De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Discipelschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Discipelschap."— Transcript van de presentatie:

1 Discipelschap

2 Overzicht van workshop
Voorstelrondje De belofte van Abraham Het doel van discipelschap Onvolledig discipelschap

3 Voorstelrondje Wie ben je?
Wat zijn je ervaringen met asielzoekers en discipelschap onder hen in het bijzonder? Als je ervaringen hebt: welke lessen heb je geleerd en wat zijn de knelpunten in bijbelstudie doen?

4 De belofte van Abraham Genesis 12:1-3 Galaten 3:14,29 Romeinen 4:13
Mattheus 28:18-20 14 Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof. 29 Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen. 12 1 De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. 18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. 13 Want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door gerechtigheid des geloofs

5 Het doel van discipelschap
Wat is discipelschap? Wat is een discipel? Wat is het meest kenmerkende verschil tussen Oude en Nieuwe Testament voor een gelovige in relatie tot God?

6 Het doel van discipelschap
Discipelschap = Groei tot volwassen zoon- en dochterschap in God Galaten 4:1-7  Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, al is hij ook eigenaar van alles; 2 maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip, dat door zijn vader tevoren bepaald was. 3 Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. 4 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 5 om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. 6 En, dat gij zonen zijt – God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. 7 Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Wat ben je als je geen zoon of dochter bent? Hebr. 3:5 en 6 Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, 6 maar Christus als Zoon over zijn huis.

7 Het gevaar van onvolledig discipelschap: wezen en slaven
1. Zonen hebben een thuis, wezen moeten hun eigen huis maken. 2. Zonen zijn familie gericht, slaven taakgericht. 3. Zonen erven, slaven nemen. 4. Zonen kunnen gezag en correctie accepteren, wezen kunnen zich moeilijk onderwerpen en geven anderen de schuld.

8 Het gevaar van onvolledig discipelschap: wezen en slaven
Zonen voelen zich veilig in de Vaders liefde, slaven moeten zich bewijzen. Zonen kunnen open en eerlijk zijn, wezen kunnen moeilijk vertrouwen. Zonen willen leren, wezen weten alles zelf al.


Download ppt "Discipelschap."

Verwante presentaties


Ads door Google