De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst cliëntenraden en cliëntenorganisaties Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 22 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst cliëntenraden en cliëntenorganisaties Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 22 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst cliëntenraden en cliëntenorganisaties Verpleging, Verzorging & Thuiszorg
22 mei 2014

2 Programma 14.00 – uur: Hervorming langdurige zorg en visie Achmea – uur: Pauze – uur: Wijkverpleging en visie Achmea – uur: Vragen? – uur: Gelegenheid om na te praten

3 Meneer Janssen

4

5

6 Hervorming langdurige zorg 2015
Landelijke kaders Hervorming langdurige zorg 2015 De Wet Langdurige Zorg, de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moeten in 2015 tezamen een dekkend zorgaanbod bieden. Ten opzichte van de huidige situatie wijzigt op hoofdlijnen het volgende: Overheveling AWBZ functie Verpleging en Persoonlijke Verzorging naar de Zorgverzekeringswet. Overheveling AWBZ functie Begeleiding naar de Wmo (gemeenten) De gemeenten worden – via de Jeugdwet – integraal verantwoordelijk voor de zorg aan jongeren tot 18 jaar Lage ZZP’s worden geëxtramuraliseerd. Dit betekent dat geen nieuwe indicaties worden afgegeven voor zorg met verblijf met lichte zorgbehoefte.

7 Kenmerken (concept) Wet Langdurige Zorg
Landelijke kaders Kenmerken (concept) Wet Langdurige Zorg In hoofdlijnen is het systeem gelijk aan de AWBZ Blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid CIZ geeft indicatiebesluit en indiceert de zorgbehoefte van de cliënt Zorgbehoefte naar aard/inhoud (zorgprofielen) en niet in omvang/uren Aandacht voor speerpunten VWS kwaliteit van zorg - administratieve lastenverlichting - ‘moeilijk’ plaatsbaren/meerzorg - extramuraliseren - innovatie

8 Leveringsvormen langdurige zorg
Landelijke kaders Leveringsvormen langdurige zorg Zorg-in-natura: zorg bij/in de instelling Volledig Pakket Thuis: zorg vanuit de instelling thuis PersoonsGebondenBudget met trekkingsrecht

9 Vragen over de landelijke kaders?

10 Visie langdurige zorg (2020)
Visie Achmea Visie langdurige zorg (2020) Betrokkenheid en invloed Achmea op alle betrokken partijen zorgt voor kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing in langdurige zorg Door versterken zelfredzaamheid patiënt Door informele zorg (mantelzorg, welzijn) aan ouderen te versterken Door in de formele zorg te sturen op kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid Vergroten zelfregie met ICT en domotica, bevorderen sociale contacten, effectieve screening Activeren van verzekerden voor leveren mantelzorg, versterken begeleiding mantelzorg Afbouwen intramurale zorg en investeren in extramurale zorg, verbeteren uitkomsten.

11 Wat doet Achmea nu (voor 2015)?
Visie Achmea Wat doet Achmea nu (voor 2015)? Voorbereiden Inkoop Langdurige Zorg Gemeenten ondersteunen Inkoop vanuit Zorgverzekeringswet voor Wijkverpleging voorbereiden Eigen organisatie aanpassen: nieuwe taken voor het zorgkantoor, uniformering met andere zorgkantoren en oriënteren op nieuwe inhoud langdurige zorg en effect op de inkoop

12 Vragen over de visie van Achmea op de Langdurige Zorg?

13 De zorg die meneer Janssen krijgt…
Hij verblijft in een zorginstelling en behoudt zijn recht op verblijf en zorg. 2015 Het CIZ heeft een indicatie afgegeven. Meneer Janssen woont zo lang mogelijk thuis. De mantelzorger vervult belangrijke rol.

14 Vragen over wat dit voor meneer Janssen betekent?

15 Pauze

16 Wijkverpleging Feedback gesprek Hanneke:
Er wordt gewerkt met 2 casussen mevrouw Pieters en mevrouw Jansen: Slide 1 mevrouw Pieters, casus (input Ingrid Renes) Slide 2 landelijke kaders gericht op client (onderhandelkader vanuit de klant) Slide 3 visie Achmea gericht op client (waar landt het in, plaatje 1e lijn) Slide 4 wat betekent het voor de casus, niet naar CIZ, naar WKVP, minder zorg, zelfredzaamheid.

17 De zorg voor de patiënt gaat over de domeinen en schotten heen…
De cliënt De zorg voor de patiënt gaat over de domeinen en schotten heen… Mevrouw Beek is 83 jaar, thuiswonend in een huurwoning, heeft hartfalen, artrose en er is een vermoeden van dementie. Haar man is onlangs overleden, haar kinderen wonen elders in het land. Ze voelt zich alleen, is lusteloos, eet slecht, vergeet soms haar medicijnen in te nemen en kleedt zich niet meer elke dag aan. De praktijkondersteuner De huisarts De ouderenconsulent WMO De wijkverpleegkundige De casemanager De geriater De specialist in het ziekenhuis De welzijnswerker

18 Voor de bestaande gebruikers verandert er in 2015 zo min mogelijk
Landelijke kaders Voor de bestaande gebruikers verandert er in 2015 zo min mogelijk Alle cliënten in zorg op kunnen zorg ontvangen van dezelfde aanbieder. De Verpleegkundige stelt zorgbehoefte vast op basis van (indicatie)instrument, dit wordt niet meer door het CIZ gedaan. Zorgverzekeraars krijgen een taakstelling van 10% waardoor in sommige gevallen een deel van de zorg informeel moet worden opgevangen. Mogelijkheid tot gebruik PGB-Zvw voor Wijkverpleging per Informatie over ingekochte zorg voor 2015 is 19 november beschikbaar Patiëntenorganisaties ontwikkelen instrument voor kwaliteitsmeting en keuze-informatie

19 Vragen over de landelijke kaders?

20 Visie Achmea De visie van Achmea op de 1e lijn is dat onze verzekerden meer in staat zijn en blijven de regie over hun eigen bestaan te voeren

21 De burger krijgt een centrale positie in het wijkteam
Visie Achmea De burger krijgt een centrale positie in het wijkteam

22 Vragen over de visie van Achmea op wijkverpleging?

23 De cliënt Mevrouw Beek krijgt zorg ‘normaal’ waar nodig en ‘bijzonder’ waar noodzakelijk Mevrouw Beek houdt het recht op dezelfde zorgaanbieder als ze voor had, de zorg zelf kan wel veranderen De wijkverpleegkundige stelt samen met mevrouw Beek, of een mantelzorger een zorgplan op Met mevrouw Beek wordt afgestemd of ze gebruik kan maken van informele zorg, waar nodig krijgt ze formele zorg Mevrouw Beek heeft tot om te beslissen of ze op basis van haar lage ZZP-indicatie intramuraal wil gaan wonen op grond van de Wlz

24 Vragen over wat dit voor mevrouw Beek betekent?

25 Vragen?


Download ppt "Informatiebijeenkomst cliëntenraden en cliëntenorganisaties Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 22 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google