De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsbeïnvloeding door VGC-jeugdraad VGC-jeugdraad juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsbeïnvloeding door VGC-jeugdraad VGC-jeugdraad juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsbeïnvloeding door VGC-jeugdraad VGC-jeugdraad juni 2013

2 VGC-jeugdraad volgens huishoudelijk reglement > zie www.brusselbazaar.be “De VGC erkent de jeugdraad als officiële spreekbuis van de jeugd, zonder hierbij alle kinderen en jongeren te vertegenwoordigen en met verwijzing naar het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989, goedgekeurd bij het decreet van 15 mei 1991. De jeugdraad oefent haar bevoegdheden uit rekening houdende met de bevoegdheidsbeperkingen en de beleidsdoelstellingen van de VGC.”

3 Officiële opdracht (in huishoudelijk reglement) 1.Adviezen te geven en voorstellen te formuleren over onderwerpen die verband houden met alle levenssituaties van kinderen en jongeren in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Dit advies wordt gegeven hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; 2.Advies te geven over: - het jeugd(werk)beleidsplan; - de jaarlijkse verantwoordingsnota van het jeugd(werk)beleidsplan; - de tussentijdse evaluatie van het jeugd(werk)beleidsplan; 3.De samenwerking en het overleg tussen de jeugdsector en andere sectoren die betrokken zijn bij de jeugd te bevorderen alsook het overleg met andere advies- en inspraakorganen te stimuleren. 4.Bij zoveel mogelijk jongeren de interesse voor het jeugdbeleid te bevorderen en de inspraak van de jeugd in dit beleid te stimuleren.

4 Rol vd jeugdraadleden (volgens huishoudelijk reglement) De leden van de jeugdraad engageren zich om volgende afspraken na te komen: - het onderschrijven van de doelstellingen van de jeugdraad en het actief meewerken om deze te realiseren; - het bijwonen van de vergaderingen van de jeugdraad. Indien dit onmogelijk blijkt, zich tijdig te verontschuldigen bij de administratie; - de eigen achterban te informeren over de werkzaamheden van de jeugdraad en bij de eigen organisatiebehoeften, ideeën en verwachtingen omtrent het jeugdbeleid op te sporen en deze mee te delen op de vergaderingen van de jeugdraad.

5 I. Beleidsbeïnvloeding rechtstreeks aan verkozenen adhv advies Keuze onderwerp Inspraak moment Uitschrijven advies + feedback voorzitter & co Advies a bevoegde a)Obv actualiteit of beleidsplan b)Op voorstel van jeugdraadlid, (onder)voorzitter of vraag van VGC-collegelid Vanuit Algemene Vergadering, werkgroep subsidies en/of speelpleinen + na te lezen op www.brusselbazaar.be /inspraak/documenten

6 Het advies (volgens het huishoudelijk reglement) “Een advies is een schriftelijke formulering of een tekst waarin de jeugdraad haar mening te kennen geeft over een onderwerp. Een advies bevat inhoudelijke argumenten en bedenkingen, positieve en negatieve overwegingen en motieven. Bij het formuleren van het advies wordt gestreefd naar een consensus, een advies waar de leden van de jeugdraad het mee eens zijn. Verschillende standpunten/nuances kunnen in de formulering verwerkt worden. De VGC is niet verplicht volgens het advies van de jeugdraad te handelen, de beslissingsmacht ligt bij het College van de VGC. Indien het College afwijkt van het uitgebrachte advies, dan beschikt het College over een termijn van 60 dagen na de advisering om haar gemotiveerd standpunt schriftelijk te bezorgen aan de voorzitter van de jeugdraad. Is de voorzitter binnen deze termijn niet op de hoogte gebracht van het standpunt van het College dan stemt de VGC in met het advies van de jeugdraad.”

7 II. Beïnvloeden van publieke opinie - “advies” aan breder publiek via pers • Bestaand advies pers • Betrokken actoren

8 Vragen 1.Hoe kunnen we het proces van ‘tot één advies komen’ verbeteren? 2.Hoe kunnen we naast het advies bezorgen ah bevoegde collegelid de stem van de jeugdsector meer doen klinken?


Download ppt "Beleidsbeïnvloeding door VGC-jeugdraad VGC-jeugdraad juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google