De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm 119 : 10, Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm 119 : 10, Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm 119 : 10, Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.

2 Onze Vader Matheus 6 : 9-13. Psalm 77 : 3,
Ten dage mijner benauwdheid zoek ik de Here, des nachts is mijn hand uitgestrekt en zij wordt niet moede,

3 Onze Vader die in de hemelen zijt,
Het begint in het meervoud “Onze Vader” want God wil de Vader van alle mensen zijn, arm of rijk,wie je ook bent ! Onze Vader. Paulus spreekt over een persoon die tot de derde hemel is weggevoerd, dat betekent dat er meerdere hemels zijn. Hosanna in de hoogste hemelen!

4 Uw naam worde geheiligd;
Hem komt alle lof en eer toe ! Openb.7 : 12, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen.

5 Uw Koninkrijk kome; Math.6 : 33, Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Dit is waar we gans ons aardse leven mogen mee bezig zijn, Zijn gerechtigheid. Openb.5 : 10, en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

6 Uw wil geschiede, Joh.6 : 38, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. Wat is de wil van God ? Rom.12 : 2, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Gal.2 : 20, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

7 gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Zoals er een strijd is in de hemelse gewesten, zo is er ook hier op aarde een strijd en het heeft alles te maken met de plaats waar God wonen wil, Jeruzalem de stad van de grote Koning.

8 Geef ons heden ons dagelijks brood;
Math.4 : 4, Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Zoals ons lichaam voedsel nodig heeft, zo heeft ook ons geestelijk leven dit nodig.

9 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
Dit was het werk van onze Heiland aan het kruis zodat onze zonden vergeven zijn. Joh.15 : 9, Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.

10 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Soms moeten we door de verzoeking om ons te laten sterken in ons geloof maar met de verzoeking zal Hij ons ook de oplossing geven. 1 Petr.5 : 7, Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

11 Het goede nieuws is, dat we mee zullen regeren in Zijn Koninkrijk.
Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Het goede nieuws is, dat we mee zullen regeren in Zijn Koninkrijk. Openb.5 : 10, en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

12 Pred.1 : 5, De zon komt op en de zon gaat onder en hijgend ijlt zij naar de plaats waar zij opkomt.

13 Open.19 : 11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.

14 Rom.10 : 11, Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

15 Jes.60 : 3, Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

16 Vanwege het team Shalom
Joh.8 : 12, Wederom dan sprak Yeshua (Jezus) tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Nog een gezegende dag ! ! ! Vanwege het team Shalom


Download ppt "Psalm 119 : 10, Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen."

Verwante presentaties


Ads door Google