De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Verwante presentaties


Presentatie over: "Komt nu, o komt nu naar Bethlehem"— Transcript van de presentatie:

1

2 Komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Samenzang Komt allen tezamen Jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem Ziet nu de vorst der englen hier geboren. Komt laten wij aanbidden Komt laten wij aanbidden, die koning

3 Weg van de kudde naar’t schamel dak
De hemelse englen Riepen eens de herders Weg van de kudde naar’t schamel dak Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden Komt laten wij aanbidden Komt laten wij aanbidden, die koning

4 Neem onze liefde in genade aan!
O Kind ons geboren, Liggend in een kribbe, Neem onze liefde in genade aan! U, die ons lief hebt, U behoort ons harte, Komt laten wij aanbidden Komt laten wij aanbidden, die koning

5 * * * * * * * welkom

6 * * Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
*samenzang * * * Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht En Hij wenst dat ieder tot ere schijn Jij in jouw klein hoekje en ik in’t mijn .

7 Jezus zegt dat hij ieders kaarsje ziet,
Of het helder licht schijnt of ook bijna niet. Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn. Jij in jouw klein hoekje en ik in’t mijn,

8 Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is
Overal op aarde zond’ en droevenis. Laat ons dan in duister heldere lichtjes zijn Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.

9 Gebed door kinderen van groep 4
Goede God, met kerst Zijn er ook geschenken, Die je niet kunt zien Maar niet weg mag denken. U schenkt uw liefde, Al zien we haar niet. We kunnen haar voelen als Een mooi gezongen lied. Die ons helpen om Aan anderen te denken. Vrede en liefde Delen wij om ons heen. U heeft veel gegeven, Genoeg voor iedereen.

10 * * * Sjaloom chaverim Sjaloom chaverim, sjaloom sjaloom
Groep 5 zingt samen Sjaloom chaverim Sjaloom chaverim, sjaloom sjaloom Lehitraoth, lehitraoth, sjaloom sjaloom. *

11 Gedicht door enkele kinderen uit groep 1 en 2 Weer is Maria onderweg
Met Jozef en haar Kind waarvoor zij nergens in een huis een wieg of bedje vindt. “Is hier misschien een plaatsje vrij?” Klinkt hoopvol Jozefs stem. De herbergier kijkt nors en zegt: “Niet hier in Bethlehem”. Hij heeft hun armoede herkend. Wie arm is, telt niet mee Hij doet alsof het hem echt spijt, Maar keihard klinkt zijn nee.

12 Zo slaan de mensen deuren dicht, De ezel sjokt weer door
Hij volgt nu al tweeduizend jaar Steeds weer hetzelfde spoor. Misschien, misschien, je weet maar nooit Komt hij jouw huis voorbij Maria kijkt je aan en vraagt: “Is er een plekje vrij? Is er een wiegje voor mijn kind? Het komt beslist vannacht. Bij jou wil het geboren zijn het heeft op jou gewacht.”

13 Want wie zoekt die vindt Naar het Koningskind
Koor en samenzang Ga je mee op zoek Naar het Koningskind? Want wie zoekt die vindt Naar het Koningskind Want wie zoekt die vindt! . ...

14 Ga je mee mee op reis? Wie weet lang en ver Ga je mee op reis Kijk, daar is de ster! Ga je mee op reis! Kijk daar is de ster

15 Koor: We hebben een ster Daar in het westen gezien De mooiste van de mooiste De lichtste bovendien Er is een kind geboren Een kind als nooit tevoren Een heel bijzonder koningskind misschien... Ga je mee op zoek...

16 Want wie zoekt die vindt Naar het Koningskind
Koor en samenzang Ga je mee op zoek Naar het Koningskind? Want wie zoekt die vindt Naar het Koningskind Want wie zoekt die vindt! La la la . ...

17 Samenzang en koor Allen: In een huisje woont Maria, Jozef is haar beste vriend. Engel: “Dag Maria”, Allen: zegt de engel, Engel: “Wees gegroet, je krijgt een kind”. Engel: En het Kind zal Jezus heten,’ ‘t zal een goede koning zijn, Jij mag voor dat kindje zorgen En voor hem een moeder zijn. Allen: Heel verbaasd luistert Maria Naar de boodschap die ze hoort En dan zegt ze heel eerbiedig: Maria: Mij geschiede naar uw woord.

18 De aankondiging van wat komen gaat Genesis 26: 4
Schriftlezing; De aankondiging van wat komen gaat Genesis 26: 4 En Ik zal uw nageslacht vermeningvuldigen als de sterren des hemels, en Ik zal uw nageslacht al die landen geven, en met uw geslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden . Deuteronomium 18: 15 Een profeet uit uw midden, uit uw broederen Zoals Ik ben, zal de Here, uw God, u verwekken; Naar Hem zult gij luisteren.

19 Daarom zal de Here zelf u een teken geven;
Jesaja 7: 14 Daarom zal de Here zelf u een teken geven; Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren en zij zal hem de naam Immanuel geven. Jesaja 9: 1 en 5 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; Over hen die wonen in een land van diepe duisternis straalt een licht Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders en men noemt hem Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

20 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaí
Jesaja 11: 1 en 2 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaí En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen En op hem zal de Geest des Heren rusten De Geest van wijsheid en verstand De Geest van raad en sterkte De Geest van kennis en vreze des Heren.

21 Kaarsenlied door groep 3 Midden in de donk’re nacht
Schijnt een lichtje en ik wacht Tot de dag weer komen zal en het licht wordt overal Nog een lichtje doet er mee En dat zijn er nu al twee Zing daarom een vrolijk lied Van de lichtjes die je ziet

22 Nog een lichtje doet er mee En dat zijn er nu al twee
Zing daarom een vrolijk lied Van de lichtjes die je ziet Weet je wat ik zie en hoor? Telkens gaat het lied maar door Want drie lichtjes mogen aan En zo zal het verder gaan Één twee, drie, vier allemaal Lichtjes met een blij verhaal Van het feest voor jou en mij Ja, dat is nu heel dichtbij. Zie je dat op deze dag Ook de kerstkaars branden mag Die geeft licht voor iedereen Alle mensen om ons heen!

23 Bijbelverhaal: Het licht in de nacht

24 Ouders: Er is een kindeke geboren op aard
samenzang Ouders: Er is een kindeke geboren op aard Kinderen: Er is een kindeke geboren op aard Ouders: ’t kwam op de aarde voor ons allemaal Kinderen: “t kwam op de aarde voor ons allemaal. .

25 Ouders: Er is een kindeke geboren in’t stroo
Kinderen: Er is een kindeke geboren in’t stroo Ouders: ’t lag in een kribbetje bedekt met wat hooi Kinderen: ’t lag in een kribbetje bedekt met wat hooi.

26 Ouders: ’t kwam op de aarde en het had er geen huis
Kinderen ’t kwam op de aarde en het had er geen huis Allen ’t kwam op de aarde en het droeg al zijn kruis Allen ’t kwam op de aarde en het droeg al zijn kruis.

27 Kerstfeest is een feest van vrede Vrede hier en overal.
Gedicht door groep 7 Kerstfeest is een feest van vrede Vrede hier en overal. En die vrede voor de mensen Is begonnen in een stal. Kerstfeest is een feest van lichtjes Lichtjes in de duisternis. In een wereld waar het leven Lang niet altijd vrolijk is. Kerstfeest is een feest van blijdschap Feest voor jou en feest voor mij. Kerstfeest maakt je warm van binnen En die warmte maakt je blij. Zo is kerst een feest voor mensen Mensen groot en mensen klein. Want voor ieder op de wereld Wil de Heer de Vader zijn.

28 Koor en samenzang Wonderbare raadsman (wonderbare raadsman) Sterke God (sterke God) Eeuwige Vader (eeuwige Vader) Vredevorst (Vredevorst) Een kind is ons geboren een Zoon is ons gegeven En zijn heerschappij duurt voor eeuwig Vrolijk kerstfeest iedereen

29 Vrede voor de wereld (vrede voor de wereld)
Heeft Hij gebracht (heeft Hij gebracht) Vrijheid voor de volken (vrijheid voor de volken) Licht in de nacht (licht in de nacht)

30 Een kind is ons geboren Een zoon is ons gegeven En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig Vrolijk kerstfeest iedereen Vrede voor de wereld (vrede voor de wereld) Heeft hij gebracht (heeft Hij gebracht) Vrijheid voor de volken (vrijheid voor de volken) Licht in de nacht (licht in de nacht)

31 Een kind is ons geboren Een Zoon is ons gegeven En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig Vrolijk kerstfeest iedereen Vrolijk kerstfeest iedereen!

32 Muziekgroep met blokfluit
* * * * * Vrij verhaal Muziekgroep met blokfluit

33 Ik kniel aan uwe kribbe neer, O Jezus, Gij mijn leven!
Samenzang gezang 141 Ik kniel aan uwe kribbe neer, O Jezus, Gij mijn leven! Ik kom tot U en breng U, Heer, Wat Gij mij hebt gegeven. O, neem mijn leven, geest en hart, En laat mijn ziel in vreugd en smart Bij U geborgen wezen.

34 Voor ik als kind ter wereld kwam, Zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam, Hebt Gij mij uitverkoren. Voor dat Uw hand mij heeft gemaakt, werd Gij een kindje, arm en naakt, hebt Gij U mij gegeven.

35 Het team zingt samen “Joy to the world”

36 Blaas de bazuin en sla de trom, Geboren is Gods Kind!
Samenzang Blaas de bazuin en sla de trom, Geboren is Gods Kind! Laat alle klokken luiden gaan, Kom zingend rond de kribbe staan, Zijn koninkrijk begint, Hosanna, hosanna zijn rijk begint.

37 Blaas de bazuin, de loftrompet, En richt hoog op uw hoofd;
De toekomst staat in deze ster, Nu is de vrede niet meer ver, De dag die God belooft, Hosanna, de dag die God belooft!

38 Blaas de bazuin, zijn zonnegloed Laat niemand koud en kil.
Hier is een mens die liefde doet, Hier is God zelf in vlees en bloed, Verwonder u, heel stil, Hosanna, verwonder u, heel stil.

39 Koor zingt een geloofsbelijdenis
Ik geloof, in God die als een Vader is, waarom bent Gij God voor mij Die ons in Zijn schepping nader is zo oneindig ver Dat is iets wat ik vast geloof waarom moet ik in mijn leven Ik geloof, dat Zijn Zoon voor ons geleden heeft zo onzeker verder. En ons door Zijn dood verlossing geeft, Dat is iets wat ik vast geloof. Ik geloof,dat Zijn Zoon ook weer verrezen is, waarom bent Gij God voor mij Dat Zijn glorie onvolprezen is zo oneindig ver Dat is iets wat ik geloof waarom moet ik in mijn leven Ik geloof, dat de dood voor ons geen macht meer heeft, zo onzeker verder. Dat de Geest nu alle krachten geeft Die nodig zijn voor dit geloof Ik geloof, in een God die drie personen is, Dat Hij onder ons gekomen is, nu en in alle eeuwigheid Amen, amen, amen.

40 Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht,
Samenzang, gezang 143 Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, Die miljoenen eens zaligen zal, Wordt geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer. Silent night, holy night All is calm, all is bright Round yon Virgin Mother and Child Holy Infant so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace

41 Hulploos Kind, heilig Kind, Dat zo trouw zondaars mint,
Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, Wordt Ge op stroo en in doeken gelegd, Leer me U danken daarvoor, Leer me U danken daarvoor. Stille nacht, heilige nacht, Vreed’en heil wordt gebracht Aan een wereld verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer!

42 Zegenbede en afsluiting
De Heer zij voor jullie, om je de juiste weg te wijzen, De Heer zij achter jullie, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar, De Heer zij onder jullie om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen, De Heer zij in jullie om je te troosten als je verdriet hebt, De Heer zij rondom jullie als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen, De Heer zij boven jullie om je te zegenen, Zo zegene God jullie vandaag, morgen en in der eeuwigheid, Amen.

43 De vrede van God, de vrede van God, De vrede van God, zij met jou.
Samenzang De vrede van God, de vrede van God, De vrede van God, zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou In Jezus’ naam, in Jezus’ naam, In Jezus’ naam, geef ik jou. de vrede van God zij met jou.

44 Heilige Geest, Heilige Geest, De Heilige Geest, zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.

45 Wij wensen u allen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar


Download ppt "Komt nu, o komt nu naar Bethlehem"

Verwante presentaties


Ads door Google