De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Kerstviering 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Kerstviering 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Kerstviering 2013

2 Gedicht bloemstuk Looft de HEER geboren is de Vrede vorst om de Koning die onz' lasten torst om dit kleine Kind om Hem die íeder mens bemindt

3 Gedicht bloemstuk Looft de HEER opdat Hij werken zal in jou God is Zijn Belofte trouw!

4 Uitleg bloemstuk Witte bloemen weelde van bloei en licht, want Christus is geboren Hij geeft ons evenwicht De profetieën zijn vervult De lijst is nu compleet Zijn leven is voor ons een les Totdat Hij komt, met Majesteit bekleed!

5

6 Voorspellied

7 Zingen E&R 94 1. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. 2. De duisternis gaat wijken voor de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

8 Zingen E&R 94 3. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, van God en mens verlaten - begroeten 't morgenrood. 4. De zonne, voor wier stralen het nachtlijk duister zwicht, en die zal zegepralen, in Christus, 't eeuwig licht.

9 Zingen E&R 94 5. Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

10

11 Opening

12 Zingen Komt allen tezamen
1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde Komt nu, o komt nu naar Bethlehem Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren Komt laten wij aanbidden Komt laten wij aanbidden, die Koning!

13 Zingen Komt allen tezamen
2. De hemelse eng'len riepen eens de herders Weg van de kudde naar 't schamel dak Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden Komt laten wij aanbidden Komt laten wij aanbidden, die Koning!

14 Zingen Komt allen tezamen
3. Het licht van de Vader, Licht van den beginne, Zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: Goddelijk Kind, gewonden in de doeken! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, die Koning

15 Zingen Komt allen tezamen
4. O, Kind, ons geboren, liggend in de kribbe Neem onze liefde in genade aan U die ons liefhebt, U behoort ons harte Komt laten wij aanbidden Komt laten wij aanbidden, die Koning!

16 Kinderbijbel

17 Zingen E&R 220 1. Hoor, de eng'len zingen d’ eer van de nieuw geboren Heer! Vreed op aarde, 't is vervuld: God verzoent de mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! Hoor, de eng'len zingen d’ eer

18 Zingen E&R 220 2. Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. Zonne van gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, tussen alle mensen in in het menselijk gezin. Hoor, de eng'len zingen d’ eer van de nieuw geboren Heer!

19 Zingen E&R 220 3. Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, al uw glorie legt U af ons tot redding uit het graf, dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. Hoor, de eng'len zingen d’ eer van de nieuw geboren Heer!

20 Bijbellezing

21

22 Dankjewel kleine ster!

23

24

25

26

27 Dankjewel kleine ster!

28

29 Zingen Gezang 50 Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde,

30 Zingen Gezang 50 in de mensen, in de mensen een welbehagen, in de mensen een welbehagen, een welbehagen. Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen, amen.

31

32 Pauze

33

34 Hij kwam bij ons heel gewoon
1. Hij kwam bij ons, zo heel klein, en deelde onze nood en pijn, verliet Zijn hemelse rijk, Hij werd een mens aan ons gelijk. Refrein: Zie onze God, dit Koningskind, Hij is het licht voor wie Hem vindt. Hij die zichzelf zo voor ons gegeven heeft, zodat in ons zijn liefde leeft.

35 Hij kwam bij ons heel gewoon
2. Er was geen plaats meer voor Hem, daar in het stadje Bethlehem, kwam hij in een stal terecht werd in een voederbak gelegd. Refrein: Zie onze God, dit Koningskind, Hij is het licht voor wie Hem vindt. Hij die zichzelf zo voor ons gegeven heeft, zodat in ons zijn liefde leeft.

36 Hij kwam bij ons heel gewoon
3. De herders waakten die nacht, hun werd het goede nieuws gebracht, het reddingsplan wordt bekend; de Zoon van God die vrede brengt. Refrein: Zie onze God, dit Koningskind, Hij is het licht voor wie Hem vindt. Hij die zichzelf zo voor ons gegeven heeft, zodat in ons zijn liefde leeft.

37 Hij kwam bij ons heel gewoon
4. De wijzen zagen Zijn ster, ze zochten Hem en reisden ver, brachten geschenken en eer, ze knielden bij het kindje neer. Refrein: Zie onze God, dit Koningskind, Hij is het licht voor wie Hem vindt. Hij die zichzelf zo voor ons gegeven heeft, zodat in ons zijn liefde leeft.

38 Hij kwam bij ons heel gewoon
5. Nu mag ik dicht bij U zijn en geef U al mijn angst en pijn, zo vind ik vrede bij U, beleef het ware kerstfeest nu. Refrein: Zie onze God, dit Koningskind, Hij is het licht voor wie Hem vindt. Hij die zichzelf zo voor ons gegeven heeft, zodat in ons zijn liefde leeft.

39 Kaarsenspel

40 Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht
1. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht hij wenst dat eenieder tot zijn ere schijn' jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.  Jezus zegt dat hij ieders kaarsje ziet of het helder licht geeft, of ook bijna niet. Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 

41 Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht
3. Jezus zegt ons ook dat 't zo donker is, overal op aarde zonde en droevenis. Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 

42 Kruispunt bijdrage

43 Zingen Dank u 1. Dank U voor deze mooie kerstdag Dank U voor heel dit feest zo blij Dank U dat ik heel stil mag zeggen 't is ook feest voor mij 2. Dank U voor 't kindje in de kribbe Dank U voor Bethlems arme stal Dank U dat er ook op de aarde Vrede komen zal

44 Zingen Dank u 3. Dank U dat U de engel stuurde Dank U dat Hij de boodschap bracht Dank U dat U juist werd geboren In die donk're nacht 4. Dank U dat ook de herders 't hoorden Dank U voor 't mooie engelenlied Dank U dat U vanuit de hemel Ook de kind'ren ziet

45 Zingen Dank u 5. Dank U eerbiedig knielen kind'ren Dank U bij Uwe kribbe neer Dank U dat wij U danken mogen Voor dit kerstfeest Heer

46 Bedankt! Namens de oudercommissie willen wij iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan deze Gemeente-kerstviering

47 Gelukkig nieuwjaar!!


Download ppt "Welkom Kerstviering 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google