De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wapenrusting van God 2. WELKE STRIJD?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wapenrusting van God 2. WELKE STRIJD?."— Transcript van de presentatie:

1 de wapenrusting van God 2. WELKE STRIJD?

2 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;
4x staan vers 11 - standhouden vers 13 - weerstand bieden vers 13 - standhouden vers 14 - stelt u op (lett. wees staande)

3 11 … om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;
Gr. diabolos > door [elkaar] werper (=de duivel) staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Johannes 8

4 11 … de verleidingen des duivels…
Telos: listen # niet: krachten! Gr. methodeia > methodieken, systemen 14 … op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt*… Efeze 4 * CV: "tot systematisering van de dwaling"

5 11 … de verleidingen des duivels…
14  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor* als een engel des lichts. 15 Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen* als dienaren der gerechtigheid… 2Korinthe 11 * lett. > trans-figureren

6 11 … de verleidingen des duivels…
3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees… >> 2Korinthe 10

7 11 … de verleidingen des duivels…
4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken… >> 2Korinthe 10

8 11 … de verleidingen des duivels…
5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten… 2Korinthe 10

9 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees…
geen 'jihad' of 'kruistocht'

10 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees…
17 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen*. 18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 19 Wreekt uzelf niet, geliefden… Romeinen 12 * hebt het voortreffelijke in beeld van alle mensen > Rom.5:18!

11 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees…
…ook niet tegen (de begeerten van) ons eigen vlees!

12 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees…
15 Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Romeinen 7

13 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees…
23 … in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. Romeinen 7

14 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees…
24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Romeinen 7

15 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees…
25 Gode zij dank* door Jezus Christus, onze Here! Romeinen 7 * Gr. charis = genade

16 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees…
11 Zo moet het ook voor u vaststaan*, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Romeinen 6 * "moet het … vaststaan", lett. rekent

17 12 … maar tegen de overheden, tegen de machten…
machten > Gr. exousia lett. volmacht (=gedelegeerde macht)

18 12 … tegen de wereldbeheersers dezer duisternis…
lett. kosmokraten

19 12 … tegen de wereldbeheersers dezer duisternis…
lett. van de duisternis duisternis <=> licht leugen <=> waarheid

20 12 … tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
de geestelijke [machten/krachten] van de boosheid

21 12 … tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
lett. in de hemelsen of: temidden van de hemelsen 5x in de Efeze-brief

22 12 … tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Efeze 1

23 12 … tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, Efeze 1

24 12 … tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
6 …en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, 7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Efeze 2

25 12 … tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
10 … opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden… Efeze 3

26 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden…

27 13 … om weerstand te kunnen bieden in de boze dag …
= wanneer we worden aangevallen = speciaal "in de laatste dagen"! gekenmerkt door leugen & bedrog

28 13 … en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
= na heel de wapenrusting van God te hebben aangetrokken.

29 13 … en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
lett. te staan = te blijven staan


Download ppt "De wapenrusting van God 2. WELKE STRIJD?."

Verwante presentaties


Ads door Google