS Balanscentrale van de Nationale Bank van België hier vindt u het model van de verkorte en van volledige jaarrekening terug Koning Boudewijnstichting > publicaties --> volledige lijst van publicaties -> Vermijd kopzorgen…voor een gezond financieel beheer van verenigingen FOD Justitie > informatie --> publicaties --> vzw

33 VRAGEN BOEKHOUDING www.welzijnensamenleving.be


Download ppt "Boekhouding."

Verwante presentaties


Ads door Google