De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rentetoelage Hinder Openbare Werken Agentschap Ondernemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rentetoelage Hinder Openbare Werken Agentschap Ondernemen."— Transcript van de presentatie:

1 Rentetoelage Hinder Openbare Werken Agentschap Ondernemen

2 Wat doet het Agentschap Ondernemen? ► De drijvende kracht achter meer en beter ondernemerschap in Vlaanderen ► Complementair aan het IC & IWT (innoveren) en het FIT (internationaliseren) ► Stimuleren van Vlaamse bedrijven en ondernemers  Subsidies: kmo-portefeuille, ecologiepremie, strategische transformatiesteun, rentetoelage, …  Ondersteunen van projecten door oproepen: brugprojecten, peterschapsprojecten, ondernemerschapsprojecten,… (www.von-online.be )www.von-online.be

3 Wat doet het Agentschap Ondernemen?

4 Het Agentschap Ondernemen is het neutrale aanspreekpunt dat een overzicht geeft van mogelijke subsidies, financieringsmaatregelen en andere financiële ondersteuning via: ► Persoonlijke gesprekken ► Infosessies ► Online databank: www.subsidiedatabank.bewww.subsidiedatabank.be ► Brochures

5 Rentetoelage hinder openbare werken Wat is de rentetoelage hinder openbare werken (RTHOW)? Wie komt in aanmerking? Wanneer komt u in aanmerking? Hoeveel bedraagt de rentetoelage? Hoe wordt de steun uitbetaald? Hoe de aanvraag indienen? Info en contact Aanverwante maatregelen

6 Wat is de rentetoelage HOW? Openbare werken kunnen de toegang tot een zaak belemmeren minder klanten = minder inkomsten bestaande verplichtingen kunnen niet meer worden nagekomen (huur, leningen, …): - optie 1: een nieuw overbruggingskrediet aangaan met tussenkomst in de rentelast - optie 2: tijdelijke tussenkomst vragen in de rentelast van de reeds bestaande beroepsleningen 6

7 Wie komt in aanmerking? zelfstandigen en kmo’s met minstens één exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die wordt getroffen door OW meeste activiteiten komen in aanmerking: zie lijst van aanvaardbare NACE-codes op www.agentschapondernemen.be onder het thema Subsidies - Hinder bij openbare werken www.agentschapondernemen.be 7

8 Wanneer komt u in aanmerking? Basisvoorwaarde 1: Verstoorde bereikbaarheid Toegang ruimtes wordt belemmerd/verhinderd. OW moeten minstens 1 maand duren na ontvangst van de steunaanvraag laat AO de duurtijd van de OW attesteren door stad of gemeente (begin- en vermoedelijke einddatum) via Modelverklaring (of standaard hinderattest voor de rentetoelage ) 8

9 Wanneer komt u in aanmerking? Basisvoorwaarde 2: Ontvankelijkheid van de kredieten verleend door een erkende kredietinstelling op basis van een financieringsovereenkomst De subsidiabele hoofdsom per krediet mag niet meer dan 500 000 € bedragen. 9

10 Wanneer komt u in aanmerking? Basisvoorwaarde 2: Ontvankelijkheid van de kredieten toegelaten bestemmingen: -nieuw krediet afgesloten vanaf de start van de werken: financiering van bedrijfskapitaal of herfinanciering van KT-schulden (kaskrediet mogelijk) -bestaand krediet afgesloten vóór de start van de werken: financiering van investeringen of activiteiten van de onderneming (kaskrediet niet mogelijk) 10

11 Hoeveel bedraagt de rentetoelage? principes: max. 80% van de totale rentekosten en jaarlijks max. 8% van het geleende bedrag (6% voor kaskrediet) 100% tussenkomst wanneer de OW minstens een jaar duren (= extreme duur) absoluut steunplafond van 50.000 euro per dossier 11

12 Hoeveel bedraagt de rentetoelage? drie mogelijkheden: - nieuw termijnkrediet : De RT wordt in jaarlijkse schijven en voor de volledige looptijd toegekend, weliswaar beperkt tot max. 5 jaar. - nieuw kaskrediet : De RT wordt voor een periode van max. 1 jaar toegekend. - bestaand termijnkrediet : De RT wordt voor de volledige duurtijd van de OW toegekend. 12

13 Nieuw overbruggingskrediet (niet-kaskrediet) Jaarlijkse rentetoelage= (Kredietbedrag x jaarlijkse rentevoet)x 80% Voorbeeld: Kredietbedrag: 75 000€ Jaarlijkse rentevoet: 5 % Looptijd krediet: 6 jaar Rentetoelage: –J1: 75 000x(0,05*80%)= 3000 - J2 tem J5: 3000  Totale rentetoelage: 15 000€ 13

14 Nieuw kaskrediet Jaarlijkse rentetoelage= ((Kredietbedrag/2)x Jaarlijkse rentevoet) x 80% Beperking tot 6% vd helft van de toegestane kredietlijn Voorbeeld: Kredietbedrag: 20 000€ Jaarlijkse rentevoet:11,30% Looptijd krediet < 1 jaar (20 000/2)x0,1130x80%= 904 Beperking tot 6% vd helft vd kredietlijn: (20 000/2)x0,06= 600 € rentetoelage 14

15 Bestaand termijnkrediet Rentetoelage: Intrest x 80% Gedurende de looptijd van de openbare werken Beperking tot 8% van het kredietbedrag Subsidiabele hoofdsom <= 500 000€ 15

16 Hoe wordt de steun uitbetaald? uitbetalingsschema: -eerste of enige schijf: na kennisgeving van de gunstige beslissing en na volledige kredietopname -tweede schijf: op z’n vroegst 12m na de steunaanvraag -volgende schijven: op z’n vroegst 12m na de aanvraag v/d uitbetaling v/d vorige schijf uiterlijk 1 jaar na het ontstaan van de schuldvordering moet de onderneming de schijf opvragen via het Standaarddocument dat ze vindt op www.agentschapondernemen.be onder het thema Subsidies - Hinder bij openbare werken www.agentschapondernemen.be

17 Hoe de aanvraag indienen? ten vroegste vanaf de start van de openbare werken, tot uiterlijk 6 maanden na het beëindigen van de werken via een eenvoudig AF dat de onderneming vindt op www.agentschapondernemen.be onder het thema Subsidies - Hinder bij openbare werken www.agentschapondernemen.be het ingevulde AF kan ze mailen naar hinderopenbarewerken@vlaanderen.be hinderopenbarewerken@vlaanderen.be 17

18 Hoe de aanvraag indienen? uiterlijk 14 kalenderdagen na de steunaanvraag moet de onderneming de volgende zaken opsturen naar het AO:  de ondertekende Verklaring op erewoord die bij het aanvraagformulier hoort  als de onderneming recent is opgericht en nog geen jaarrekening heeft neergelegd of een fiscale aangifte heeft gedaan, een kopie van het financieel plan 18

19 Hoe de aanvraag indienen?  een kopie van de ondertekende financierings- overeenkomsten of kredietakkoordbrieven met actuele aflossingstabel na eventuele periodieke renteherziening waarop de vervaldagen van de maandelijkse, trimestriële … interestaflossingen staan vermeld  de staving van het percentage beroepsgebruik van de gefinancierde investeringen in onroerend goed (zoals grond, gebouwen, verbouwings- en inrichtingswerken) aan de hand van een verklaring afkomstig van de boekhouder 19

20 Info en contact 20 Agentschap Ondernemen Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid – Team bedrijfssteun, Cel Rentetoelage Hinder Openbare Werken Contactpersoon: Herman Verbruggen Tel.: 02 553 38 38 E-mail: hinderopenbarewerken@vlaanderen.be hinderopenbarewerken@vlaanderen.be

21 Aanverwante maatregelen  inkomenscompensatievergoeding: (2014) 76,31 euro per kalenderdag minstens 7 dagen sluiting van de zaak Participatiefonds  waarborgregeling HOW: max. 75% gewestwaarborg voor nieuw overbruggingskrediet nv Waarborgbeheer / PMV 21


Download ppt "Rentetoelage Hinder Openbare Werken Agentschap Ondernemen."

Verwante presentaties


Ads door Google