De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom zijn er zoveel oorlogen ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom zijn er zoveel oorlogen ?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Waarom zijn er zoveel oorlogen ?
Waarom zijn er zoveel natuurrampen ? Waarom is er zoveel leed in de wereld ? Waarom is er zoveel onrecht ? Waarom doet God hier niets aan ?

3 Genesis 1, vers 27 : En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

4 En God nam de mens en plaatste hem in de hof
Genesis 2, vers 15, 16 en 17: En God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bebouwen en te bewaren. En God legde de mens een gebod op. Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten (ook van de boom des levens), maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

5 Genesis 3, vers 4 t/m 7: De slang echter zeide tot de vrouw: gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren.

6 Genesis 3, vers 11 t/m 13: En God zeide tot de mens: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt ? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten ? Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten.

7 Genesis 3, vers 17,22 en 23: Tot de mens zeide God: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom hebt gegeten, waarvan ik u geboden had: gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Toen zeide God: Zie de mens is geworden als één van Ons door de kennis van goed en kwaad; nu dan laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.

8 Openbaring 2, vers 7; Openbaring 22, vers 3 en 5:
Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs van God is. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen. En daar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht van de zon nodig hebben, want God verlicht hen; en zij zullen regeren in alle eeuwigheid.

9 Waarom zijn er zoveel oorlogen ?
Door de ongehoorzaamheid van de mens. 2. Waarom zijn er zoveel natuurrampen ? Omdat de aardbodem om de mens vervloekt is. 3. Waarom is er zoveel leed in de wereld ? 4.Waarom is er zoveel onrecht in de wereld ? 5. Waarom doet God hier niets aan ? Omdat de mens heeft gekozen om zelf te bepalen wat goed en kwaad is.

10


Download ppt "Waarom zijn er zoveel oorlogen ?"

Verwante presentaties


Ads door Google