De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IGL Algemene Vergadering vergadering 21 juni 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "IGL Algemene Vergadering vergadering 21 juni 2013"— Transcript van de presentatie:

1 IGL Algemene Vergadering vergadering 21 juni 2013
De Voorzitter verwelkomt de vertegenwoordigers van de deelnemers van de vereniging, de leden van de Raad van Bestuur en het directieteam. Hij verontschuldigt de heer Yves Moriën, directeur AZERTiE.

2 Algemene Vergadering: opening
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau 2 stemopnemers Secretaris De Voorzitter gaat over tot de samenstelling van het bureau. Als secretaris duidt hij aan de heer Henri Vandermeulen, secretaris IGL en als stemopnemers :

3 Algemene Vergadering: opening
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 Algemene Vergadering: opening Van de volgende deelnemers werd de volmacht laattijdig ontvangen: Leopoldsburg Provincie Limburg Riemst Maasmechelen Omdat van de volgende deelnemers de aanduiding en het mandaat van hun vertegenwoordiger laattijdig werd ontvangen, vraagt de Voorzitter de aanvaarding van deze volmachten: Leopoldsburg, Maasmechelen, Riemst en Provincie Limburg.

4 Algemene Vergadering: opening
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 Algemene Vergadering: opening Aanvaarding van deze laattijdig neergelegde volmachten? Akkoord met aanvaarding?

5 Algemene Vergadering: opening
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 Algemene Vergadering: opening Controle van het statutair quorum Aantal aanwezige deelnemers is ten minste 22 van de 43 deelnemers Aantal vertegenwoordigde A-aandelen is ten minste 50% van het aantal A-aandelen Controle van de geldige samenstelling van de vergadering (artikel 38 statuten): Ten minste 22 van de 43 deelnemers aanwezig? Ten minste 50% van de A-aandelen (gemeentebesturen) aanwezig?

6 Algemene Vergadering: agenda (1)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 Algemene Vergadering: agenda (1) Voorstelling van het verslag over het jaar 2012 van de Raad van Bestuur Werkingsverslag Financieel verslag Verslag van de commissaris-revisor Goedkeuring van balans en resultaten-rekening, en vaststelling van het saldo De Voorzitter overloopt de agenda van de vergadering. De agendapunten 1 en 2 zijn toelichtingen. De agendapunten 3, 4 en 5 zijn goedkeuringen naar aanleiding van de eerste twee toelichtingen.

7 Algemene Vergadering: agenda (2)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 Algemene Vergadering: agenda (2) Kwijting aan bestuurders Kwijting aan commissaris-revisor Werkingstoelage 2013 Secretariaat Mandaat commissaris-revisor voor boekjaren De Voorzitter overloopt het vervolg van de agenda van de vergadering.

8 Algemene Vergadering: agenda (2)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 Algemene Vergadering: agenda (2) Verkiezing van 1 bestuurder A Evaluatierapport en ondernemingsplan De Voorzitter overloopt het vervolg van de agenda van de vergadering.

9 IGL Algemene Vergadering
21 juni 2013 1. Jaarverslag 2012, werking Ter Heide AZERTiE BuSO De Wissel Secretariaat De Voorzitter leidt de toelichting van het verslag over de werking in het boekjaar 2012 in. Elk activiteitencentrum zal een paar elementen uit zijn werking toelichten.

10 IGL Algemene Vergadering
21 juni 2013 1. Jaarverslag 2012, werking

11 IGL Algemene Vergadering
21 juni 2013 1. Jaarverslag 2012, werking

12 IGL Algemene Vergadering
21 juni 2013 1. Jaarverslag 2012, werking Resultaat opvolgingsdoorlichting

13 IGL Algemene Vergadering
21 juni 2013 1. Jaarverslag 2012, werking SECRETARIAAT Korte demonstratie van het IGL Extranet.

14 1. Jaarverslag 2012, financieel
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 1. Jaarverslag 2012, financieel Toelichting bij de jaarrekening 2012 Erik Schoofs, directeur financiën en ICT BC Ter Heide, licht de jaarrekening 2012 toe.

15

16

17

18

19

20

21

22 2. Verslag over 2012: revisor (1)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 2. Verslag over 2012: revisor (1) Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. De Voorzitter vraagt aan de heer Embrechts om zijn verslag over het boekjaar 2012 toe te lichten.

23 2. Verslag over 2012: revisor (2)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 2. Verslag over 2012: revisor (2) Bijkomende verklaringen en inlichtingen. Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. De financiële toestand van de verschillende activiteitencentra en de financiering en resultaten ervan, werden bijkomend opgesteld overeenkomstig artikel 52 van de statuten. Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

24 IGL Algemene Vergadering
21 juni 2013 Goedkeuringen? Balans, resultatenrekening en saldo? Kwijting aan de bestuurders? Kwijting aan de commissaris? Per punt wordt er gestemd door de vertegenwoordigers bij handopsteking: Onthoudingen? Nee-stemmen? Ja-stemmen?

25 6. Secretariaat, toelage 2013 (1)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 6. Secretariaat, toelage 2013 (1) Financiering onafhankelijk van de drie instellingen Toelage van max. 0,25 EUR per inwoner per jaar Grootte = begroting / rekening Voorschot en afrekening In het artikel 42quater van de gecoördineerde statuten is bepaald dat “de financiering van de activiteiten m.b.t. het specifieke beheer van de vereniging als opdrachthoudende vereniging gebeurt, onafhankelijk van de in artikel 42ter voorziene financiering van de instellingen, op basis van werkingstoelagen vanwege de deelnemers-gemeenten. De vereniging ontvangt van de deelnemers-gemeenten hiervoor een jaarlijkse werkingstoelage van maximaal 0,25 EUR per inwoner. De grootte van deze werkingstoelage wordt bepaald door de Algemene Vergadering op basis van de voor dit activiteitencentrum goedgekeurde begroting voor het betreffende boekjaar en de afrekening van het voorbije boekjaar. Vóór 1 maart van elk jaar zal een voorschot gelijk aan 90% van het bedrag van de werkings­toelage van het voorbije jaar worden betaald. Het saldo zal worden gevorderd nadat de officiële opgave van het bevolkingscijfer van het Rijk per 1 januari werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.”

26 6. Secretariaat, toelage 2013 (2)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 6. Secretariaat, toelage 2013 (2) Het te financieren saldo Overgedragen resultaat 2012 23.210,35 Geraamde kosten 2013 (-) ,00 Geraamde opbrengsten 2013 (+) 7.500,00 Te financieren saldo (-) ,65 Werkingstoelage 2013 (+) ,60 Over te dragen saldo 1 588,95 Begroting 2013 goedgekeurd door deze Algemene Vergadering op 14 december 2012. Het netto te financieren saldo voor 2013 bedraagt ,65 EUR. Op basis van inwoners geeft dat afgerond 0,20 EUR per inwoner. 0,20 EUR per inwoner Aantal inwoners op 1 januari 2013 bedraagt (Rijksregister)

27 6. Secretariaat, toelage 2013 (3)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 6. Secretariaat, toelage 2013 (3) Goedkeuring van de werkingstoelage voor 2013: 0,20 EUR per inwoner? De Voorzitter vraagt de goedkeuring van de werkingstoelage 2013 aan 0,20 EUR per inwoner.

28 7. Commissaris-revisor: verlenging (1)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 7. Commissaris-revisor: verlenging (1) Voorstel tot verlenging van het mandaat als commissaris-revisor voor de boekjaren 2013–2015 van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Embrechts. De Voorzitter geeft toelichting bij het voorstel tot verlenging van het mandaat als revisor van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren met als vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Embrechts.

29 7. Commissaris-revisor: verlenging (2)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 7. Commissaris-revisor: verlenging (2) Ereloon per boekjaar = EUR Bijkomende opdrachten: Commissaris = 100 EUR per uur Senior auditor = 90 EUR per uur Assistent auditor = 70 EUR per uur Al bedragen zijn excl. btw Vaststellen van het honorarium per boekjaar voor de boekjaren 2013 – 2015.

30 7. Commissaris-revisor: verlenging (3)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 7. Commissaris-revisor: verlenging (3) Goedkeuring? De Voorzitter vraagt de goedkeuring.

31 8. Verkiezing van 1 bestuurder A (1)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 8. Verkiezing van 1 bestuurder A (1) Geheime stemming Omdat er nog één mandaat als bestuurder A (gemeentebesturen) niet werd ingevuld, wordt de kandidatuur van mevrouw Valerie Plessers, gemeenteraadslid uit Overpelt, te stemming voorgelegd. Geheime stemming. Stemformulier!

32 8. Verkiezing van 1 bestuurder A (2)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 8. Verkiezing van 1 bestuurder A (2) Resultaat van de stemming

33 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (1)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (1) Ter Heide AZERTiE BuSO De Wissel Secretariaat Bij het begin van elke legislatuur wordt door elk intergemeentelijk samenwerkingsverband een evaluatierapport over de voorbije periode voorgelegd, alsook een ondernemingsplan voor de nieuwe legislatuur Elk activiteitencentrum geeft de krachtlijnen.

34 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (2)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (2)

35 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (3)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (3)

36 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (4)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (4)

37 Ondernemingsplan

38 Strategische doelstellingen
Autonomie Communicatie Organisatie Externe relaties Strategische doelstellingen Personeelsbeleid Interne relaties Budgettair beleid Specialisme Infrastructuur en IT In en uitstroom beleid

39 Strategische competentie
Duurzaam Competitief Voordeel STRATEGIE Medewerkers Strategische competentie SPECIALISME Fysiek Psychisch HISTORIEK Expertise 30 j Know - How

40

41 Project Community Project voor de vennoten van IGL Aanbod
Website met database Service

42

43

44 Samenwerking met Diversity 2013
Project ‘ re – integratie van langdurig zieke werknemers’ Limburg: 3 gemeenten namen deel Bilzen Bocholt Maasmechelen

45 Toekomst Community Toelichting bij iedere gemeente over dit project
Opstart van dossiers bij gemeenten/ loopbaanbegeleiding Evolutie creëren stageplaatsen/tewerkstellingen Efficiëntere samenwerking

46 Bedankt voor jullie aandacht !
Anneleen Olaerts Jobconsultant Azertie 0472/

47 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (5)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (5) SECRETARIAAT

48 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (6)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (6) De werkingstoelage zal de komende jaren blijven schommelen tussen 0,16 en 0,20 EUR per inwoner.

49 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (7)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (7) Door de maximumbijdrage van 0,25 EUR per inwoner niet op te vragen zal er ongeveer een bedrag van EUR à EUR niet worden opgevraagd. In de voorbije periode is er een bedrag van ± EUR niet opgevraagd. De belangrijkste uitdaging tijdens deze legislatuur is het bepalen van de toekomst van IGL, daar de bestaansduur eindigt in De oorspronkelijke termijn was tot 2027.

50 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (8)
IGL Algemene Vergadering 21 juni 2013 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (8) Goedkeuring? De Voorzitter vraagt de goedkeuring van het evaluatierapport en het ondernemingsplan.

51 IGL Algemene Vergadering
21 juni 2013 Einde De Voorzitter nodigt iedereen uit voor het aperitief en aansluitend voor zij die hebben ingeschreven voor het buffet.

52 IGL Algemene Vergadering
21 juni 2013 Algemene Vergadering


Download ppt "IGL Algemene Vergadering vergadering 21 juni 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google