De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

"in geen ding bezorgd" 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: ""in geen ding bezorgd" 1."— Transcript van de presentatie:

1 "in geen ding bezorgd" 1

2 Matteüs 6 2

3 25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven... Matteüs 6
24 Niemand kán twee heren dienen (=als slaaf) ... 3

4 25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Matteüs 6 4

5 26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Matteüs 6 5

6 27 Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
Matteüs 6 = levenslengte 6

7 28 En wat zijt gij bezorgd over kleding
28 En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: Matteüs 6 7

8 29 zij arbeiden niet en spinnen niet... Matteüs 6
8

9 29 ... en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze.
Matteüs 6 9

10 30 Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Matteüs 6 10

11 kleingeloof = klein denken van GOD en ZIJN BELOFTE 11

12 Kleingelovigen = 4x in Matteüs
12

13 2 26 En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij BEVREESD, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil. Matteüs 8 13

14 3 31 Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan TWIJFELEN? Matteüs 14 14

15 4 8 Toen Jezus dat bemerkte, zeide Hij: Waarom spreekt (lett. REDENEERT) gij met elkander erover, kleingelovigen, dat gij geen broden hebt? Matteüs 16 15

16 kleingeloof >> bezorgdheid kleingeloof >> angst
kleingelovigen >> twijfel kleingelovigen >> door-redeneren 16

17 31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Matteüs 6 17

18 32 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen* uit...
Matteüs 6 * d.w.z. die GOD niet kennen 18

19 32 ... Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.
Matteüs 6 19

20 33 Maar zoekt* eerst Zijn Koninkrijk... Matteüs 6
* verborgen in het WOORD 20

21 33 ... en Zijn gerechtigheid ... Matteüs 6 * te vinden in het WOORD 21

22 123  Mijn ogen smachten naar uw heil, en naar het WOORD uwer gerechtigheid.
Psalm 119 22

23 33 ... en dit alles* zal u bovendien geschonken worden. Matteüs 6
* = ALLES wat u behoeft 23

24 Paulus... 24

25 19  Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
Filippi 4 25

26 UIT zijn rijkdom 26

27 NAAR zijn rijkdom 27

28 6 Nu brengt inderdaad de godsvrucht
6  Nu brengt inderdaad de godsvrucht* grote winst, [indien zij gepaard gaat] met tevredenheid. 1Timotheüs 6 * lett. goede verering 28

29 8 Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet (lett
8  Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet (lett. ZAL) ons dat genoeg zijn. 1Timotheüs 6 29

30 SV “vergenoegd (= content) te zijn”
11  ... ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen*. Filippi 4 SV “vergenoegd (= content) te zijn” 30

31 13 Ik vermag* alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. Filippi 4
* = ben sterk 31


Download ppt ""in geen ding bezorgd" 1."

Verwante presentaties


Ads door Google