De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Wakker liggen en dromen over Kerst”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Wakker liggen en dromen over Kerst”"— Transcript van de presentatie:

1 “Wakker liggen en dromen over Kerst”
Kerstavond 2013

2 Voor de dienst zingen we: Gezang 143

3

4 dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
2. Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, wordt Ge op stro en in doeken gelegd. Leer me U danken daarvoor. 4

5 Vreed' en heil wordt gebracht aan een wereld, verloren in schuld;
3. Stille nacht, heilige nacht! Vreed' en heil wordt gebracht aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer!

6 Voor de dienst zingen we: Kinderlied 85: 1 en 3

7

8

9 't Lieve leven vangt nu aan voor wie Hem behoren.
3. Mensen, heb je 't wel verstaan: Christus is geboren. 't Lieve leven vangt nu aan voor wie Hem behoren. Want de vrede van de Heer 9

10 In een kribbe moet je zoeken 't kindje in de doeken.
daalde op de aarde neer. Wij zijn niet alleen, ga naar Beth’lem heen. In een kribbe moet je zoeken 't kindje in de doeken. 10

11 Woord van welkom en afkondigingen

12 Zingen Gezang 138: 1, 3 en 4

13

14 zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
3. Het licht van de Vader, licht van den beginne, zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: goddelijk Kind, gewonden in de doeken! Komt, laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden die Koning.

15 neem onze liefd' in genade aan!
4. O kind, ons geboren, liggend in de kribbe, neem onze liefd' in genade aan! U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

16 Stil Gebed Woord van vertrouwen en groet

17 Aansluitend zingen Gezang 135: 1 en 2

18 van de nieuw geboren Heer! Vreed' op aarde, 't is vervuld:
1. Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuw geboren Heer! Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,

19 zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem! Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuw geboren Heer!

20 Here Christus, Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd
2. Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,

21 tussen alle mensen in in het menselijk gezin. Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuw geboren Heer!

22 Gebed

23 Filmpje: De zandtovenaar 1 deel 1

24 Zingen lied 103 Evangelische liedbundel in wisselzang

25 in doeken gehuld, als kindje terneer. Voor Hem was geen plaats meer
Allen 1. In Bethlehems stal lag Christus de Heer, in doeken gehuld, als kindje terneer. Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis; Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

26 die zondaren mint, zo nameloos teer;
Vrouwen en meisjes 2. Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, die zondaren mint, zo nameloos teer; die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij; zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

27 voor mij hebt volbracht. Ik kniel voor uw kribbe met dankend gemoed,
Mannen en jongens 3. Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht, dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht. Ik kniel voor uw kribbe met dankend gemoed, en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet.

28 bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. Geef Gij mij een harte,
Allen 4. U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart; bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. Geef Gij mij een harte, dat steeds U bemint, dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind.

29 FilmpjeZandTovenaarB.mp4 De zandtovenaar deel 2

30 Zingen Gezang 146: 1, 3 en 5

31

32 Gij werd een mens van vlees en bloed, werd onze broeder, en door U
3. O God ons heil, ons hoogste goed, Gij werd een mens van vlees en bloed, werd onze broeder, en door U zijn wij Gods eigen kindren nu.

33 U zij ons hart, ons lied gewijd. Wij voegen juichend onze stem
5. U, die voor ons geboren zijt, U zij ons hart, ons lied gewijd. Wij voegen juichend onze stem bij 't englenheir van Bethlehem.

34 Zingen lied 111 uit: Zingende Gezegend

35

36

37 haar eerstgeboren zoon; God vestigt hier op aarde
2. De maagd Maria baarde haar eerstgeboren zoon; God vestigt hier op aarde in vlees en bloed zijn troon: Die ons is toegewijd geeft ogen, handen, voeten aan zijn lankmoedigheid.

38 voor eeuwig toegebracht! Toonbeeld van Gods geduld,
4. Geloofd zij uw victorie, uw majesteit, uw macht; U zij de eer, de glorie voor eeuwig toegebracht! Toonbeeld van Gods geduld, nu hebt Gij onomwonden de hemel ons onthuld!

39 Gedicht

40 Zingen lied 195 uit: Johan de Heer

41

42 Die Zichzelf niet heeft gespaard, Om het eeuwig, zalig leven
4. Hij is 't waard, Hij is 't waard, Die Zichzelf niet heeft gespaard, Om het eeuwig, zalig leven Aan verloornen weer te geven. Schoon 't Hem 't bitterst lijden baard'!

43 Laat ons zingen Hem ter eer. 't Kerstfeest moog' ons vrolijk maken,
5. 't Is de Heer, 't is de Heer! Laat ons zingen Hem ter eer. 't Kerstfeest moog' ons vrolijk maken, 's Heren vriend'lijkheid doen smaken; Dat Zijn Heil'ge Geest 't ons leer'!

44 Gebed

45 Collecte

46 Zingen slotlied Lied 486: 1, 2 en 3 uit de nieuwe liedbundel

47 Die ons ‘t Heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.
1. Midden in de winternacht, ging de hemel open. Die ons ‘t Heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.

48 Elke vogel zingt zijn lied;
herders waarom zingt gij niet? Laat de cither slaan, blaast de fluiten aan Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!

49 bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
2. Vrede was het overal, wilde dieren kwamen bij de schapen in de stal en zij speelden samen.

50 Elke vogel zingt zijn lied;
herders waarom zingt gij niet? Laat de cither slaan, blaast de fluiten aan Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!

51 want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
3. Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen, want het aardse paradijs is vannacht gekomen.

52 Elke vogel zingt zijn lied;
herders waarom zingt gij niet? Laat de cither slaan, blaast de fluiten aan Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!

53 Zegen Aansluitend zingen we het Ere zij God

54 Ere zij God. Ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge ! Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

55 Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde. vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen, in de mensen een welbehagen, een welbehagen !

56 Ere zij God. Ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge ! Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen, amen.


Download ppt "“Wakker liggen en dromen over Kerst”"

Verwante presentaties


Ads door Google