De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stromen van levend water Johannes 737-39.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stromen van levend water Johannes 737-39."— Transcript van de presentatie:

1 stromen van levend water Johannes

2 37 En op de laatste, de grote dag van het feest*…
= het (7-de) Loofhuttenfeest; Joh.72 > het vrederijk 2

3 34 Spreek tot de Israëlieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de HERE, zeven dagen lang. (...) Leviticus 23 3

4 simchat torah = vreugde van de torah
36 … op de achtste dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de HERE een vuuroffer brengen; het is een feest, generlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Leviticus 23 simchat torah = vreugde van de torah 4

5 37 … stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!
5

6 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 6

7 39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden…
7

8 39 … want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
63 De Geest is het, DIE LEVEND MAAKT, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Johannes 6 8

9 de levendmakende geest = de laatste Adam!
39 … want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. 45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een LEVENDMAKENDE GEEST. 1Korinthe 15 de levendmakende geest = de laatste Adam! 9

10 "gelijk de Schrift zegt..." 10

11 11 De mond des rechtvaardigen is een bron van leven… Spreuken 10

12 2 45 Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. Lucas 6 12

13 3 1 Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis; zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit… (…) Ezechiël 47 levend water uit het heiligdom 13

14 3 8 Hij zeide tot mij: Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de Vlakte en komt in de zee; in de zee (=de Dode Zee) wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. Ezechiël 47 14

15 * SV: één der twee beken zal komen
3 9 En alle levende wezens die er wemelen, zullen leven, overal waar de beek komt*, en er zal zeer veel vis zijn, want als dit water daarheen komt, dan wordt (het water van de zee) gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven. Ezechiël 47 * SV: één der twee beken zal komen 15

16 3 10 Vissers zullen erlangs staan van Engedi tot En-Eglaïm; het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk. Ezechiël 47 16

17 4 14 … wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid (lett. tot in de eeuw), maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. Johannes 4 17

18 * beeld van het Woord (de belofte!) waar Abraham uit putte
5 15 Al de putten* nu, die de knechten van zijn (= Isaak's) vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden… Genesis 26 * beeld van het Woord (de belofte!) waar Abraham uit putte 18

19 15 … hadden de Filistijnen dichtgestopt en met aarde gevuld.
Genesis 26 22 … de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. Matteüs 13 19

20 5 18 En Isaak groef de waterputten, die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham, en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt, weer op, en noemde ze met dezelfde namen, waarmee zijn vader ze genoemd had. Genesis 26 20

21 de genezing van de waterzuchtige op sabbat*.
6 de genezing van de waterzuchtige op sabbat*. oedeem = het water kan niet weg > beeld van Israël dat het Woord voor Zich hield bij het aanbreken van het Messiaanse rijk (de sabbat) zal Israël worden genezen. * Lucas 142 21

22 de genezing van de doofstomme*
7 de genezing van de doofstomme* > Israëls oren én mond worden geopend (effatha) * Marcus 22

23 de genezing van de doofstomme*
7 de genezing van de doofstomme* > Israëls oren en mond worden geopend 36 En Hij gebood hun het niemand te zeggen. Maar hoe meer Hij het hun gebood, des te meer maakten zij het ruchtbaar. Marcus 7 * Marcus 23


Download ppt "Stromen van levend water Johannes 737-39."

Verwante presentaties


Ads door Google