De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel II verzoening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel II verzoening."— Transcript van de presentatie:

1 deel II verzoening

2 Vanmorgen: kaphar / hilasmos = bedekking, beschutting Vanmiddag: katallasso = verzoening Romeinen 5 en 11 2 Korinthe 5 Efeze 2 Kolosse 1

3 Romeinen 12:20 … indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. God BEWEES Zijn liefde toen Christus stierf “voor ons”. Niet voor rechtvaardigen maar voor zondaren. Ja voor vijanden.

4 Romeinen 5 7. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven; maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. 8. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. (…) God BEWEES Zijn liefde toen Christus stierf “voor ons”. Niet voor rechtvaardigen maar voor zondaren. Ja voor vijanden.

5 Romeinen 5 10. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn (= werden) door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; 11. en dat niet alleen, maar wij roemen zelfs (= ook) in God door onze Here Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Verzoening betreft vijanden. verzoening heeft niet met zonden te maken maar met vijandschap. De mensheid is vijandig t.o.v. God sinds de hof van Eden. De mens wantrouwde God en gelooft dat God niet het goede met de mens voor heeft (“Hij weet dat ten dage dat gij daarvan eet, dat uw ogen geopend zullen worden…”). Tot op vandaag is de mens van God vervreemd. We zijn bang (religie) of boos op God (atheïsme) vanwege het kwaad in de wereld. Wij werden “met God verzoend”. NIET: God met ons. God is NOOIT een vijand geweest. God verzoend ons met Zich “DOOR de dood van Zijn Zoon”. Hij stierf DOOR Zijn vijanden én VOOR Zijn vijanden. Christus verzoende ons niet met een vijandig God. Nee, wij roemen in God door “onze Here Jezus Christus”, DOOR Wie wij de verzoening hebben ontvangen.

6 Romeinen 11 15. Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Israëls verwerping van de opgewekte Messias deed de openbaring van het Koninkrijk wijken. In plaats daarvan kwam de prediking van de verzoening der wereld.

7 14. Want de liefde van Christus dringt ons,
2Korinthe 5 14. Want de liefde van Christus dringt ons, 15. daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. (…) De liefde van Christus dringt ons - hoezo? Eén is voor allen gestorven. Dat is een bewijs van liefde, zeker. Maar waaróm stierf Hij voor ons? Ik houd van mijn kinderen, maar ik stref niet voor hen – TENZIJ zij zich in doodsgevaar bevinden en gered moeten worden. Christus stierf om te kunnen worden opgewekt en ZO ons het Leven te geven (dat de dood achter zich heeft).

8 2Korinthe 5 18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend- [heeft] en ons de bediening der verzoening gegeven| [heeft], 19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen (= misstappen, krenkingen) niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. De verzoening gaat van God uit. Hij is geen vijand. God verzoent ons met Zich – niet omgekeerd. God was in Christus bezig de wereld met Zich te verzoenen. Hoe? Door hun de misstappen niet toe te rekenen. Waaruit blijkt dat? Op Golgotha zien we een God die Zijn Zoon overgeeft aan een vijandige wereld. Hij grijpt niet in. Maar dat dat Hij het de wereld niet aanrekent, blijkt pas in de opstanding! Vers 15: Christus werd opgewekt voor allen, voor de wereld. Om hen te redden van de dood. De ultieme vijandschap van de wereld is de vloer voor hun redding. “… niet toe te rekenen”. Een schittterend type zien we in Jozef, die tegen zijn broers zegt: “want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden…”

9 Genesis 45 3. En Jozef zeide tot zijn broeders: Ik ben Jozef; leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij deinsden van schrik voor hem terug. 4. Toen zeide Jozef tot zijn broeders: Komt toch naderbij. Daarop naderden zij. En hij zeide: Ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt.

10 Genesis 45 5, Maar weest nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden(…) 7. Daarom heeft God mij voor u uit gezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. 8. Dus zijt gij het niet, die mij hierheen gezonden hebt, maar God …

11 2Korinthe 5 20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande (=aanspoort); in naam van Christus vragen (=smeken) wij u: laat u met God verzoenen. 21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. Heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt” nl. door Hem over te geven aan de vijandige wereld. Waarom? Opdat wij gerechtigheid Gods zouden worden in Hem. In de opgewekte Christus zijn we volmaakt. “Heeft Hij voor ons tot zonde gamaakt”.

12 Efeze 2 14. Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt- en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken- [heeft] (…) 16. en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood- heeft. God heeft niet alleen maar Jood en heiden tot Zich verzoend maar ook jood en heiden tot elkaar. Dat is apo=katallasso. De tussenmuur (=de wet) is binnen het Lichaam van Christus teniet gedaan. Ook hier zien we weer dat katallasso altijd verband houd met vijandschap en scheiding.

13 verzoenen katallasso Romeinen, 2Korinthe twee partijen weder verzoenen apo-katallasso Efeze, Kolosse meerdere partijen “de twee… weder tot God te verzoenen”

14 Kolosse 1 20 … en door Hem, vrede gemaakt-hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen (ta panta, het al) weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. 21. Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend- … Verzoening is vrede maken. God heeft nog geen vrede gemaakt (=het al weder verzoend), maar is daar mee bezig. DOOR het bloed van het kruis, maakt God vrede, oftewel: Hij verzoend “het al” d.w.z. al wat vijandig is. Niet alleen op aarde maar ook wat in de hemel is. In de hemelen zijn de overheden en machten der duisternis en ook die vijanden zullen niet slechts onderworpen worden, maar verzoend. Verzoend wil zeggen: geen vijanden meer. Het bloed van het kruis zal elke vijandschap onmogelijk maken. Wij die geloven zijn THANS reeds weder verzoend (met God en naar elkaar toe; Ef.2). We varen vijanden en vervreemd, maar verzoend door het bloed van het kruis. Hoeveel houdt God van de wereld? Kijk naar Golgotha!


Download ppt "Deel II verzoening."

Verwante presentaties


Ads door Google