De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE CHRISTEN = EEN GETUIGE

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE CHRISTEN = EEN GETUIGE"— Transcript van de presentatie:

1 DE CHRISTEN = EEN GETUIGE
EVANGELISATIE : EEN ZAAK VOOR ONS ALLEN GOD

2 HIJ MOET VERHOOGD WORDEN (Joh.3:14)
EVANGELISATIE ” WAAROM ?”  We zijn gered om te redden (1 Petr.2:9)  De verloren staat van de mensen (Rom.10:13,14)  Omdat de Here het zegt (Matth.28:19)  Voorbeeld van de eerste christenen (Hand.8:1,4) HIJ MOET VERHOOGD WORDEN (Joh.3:14)

3 Johannes 3:14 VERHOOG HEM ! “En gelijk Mozes de slang in
de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft”. VERHOOG HEM !

4 EVANGELIE Hoe zou je aan iemand die wil luisteren het
kunnen uitleggen ? Misschien zo *

5 EVANGELIE GENADE 1. De hemel is een geschenk
2. Je kunt hem niet verdienen )) DE MENS Is een zondaar 2. Kan zichzelf niet redden GOD Is liefde en wil ons niet straffen 2. Is rechtvaardig en moet de zonde straffen D. CHRISTUS Wie Hij is 2. Wat Hij heeft gedaan GELOOF Wat het niet is 2. Wat het wel is

6 deze nacht zou sterven”
TWEE DIAGNOSE VRAGEN “weet u zeker dat u naar de hemel zou gaan, als u deze nacht zou sterven” ? 1

7 Wat zou u zeggen 2 God komt te staan en dat Hij u vraagt:
“stel u voor dat u vannacht voor God komt te staan en dat Hij u vraagt: WAAROM ZOU IK U IN DE HEMEL BINNENLATEN ?” Wat zou u zeggen ? GODS WAAROM ZEKER ?

8 de Bijbel iets geweldigs ontdekt : BRUG
De meeste mensen en godsdiensten geven hierop een “werk”- antwoord, maar… ik heb in de Bijbel iets geweldigs ontdekt :

9 de HEMEL is een geschenk ! (Rom.6:23)
GENADE

10 Rom.6:23 “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here”.

11 Je kunt de HEMEL niet verdienen (Efeze 2:8,9)

12 niet uit werken, opdat niemand roeme.”
Efeze 2:8,9 “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.”

13 de BIJBEL zegt over de MENS.” BRUG “Dit wordt duidelijker als we zien
wat de BIJBEL zegt over de MENS.”

14 is een zondaar ! DE MENS Rom. 3:23 ZONDEN bv. 3 ZONDEN per dag
Prediker 7:20 Rom. 3:23 ZONDEN bv. 3 ZONDEN per dag

15 “Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet
Pred. 7:20 “Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen.”

16 “Want allen hebben gezondigd en moeten Heerlijkheid Gods missen”.
Rom.3:23 “Want allen hebben gezondigd en moeten de Heerlijkheid Gods missen”.

17 kan zichzelf niet redden ( Jacobus 2:10 )

18 “Want wie de gehele wet houdt, maar op
Jac. 2:10 “Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden”.

19 BRUG “Dit begrijpen we beter als we zien wat de BIJBEL zegt over GOD.”

20 GOD houdt van ons en wil ons niet straffen
is LIEFDE 1 Joh.4 : Petr.3 : 9

21 “wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft.
1 Joh.4:16 “wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde”.

22 2 Petr. 3 : 9 “Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen”.

23 GOD is rechtvaardig en moet de zonde straffen
WET Rom.1: Gal. 3:10

24 Rom.1:18 “Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden”.

25 Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan
Gal.3:10 ”want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen”.

26 BRUG en Recht- vaardigheid samen in de persoon van JEZUS CHRISTUS.
Deze twee eigenschappen van God botsen met elkaar: GOD brengt Zijn Liefde en Recht- vaardigheid samen in de persoon van JEZUS CHRISTUS.

27 “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb;
CHRISTUS - wie HIJ is “Hij is het beeld van de onzichtbare God” Col.1:15 “want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk” Col.2:9 “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!” Matth.17:5

28 “Maar om onze overtredingen
wat HIJ heeft gedaan “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is”. Rom.5:8 “Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem” Jesaja 53:5

29

30 “TETELESTAI ”Grieks voor “Volbracht”
schreef men op een rekening die betaald was. HET IS “VOLBRACHT” Voldaan

31 Johannes 3:14,15 “En gelijk Mozes de slang in
de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft”.

32 “Want alzo lief heeft God gegeven heeft, opdat een ieder,
Joh.3:16 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft”.

33 BRUG We nemen dit GESCHENK aan door: Het GELOOF.

34 GELOOF WAT HET NIET IS : niet alleen lVERSTANDELIJK l TIJDELIJK
WAT HET WEL IS : l JEZUS aannemen als je Redder l Je vertrouwen stellen op HEM

35 GELOOF is vertrouwen in JEZUS CHRISTUS
HEM ! Rom.1:16 ALS JE NIET BENT INGESTAPT KOM JE NIET OP JE BESTEMMING

36 DIT GELOOF IS JE ENIGE REDDING
“Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft” Rom.1:16 “Allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn Naam geloven” Joh.1:12

37 Als je dit begrijpt en gelooft ... stel jezelf dan deze vraag : “WAT IS MIJN ANTWOORD OP DIT AANBOD VAN GODS GENADE ? “’

38 JE MAG HET AANNEMEN OF ER VOOR WEGLOPEN

39 ANTWOORDGEBED Mijn Here en mijn God
Ik heb mijn leven op mijn manier geleefd Ik heb veel verkeerde dingen gedaan Ik bekeer mij van mijn zonden Vergeeft U mij alstublieft Ik geloof nu dat U mijn Redder bent Dank U wel, dat U in mijn plaats gestorven bent Ik vraag u nu om Uw geschenk van eeuwig leven Ik geef U mijn leven En wil graag dat U mijn Heer wordt Help mij om voor U te leven Door de kracht van de Heilige Geest Dit alles bid ik U in JEZUS’ naam.

40 “dit heb ik u geschreven, die gelooft in de Naam van de Zoon van God,
1 Joh.5:12,13 “dit heb ik u geschreven, die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt.” "wie De ZOON heeft heeft het Leven" dit is HEILSZEKERHEID

41 het EVANGELIE gaan geloven
WAT BETEKENT DAT ? OVERBRENGEN VAN VERTROUWEN Niet meer op jezelf, maar op JEZUS alleen 2. BEKERING Je was op weg naar de dood, maar nu naar het Leven 3. DE HEERSCHAPPIJ VAN JEZUS Je geeft HEM de leiding over je leven 4. DE HEILGE GEEST Je ontvangt Zijn Geest om voor HEM te leven 5. GODS FAMILIE Je gaat horen bij allen die deze dingen ook doen

42 ‘k ben gered ( ‘k ben gered ), ‘k ben gered ( ‘k ben gered )
door het bloed van Calvarie. In mijn hart ( In mijn hart ), In mijn hart ( In mijn hart ) ruist een zachte melodie. Ik ben de Zijne, ja Hij is mijne, het is op JEZUS dat ik zie ! Hij verrees ( Hij verrees ), Hij verrees ( Hij verrees ) door een wonder uit het graf. Ja, Hij leeft ( Ja, Hij leeft ), Ja, Hij leeft ( Ja, Hij leeft ) Die voor ons Zijn leven gaf. Hij heeft gedragen, al onze slagen, op het kruis droeg Hij die straf.


Download ppt "DE CHRISTEN = EEN GETUIGE"

Verwante presentaties


Ads door Google