De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Efeze 3:1-13 Tekstboekje Hoofdstuk 12 en 13

Verwante presentaties


Presentatie over: "Efeze 3:1-13 Tekstboekje Hoofdstuk 12 en 13"— Transcript van de presentatie:

1 Efeze 3:1-13 Tekstboekje Hoofdstuk 12 en 13
Welkom op de gezamenlijke Kring Bijbelstudie van de Vrije Evangelische gemeente De Brug.

2 Sleutelvers Ef 3:8-9 8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9 en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus,

3 Paulus de minste Waarom noemt Paulus zich de minste ?
1 Kor 15:9 Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Paulus had de gemeente vervolgd en gedood. Paulus was getuige van de dood van Stefanus. Paulus wist dat hij een zondaar was. 1 Tim 1:15 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.

4 Paulus dienst Hij was niet door mensen maar door God uitgekozen.
Hand 19:5 Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Door de heilige Geest in de gemeente gezonden tot de heidenen. Gojim. Hand 13:2 En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb. Zie ook Hand 22: 21 Want Ik zal u ver weg zenden tot de heidenen

5 Paulus mysterie Het geheimenis 1. De opstandingkracht van Christus.
2. De geboorte van de Christelijke gemeente. De verbondstheologie zegt dat de gemeente van Adam er was en begrepen was in het verbond. Volgens de Here Jezus bestond de gemeente toen niet want: Matth. 16:18 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

6 Hoe was dit duidelijk geworden?
1. Het is van God doorgegeven. 2. Hij is verantwoordelijk om het door te geven. God had hem aangewezen om de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen: Paulus was bezig: 1. Een schatkist te openen. 2. Een verbazingwekkend geheimenis te openbaren. Niemand had kunnen bedenken dat God, door zijn Zoon te zenden en over te geven de mensen gered zouden worden.

7 Wat is het geheimenis niet
Het evangelie of blijde boodschap. Dat Jezus voor onze zonden moest sterven. Dat Hij de verlosser zou zijn. Dat de Heilige Geest uit gestort zou worden. Al deze punten waren al in het oude testament geopenbaard.

8 Wat is het geheimenis? De gemeente.
God schept vanuit Joden en heidenen een nieuwe mens met Christus als Hoofd. Opdat door de gemeente Gods gezag, zijn heerlijkheid op aarde zichtbaar zal worden. Wij zijn voor de machten en overheden in de lucht een schouwspel

9 Marantha Ef 1:10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Jezus komt weer in de volheid der tijden. Dan zal alles volkomen zijn. Alles zal onder zijn gezag en heerschappijkomen.

10 Mede erfgenamen God had Abraham gezegend en zijn nakomelingen.
In hem zouden alle volken gezegend worden. In Christus zijn wij allen zaad van Abraham en daardoor medeerfgenamen van de belofte. Daarom staat er Ef 3:6 van de heidenen: 1. Mede ërfgenamen Met de Joden delen ze in de erfenis, de rijkdom van Christus. 2. Medeleden = Behorend tot hetzelfde lichaam. 3. Mededeelgenoten van de belofte. nl de belofte van de Heilige Geest

11 De nieuwe mens God schept iets totaal nieuws.
1. De gemeente, het lichaam van Christus Efeze 1:10 2. Gevormd door de doop met de Heilige Geest 1 Kor 12:12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. 13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. 3. Er is geen onderscheid tussen Jood en heiden. Efeze 2:14,15

12 Openbaring komt van God
Hand 26:17  en Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, 18   om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij.

13 Hoe ontvangen wij dat? 1. Door de kracht van de Heilige Geest Ef 1:13
2. Door de verkondiging van het geheimenis Ef 3:8 3. Geloof in Jezus Christus Ef 1:13 4. Door erom te bidden Ef 1:16

14 Openbaring Al deze nieuwe mensen vormen samen:
1. Een lichaam = Om het nieuwe leven in Christus te openbaren. Ef 1:22,23 2.Een tempel = Om de glorie van God te laten zien Ef 2:22,23 3. Een licht = Om de goedheid, gerechtigheid en waarheid van God te laten zien. 4. Een bruid Ef 5:32 Om sde liefde van God te openbaren.


Download ppt "Efeze 3:1-13 Tekstboekje Hoofdstuk 12 en 13"

Verwante presentaties


Ads door Google