De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levend Water (= de Heilige Geest)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levend Water (= de Heilige Geest)"— Transcript van de presentatie:

1 Levend Water (= de Heilige Geest)
Hij zou u levend water hebben gegeven Joh.4:10 wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven Joh.4:14 Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, Joh.7.37,38 (= de Heilige Geest)

2 Ef.3:14-21 14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

3 18. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,
ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 20 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

4 Ef.3: Daarom bid ik ……16 Moge Hij
vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen naar de rijkdom van zijn heerlijkheid kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, Dan zult u met alle heiligen de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid opdat gij vervuld wordt tot alle volheid van God

5 water verdampt Ben je vervuld met de Heilige Geest ???
Irritante vraag!!! // onrustig “Second blessing” eerste rangs tweede rangs vervulling niet eenmalig maar continu Ef.5.18 maar wordt vervuld met de Geest, Het leven lekt water verdampt vervuld met de Heilige Geest

6 Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. Jes. 40:30,31 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; Matt.11:28 Ook wij, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten Rom 8:23 Het leven in een gebroken wereld kan ons eindeloos vermoeien we moeten leren wat we wel op ons nek moeten nemen en wat niet maar soms krijg je die vraag niet

7 Het leven lekt Psalm 51:12-14 Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Zonde breek het leven met God af, verstopt het kanaal v/d zegen

8 Jer. 2: Twee wandaden heeft mijn volk begaan: het heeft mij verlaten, de bron van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan. 18 Nu dan, waarom ga je naar Egypte, wil je water drinken uit de Nijl? Waarom ga je naar Assyrië, wil je water drinken uit de Eufraat? Eerst denk je dat het zelf wel afkunt, je wilt of je durft niet van god afhankelijk te zijn Maar je houdt het niet vol bij jezelf Dan is de keus bekering, of ga je het actief bij de afgoden zoeken ook voor de cultuur als geheel secularisatie, heeft geleid tot een woud aan therapeuten, leidt nu tot woud aan boedha beelden je ziet het ook bij ziekte soms zijn er kerk mensen die volstrekt niet op het idee komen om in de gemeente om voorbede te vragen, en om mensen die niets willen horen van de ziekenzalving maar wel allerlei paranormale genezers raadplegen

9 - Weest niet bezorgd - Zoekt eerst het koninkrijk van God 1 Thess
- Weest niet bezorgd - Zoekt eerst het koninkrijk van God 1 Thess.5 16 Verblijdt u te allen tijde, 17 bidt zonder ophouden, 18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. 19 Dooft de Geest niet uit, 20 veracht de profetieen niet, maar toetst alles en behoudt het goede. 22 Onthoudt u van alle soort van kwaad.

10 Ef.5:18 -20 En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is,
maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles,

11 II Kor 3:15-16 Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.

12 De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid
De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

13 Ef 1:17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand,

14


Download ppt "Levend Water (= de Heilige Geest)"

Verwante presentaties


Ads door Google