De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Kerstnachtdienst 2009 EO - Op 3 ezels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Kerstnachtdienst 2009 EO - Op 3 ezels."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Kerstnachtdienst 2009 EO - Op 3 ezels

2 Komt allen tezamen 1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

3 Komt allen tezamen 4 O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, neem onze liefde in genade aan! U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

4 Opening

5 Dit is de dag, die God ons schenkt
Dit is de dag, die God ons schenkt, waaraan thans ieder christen denkt; hem viere, wat in 't groot heelal door Jezus is en wezen zal. Men had Hem eeuwen lang verwacht; en toen Gods tijdperk was volbracht, toen zond Hij van zijn hoge troon het heil der wereld ons, zijn Zoon. 1 2

6 Dit is de dag, die God ons schenkt
O Gij ons heil, ons hoogste goed, Gij werd een mens van vlees en bloed, werd onze broeder, en door U zijn wij Gods eigen kind'ren nu. Als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn geest van eerbied stil, aanbidt het, maar doorgrondt het niet, dat zo de liefde Gods geschiedt. 3 4

7 Stille nacht, heilige nacht!
1 Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

8 Stille nacht, heilige nacht!
2 Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, wordt Ge op stro en in doeken gelegd. Leer me U danken daarvoor.

9 Bert en Hanneke Heijkoop - Silent Night

10 Bert en Hanneke Heijkoop - Above all power

11 Bert en Hanneke Heijkoop - Horizon

12 Komt, verwondert u hier, mensen
1 Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren kind! Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst is, zonder pracht, ziet, die 't al is, in gebreken, ziet, die 't licht is, in de nacht, ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.

13 Komt, verwondert u hier, mensen
2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt, hoe men Hem in doeken bindt, die met zijne godheid wandelt op de vleugels van de wind. Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden zonder teken van verstand, die de hemel moet verblijden, die de kroon der wijsheid spant. Ziet, hoe tere is de Here, die 't al draagt in zijne hand.

14 Komt, verwondert u hier, mensen
3 O Heer Jesu, God en mense, die aanvaard hebt deze staat, geef mij wat ik door U wense, geef mij door uw kindsheid raad. Sterk mij door uw tere handen, maak mij door uw kleinheid groot, maak mij vrij door uwe banden, maak mij rijk door uwe nood, maak mij blijde door uw lijden, maak mij levend door uw dood!

15 O kom, o kom, Immanuël O kom, o kom, Immanuël,
1 O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël, herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

16 O kom, o kom, Immanuël O kom, Gij wortel Isaï,
2 O kom, Gij wortel Isaï, verlos ons van de tyrannie, van alle goden dezer eeuw, o Herder, sla de boze leeuw. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

17 O kom, o kom, Immanuël O kom, o kom, Gij Oriënt,
3 O kom, o kom, Gij Oriënt, en maak uw licht alom bekend; verjaag de nacht van nood en dood, wij groeten reeds uw morgenrood. Wees blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

18 O kom, o kom, Immanuël O kom, Gij sleutel Davids, kom
4 O kom, Gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom; dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

19 O kom, o kom, Immanuël O kom, die onze Heerser zijt,
5 O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit. O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

20 Eer zij God in onze dagen
1 Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

21 Eer zij God in onze dagen
2 Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

22 Eer zij God in onze dagen
3 Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs, geef in onze levensdagen peis en vreˆ kyrieleis. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

23 Gedicht

24 Bert en Hanneke Heijkoop - Ooit

25 Bert en Hanneke Heijkoop - Noël

26 Bert en Hanneke Heijkoop - Hark

27 Blaas de bazuin en sla de trom
1 Blaas de bazuin en sla de trom, geboren is Gods kind! Laat alle klokken luiden gaan, kom zingend rond de kribbe staan, zijn koninkrijk begint, hosanna, hosanna, zijn rijk begint!

28 Blaas de bazuin en sla de trom
2 Blaas de bazuin, de loftrompet, en richt hoog op uw hoofd; de toekomst staat in deze ster, nu is de vrede niet meer ver, de dag die God belooft, hosanna, de dag die God belooft!

29 Blaas de bazuin en sla de trom
3 Blaas de bazuin - zijn zonnegloed laat niemand koud en kil. Hier is een mens die liefde doet, hier is God zelf in vlees en bloed - verwonder u, heel stil, hosanna, verwonder u, heel stil.

30 Blaas de bazuin en sla de trom
4 Blaas de bazuin en sla de trom en roep: Victoria! Geen leven is nu zonder zin, gegeven is: een nieuw begin - o zing halleluja, hosanna, o zing halleluja!

31 Hoor, de englen zingen de eer
1 Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer! Vreed op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!

32 Hoor, de englen zingen de eer
2 Hij, die heerst op 's hemels troon, here Christus, Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, tussen alle mensen in in het menselijk gezin. Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

33 Hoor, de englen zingen de eer
3 Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

34 Ere zij God Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge! Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. vrede op aarde, vrede op aarde,

35 Ere zij God In de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen. Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge! Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen. Amen.

36 Gezegende kerstdagen & De beste wensen voor 2010!
EO - Op 3 ezels Gezegende kerstdagen & De beste wensen voor 2010!


Download ppt "Welkom! Kerstnachtdienst 2009 EO - Op 3 ezels."

Verwante presentaties


Ads door Google