De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besturen van de eredienst & Gemeente verhoudingen en verplichtingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besturen van de eredienst & Gemeente verhoudingen en verplichtingen"— Transcript van de presentatie:

1 Besturen van de eredienst & Gemeente verhoudingen en verplichtingen
Bart Vercauteren Bisschoppelijk gedelegeerde Bisdom Brugge – dienst kerkfabrieken

2 Bestuur van de eredienst ?
Erkende erediensten (6) (+ vrijzinnigheid) Anglicanen, Islamitsch (P), Israëlitisch, Orthodox (P), Protestanten, Rooms-Katholiek Burgerrechtelijke erkenning van een geloofsgemeenschap  gemotiveerde aanvraag erkend representatief orgaan  procedure besluit Vlaamse Regering 30/09/2005 => oprichting bestuur van de eredienst => verplichtingen voor gemeente (provincie) => verplichtingen als bestuur van de eredienst decreet 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

3 Geloofsgemeenschap = Bestuur van de eredienst ?
NEE historisch taken ruimer dan materiële organisatie Rooms-Katholieke eredienst - canonieke structuren - parochie – federatie – pastorale eenheid - dekenij - bisdom - burgerrechtelijke structuren - feitelijke vereniging - VZW rechtspersoon - Kerkfabriek openbare instelling met rechtspersoonlijkheid

4 Verhouding gemeente – parochie ?
ENKEL tussen gemeenten en kerkfabriek Conceptnota minister Bourgeois Kerkenplan goed te keuren door gemeenteraad … Langetermijnvisie over kerkgebouwen MAAR gemeente heeft geen enkele invloed/impact op canonieke aspect => geen onrealistische verwachtingen creëren => belang van goed overleg met alle betrokkenen => conflictsituaties voorkomen Net zoals bij oprichting… initiatief < representatief orgaan respecteren eigen interne regels

5 Verhouding gemeente – kerkfabriek Verplichtingen kerkfabriek
Naleven decreet en uitvoeringsbesluiten => goede scheiding taken kerkfabriek/parochie => boekhoudkundige documenten => eigen patrimonium zo rendabel mogelijk beheren => … Overheidsopdrachten Motivering Openbaarheid van bestuur Archiefwetgeving OOK burgerlijk verantwoordelijkheidsbesef

6 Inkomsten - Art. 51 De opbrengsten en ontvangsten van de kerkfabriek bestaan uit het volgende : 1° de inkomsten uit de aan de kerkfabriek toebehorende of teruggeschonken goederen; 2° schenkingen, legaten, stichtingen en handgiften die bestemd zijn voor de zorg voor de materiële voorwaarden voor de uitoefening van de eredienst; 3° subsidies en uitzonderlijke opbrengsten die bestemd zijn voor de zorg voor de materiële voorwaarden voor de uitoefening van de eredienst; 4° toelagen van de gemeente of gemeenten in kwestie, bestemd om de kosten en uitgaven van de kerkfabriek, zoals vermeld in artikel 52, te dekken in geval van ontoereikende opbrengsten en ontvangsten; 5° alle andere inkomsten die bestemd zijn voor de zorg voor de materiële voorwaarden voor de uitoefening van de eredienst.

7 Uitgaven – artikel 52 De kosten en uitgaven die de kerkfabriek moet dragen, zijn de volgende : 1° de bezoldiging van het personeel dat in dienst is van de kerkfabriek en de hieraan inherente uitgaven; 2° de kosten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de eredienst, onder meer de kosten van de gebouwen en delen van de gebouwen die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst, alsmede de kosten die inherent zijn aan de organisatie en de werking van de eredienst; 3° de grove herstellingen van de tot de eredienst bestemde gebouwen; 4° de terugbetaling van de aflossingen en interesten van de leningen, aangegaan door de kerkfabriek ter verwerving of renovatie van de aan de kerkfabriek toebehorende of teruggeschonken goederen; 5° de bijdrage in de werkingskosten van het centraal kerkbestuur; 6° alle andere uitgaven die verband houden met de aan de kerkfabriek toebehorende of teruggeschonken goederen.

8 Verhouding gemeente – kerkfabriek Verplichtingen gemeente - artikel 52/1
Bijpassen exploitatietekorten Bijdragen in investeringen gebouwen eredienst - kerkgebouw(en) + pastorij  eigendom publieke rechtspersoon OF zakelijk recht van minstens 30 jaar - gemeente kan de kerkfabriek niet verplichten om reserves hiervoor te gebruiken Betrekken andere gemeente(n) !!! Huisvesting - residerende bedienaar pastorij/woning/woonstvergoeding – eventueel ook secretariaatsvergoeding - geen residerende bedienaar ruimte ontvangst gelovigen, vergaderingen en archief kerkfabriek secretariaatsvergoeding

9 Algemeen administratief toezicht
Beslissingen KF zijn onmiddellijk uitvoerbaar Notulen naar gemeente/provinciegouverneur/bisschop 20 dagen na vergadering Mogelijkheid schorsing binnen 30 dagen na ontvangst - gemeente gemeentelijke belang - financieel belang - provinciegouverneur schending wet – algemeen belang Intrekken – handhaven Vernietiging door Vlaamse Regering

10 Bijzonder toezicht Financieel beheer
VERVAL-termijnen Geen advies = goedkeuring Meerjarenplan (niet)goedkeuring aanpassen overleg Budget akteneming Jaarrekening advies


Download ppt "Besturen van de eredienst & Gemeente verhoudingen en verplichtingen"

Verwante presentaties


Ads door Google