De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De allergrootste liefde

Verwante presentaties


Presentatie over: "De allergrootste liefde"— Transcript van de presentatie:

1 De allergrootste liefde

2 Een wonderbaarlijk offer dat zal naklinken tot in eeuwigheid
De allergrootste liefde komt niet van mensen, maar ontstijgt dat wat menselijk heet Die liefde is zo oneindig groot dat Jezus stierf om onze zonden op zich te nemen en te sterven voor ons. Een wonderbaarlijk offer dat zal naklinken tot in eeuwigheid Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe Johannes 3:16

3 Die liefde die mij ver te boven gaat bied Christus jou ook aan
Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde Johannes 15:9

4 Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf
Daaruit kunnen wij ook onze naaste leren liefhebben als onszelf En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft 1 Johannes 3:23 Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en het eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf Matteus 22: 37-39

5 alles hoopt zij, alles verdraagt zij
Die liefde neemt weg alle onrust, jaloezie en haat De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertierend, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij 1 Corintiërs 13:4-7 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede Romeinen 12:9 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet Romeinen 13:10

6 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren
Het enige dat God van je vraagt, Is om op je knieen te gaan en te aanvaarden dat Hij je leven leidt Als antwoord op die grote liefde kunnen wij Hem diep liefhebben door Zijn wil te doen Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen 1Johannes 5:2 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren 1Johannes 5:3

7 Hierdoor hebben wij een toekomst in het Vaderhuis
Hierdoor hebben wij een toekomst in het Vaderhuis. Geen tranen, geen verdriet en geen onrecht meer En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan - Openbaring 21:4 -

8 Mattheüs 22: 37-39 Dit is een belofte Gods;
wie gelooft in Christus Jezus, die heeft eeuwig leven Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt Mattheüs 22: 37-39 Samengesteld door Deman Jeffrey. Vragen welkom; mail naar


Download ppt "De allergrootste liefde"

Verwante presentaties


Ads door Google