De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kwetsbare burger, gemeenten en WMO

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kwetsbare burger, gemeenten en WMO"— Transcript van de presentatie:

1 De kwetsbare burger, gemeenten en WMO
Bedreigingen Kansen Opening: kernboodschap voorgangers samenvatten; in laatste verhaal stilstaan bij de veranderingen in de kaders en bij de bedreigingen en kansen die deze met zich meebrengt. Wat is onze opgave en rol als sociaal geneeskundigen daarin? Kader WMO 2015 Thermometer gemeente: opvattingen en invulling gemeenten met nieuwe WMO Bedreigingen Kansen Wat is onze opgave en rol als sociaal geneeskundigen?

2 Van Everdingen Zorgconsult
Disclosure (Potentiële) belangenverstrengeling Geen   Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven n.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk … n.v.t.   juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

3 Van Everdingen Zorgconsult
Opbouw verhaal WMO 2015 in context HLZ Focus op kwetsbare burgers Thermometer gemeenten Praktijkvoorbeeld Bedreigingen & kansen Wat is onze opgave en rol? juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

4 Van Everdingen Zorgconsult
WMO Hulp aan mensen met fysieke, psychische, verstandelijke of psychosociale beperkingen of problemen Zodat ze zich thuis en buitenshuis kunnen redden en meedoen in de maatschappij juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

5 Van Everdingen Zorgconsult
juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

6 Hervorming langdurige zorg
Zvw Nieuwe aanspraak thuisverpleging in basispakket Versterking rol wijkverpleging als verbinding tussen medische en sociale domein (200 miljoen) 1e t/m 3e jaar op behandeling gerichte GGZ WLZ Passende zorg: kwaliteit van leven voorop Zorg blijft verzekerd recht voor kinderen en volwassenen die aangewezen op permanent toezicht op 24x7uur/dag op zorg in nabijheid Zorg in instelling of volledig pakket thuis Intramuraal verblijf in kader behandeling GGZ na 3 jaar Bredere context is hervorming langdurige zorg. Er staat veel op stapel: Factsheet 15 april 1. juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

7 Prominente rol gemeenten bij ondersteunen burgers
Gemeenten 1/1/2015 verantwoordelijk voor: Langer thuis wonen Ambulantisering GGZ Gehele jeugdhulp, incl. kinderbescherming en jeugdreclassering Participatiewet Passend onderwijs juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

8 HLZ brengt veel dynamiek in 2015
Decentralisatie belangrijke zorgtaken naar lokaal bestuur Groter beroep op de burger Meer via zelfredzaamheid Meer oplossingen in eigen kring Bredere context is hervorming langdurige zorg. Er staat veel op stapel: Factsheet 15 april 1. juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

9 Focus op kwetsbare burgers
Foto’s op symposujm over dementie Burgers, vrijwilligers en beroepskrachten (zorg, welzijn, politie, woningcorporaties) betrokkenheid Verwijzen naar betrokkenheid van waaruit eerdere sprekers gesproken hebben juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

10 Thermometer gemeenten I
sociale wijkteams integrale toegang eigen kracht financiën Bronnen toevoegen: WMO transitieplan Transitiemonitor/transitievolgsysteem De wijze waarop gemeenten ondersteuning zoeken voor dit traject opdrachtgeverschap juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

11 Thermometer gemeenten II
Oerwoud aan handreikingen en documenten Perspectief beroepskrachten Budgetbeheersing Uitgaand van de gemiddelde burger en wat burgers zelf moeten kunnen Transitievolgsysteem: Weergave procesinformatie & eigen beeld van gemeenten Nieuwe organisaties die zich profileren naar gemeenten b.v. Vilans Website/nieuwsbrieven/bijeenkomsten BZK: gemeenten van de toekomst Bronnen toevoegen: WMO transitieplan Transitiemonitor/transitievolgsysteem De wijze waarop gemeenten ondersteuning zoeken voor dit traject juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

12 SCP: de Wmo in beweging I
Evaluatie WMO : kwantitatief vragenlijstonderzoek (gemeenten, uitvoerende organisaties, burgers, Wmo-aanvragers, WMO-raden) kwalitatieve interviewstudies naar kanteling, ondersteuningsinitiatieven en burgers die toch geen aanvraag indienen onderzoek WMO uitgaven in 2010 analyse jurisprudentie CRvB juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

13 SCP: de Wmo in beweging II
Onevenredige vertegenwoordiging doelgroepen in Wmo-raden Mensen met chronisch psychische en psychosociale problemen minder goed vertegenwoordigd Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, OGGZ en verslavingsbeleid in minder dan 50% voldoende behartigd Onvoldoende kennis van doelgroepen kenmerken en behoeften van mensen met zintuiglijke en langdurige psychiatrische beperking minst in beeld juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

14 SCP: Wmo in beweging III
Veel aannames – inzicht ontbreekt “Aantal seinen op rood – springen niet vanzelf op groen” Toename mantelzorgers en vrijwilligers? Hoge verwachtingen gemeenten – valt of staat met visie wethouder zorg Onevenredige vertegenwoordiging doelgroepen in Wmo-raden Mensen met chronisch psychische en psychosociale problemen minder goed vertegenwoordigd Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, OGGZ en verslavingsbeleid in minder dan 50% voldoende behartigd Onvoldoende capaciteit en kennis van doelgroepen Ambtelijke capaciteit in niet-stedelijk gebied kwetsbaar Kenmerken en behoeften van mensen met zintuiglijke en langdurige psychiatrische beperking minst in beeld juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

15 Voorbeeld Peel en Maas I
Leven in het Dorp WWZ dialogen 55-plussers 10 kernen Focus verbreed naar kwetsbare burgers breed Start Kanteling met Netwerk Welzijn Versterkt Geit neet besteit neet! juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

16 Juf Marij wil ook kerstmis en sinterklaas
juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

17 Maurice wil normaal zijn
Kranteartikel DDL november 2011 Bekend met schizofrenie, alcohol- en drugsverslaving Schulden, uithuiszetting, op straat geleefd In gevangenis omdat hij taakstraf niet kon vervullen Ommezwaai – housing first Arrangement in kader NWV: wil normaal zijn, regulier leven leiden, gezond zijn 2 dagen per week bakker in Bakkerij op de Beek, sportschool, afvallen Ambassadeur voor NWV juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

18 Voorbeeld Peel en Maas III
Besparing euro in Zvw, AWBZ, WMO; besparing op maatschappelijke kosten buiten beschouwing gelaten (politie, gevangenis, reclassering) M. (3 jaar) = 70% = 20% NWV voorkomt crises/­escalatie en daarmee hoge kosten later De situatie stabiliseert en daarmee worden uitgaven voorspel­baarder De initiële kosten zijn door de NWV soms hoger, maar worden later gecompenseerd door voorkomen kosten/besparingen. Ondersteuning wordt (deels) door andere partijen geleverd juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

19 Van Everdingen Zorgconsult
Bedreigingen Eigen kracht en hulpkracht kwetsbare burgers beperkt - verwachte rolverandering gaat niet zonder meer op Onvoldoende kennis & inzicht in deze doelgroepen bij gemeenten Integrale samenwerking in kinderschoenen Onvoldoende samenwerking tussen medische en sociale domein Nieuw indicatiecircus in Zvw wordt opgetuigd Sociale wijkteams opgetuigd – link artsen kan nog veel beter Gemeenten – zorgverzekeraars niet als gelijkwaardige partners aan tafel concretiseren wat de consequenties kunnen zijn als de doelgroepen die we voor ogen hebben niet goed worden bediend. juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

20 Van Everdingen Zorgconsult
De kloof neemt toe… juni '14 Van Everdingen Zorgconsult

21 Van Everdingen Zorgconsult
Kansen Kritische ontregelaars die zichtbaar maken wat nodig is en schotten openbreken Integrale persoonlijke arrangementen zelfzorg en informele zorg waar dat kan beroepsmatige zorg waar nodig Praktijkvoorbeelden benutten om gemeenten en 1e lijn te ondersteunen in eigen kanteling juni '14 Van Everdingen Zorgconsult


Download ppt "De kwetsbare burger, gemeenten en WMO"

Verwante presentaties


Ads door Google