De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe VZW wetgeving. Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 De nodige aanpassingen betekent: Statuten checken,waar nodig aanpassen en laten goedkeuren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe VZW wetgeving. Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 De nodige aanpassingen betekent: Statuten checken,waar nodig aanpassen en laten goedkeuren."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe VZW wetgeving

2 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 De nodige aanpassingen betekent: Statuten checken,waar nodig aanpassen en laten goedkeuren door de algemene vergadering. Administratief dossier inorde brengen bij de rechtbank van koophandel. Boekhoudkundige aanpassingen.

3 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Vier dossiers: Op de zetel van de vereniging. Op de griffie van de rechtbank van koophandel. Kruispuntbank v.d ondernemingen. Verplichte vermeldingen te publiceren in de bijlagen v.h Belgisch Staatsblad.

4 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Inhoud van dossier zetel vereniging: Statuten Wijziging van de statuten ledenregister * zie verder Register van de bestuurders *zie verder Notulen en beslissingen algemene vergadering. Notulen en beslissingen raad van bestuur. Boekhoudkundige stukken waaronder zeker begroting en jaarrekening.

5 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Inhoud van dossier rechtbank van koophandel: Statuten Wijzigingen v.d statuten (binnen maand na wijziging) Kopie van ledenregister (wijzigingen neerleggen binnen 1maand) Akten over benoeming en de beëindiging v.d personen v.h dagelijks bestuur. Beslissingen over de ontbinding v.d vereniging,de vereffening en de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars. jaarrekening

6 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Inhoud van dossier kruispuntbank v.d ondernemingen: Naam v.d vereniging en eventueel afkorting Rechtsvorm voluit geschreven Adres van de zetel Datum van de oprichtingsakte Identiteit v.d personen die gemachtigd zijn om te besturen en te verbinden of te vereffenen De identiteit van het dagelijks bestuur

7 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Inhoud van dossier Belgisch Staatsblad Statuten Wijzigingen v.d statuten Akten betreffende de benoeming of ambtsbeëindiging van de bestuurders, v.d personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.

8 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Inleiding overzicht statuutwijzigingen: Om geldig de statuutwijzigingen door te voeren moeten er 2/3 van de leden aanwezig zijn alsook moeten de wijzigingen door 2/3 van de aanwezige leden akkoord gaan met de wijzigingen. Indien onvoldoende leden kan men nieuwe vergadering beleggen waarop men geldig kan stemmen ongeacht al dan niet genoeg aanwezigen. Deze vergadering kan niet binnen de 15 dagen gehouden worden.

9 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 statuutwijzigingen: Identiteit: 1.lijst van stichtende leden met vermelding van naam, voornamen,woonplaats, geboortedatum en –plaats Indien er onder de stichtende leden rechtsperonen bv andere vzw’s gemeentebestuur dan moet je naam,rechtsvorm en adres van de zetel vermelden. 2. Naam, adres v.d zetel v.d vereniging en het gerechtelijk arro. Volledig adres: Gerechtsgebouw Smoldersplein, 5 3000 Leuven

10 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Doel: Doel v.d vereniging moet “precies” omschreven worden. Note hou dit voldoende ruim Vermeld liever geen ‘activiteiten’. Activiteiten bepalen de manier waarop je het doel wil bereiken. Oprichtingsakte: Twee originelen volstaan. (vroeger 1per stichtend lid)

11 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Algemene vergadering: Minstens 3 leden en altijd meer dan bestuurders. Vergadering moet minstens 8 dagen vooraf worden bijeengeroepen Leden: Minimum 3 leden Alfabetische register v.d stichtende leden met vermelding van naam, voornamen,woonplaats, geboorteplaats en –datum.

12 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Alfabetische ledenregister met vermelding van naam, voornamen en woonplaats en met alle beslissingen over toetreding, uitsluiting In de statuten moeten de voorwaarden voor en de formaliteiten bij toetreding van nieuwe leden bepalen: hoe en bij wie stelt iemand zich kandidaat en wie moet over aanvaarding beslissen. Hetzelfde is geldig voor uitsluiting van leden.

13 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Raad van bestuur: ‘Raad van beheer’ en ‘beheerder’ worden vervangen door ‘raad van bestuur’ en ‘bestuurder’ Er moeten minstens 3 bestuurders zijn Er moet een lijst van bestuurders opgemaakt worden(met vermelding van benoeming,ontslag,uitsluiting of vervanging) ter publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wijze van benoeming en afzetting v.d bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen Noot: om lid te zijn van de raad van bestuur, moet je geen lid zijn van de algemene vergadering

14 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Dagelijks bestuur: Dagelijks bestuur is nu een officieel orgaan in de vzw. Het dagelijks bestuur van de vereniging kan op wijze bepaald in de statuten worden overgedragen aan één of meer personen. Verplichte vermeldingen op uitgaande stukken: Alle aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die van de vzw uitgaan moet de naam v.d vereniging, de term ‘VZW’ en het adres van de zetel vermelden. Noot: bij ondertekening in naam van en voor rekening van de VZW moet men zijn handtekening altijd laten voorafgaan door ‘Voor de VZW’, gevolgd door de functie die men uitoefent (bv voorzitter enz)

15 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Begroting en jaarrekening: Moeten jaarlijks worden opgemaakt en ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering, binnen 6 maanden na afsluiting v.h boekjaar. Jaarrekening moet neergelegd worden bij de griffie.

16 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Boekhouding: Kleine VZW’s mogen zich beperken tot een ‘eenvoudige boekhouding’. Bevat de transacties van contant geld of op de rekeningen in een dagboek. Er moet ook een staat van ontvangsten en uitgaven worden bijgehouden. Jaarlijks inventaris van bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen. Dagboeken moeten 10j bewaard worden.

17 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Verplichte formulieren te gebruiken voor de boekhouding vanaf 1jan 2005! 1.genormaliseerd minimaal model van dagboek. Model Model 2. genormaliseerd minimaal schema van de staat van ontvangsten en uitgaven. Model Model 3. uitgaven en inventaris van activa, rechten, schulden en verbintenissen Model Model

18 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Rekening en begroting: De bevoegdheid voor de goedkeuring van rekening en begroting is voorbehouden aan algemene vergadering. De raad van bestuur moet de jaarrekening ten laatste 6maand na de afsluiting v.h boekjaar aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorleggen. Dit samen met de begroting voor het volgend boekjaar.

19 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Bekendmaking: 1. Jaarrek indienen bij de griffie v.d rechtbank van koophandel. 2.‘dagboeken van ontvangsten en uitgaven’ moeten niet worden neergelegd.

20 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Nuttige links en tarieven www.vsdc.be www.just.fgov.be/index_nl.htm De verplichte boekhoudkundig forms: www.just.fgov.be www.vvj.be Kostprijs wijzigingen: € 98,34

21 Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 Q&A


Download ppt "Nieuwe VZW wetgeving. Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004 De nodige aanpassingen betekent: Statuten checken,waar nodig aanpassen en laten goedkeuren."

Verwante presentaties


Ads door Google