De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezinnen ondersteunen in hun kracht"— Transcript van de presentatie:

1 Gezinnen ondersteunen in hun kracht
Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht

2 Ondersteuning Huizen van het Kind

3 Waar staan we vandaag ? Regelgeving Praktijk 2011 Voorbereiding
2….Al lang initiatief van samenwerking 2011 Voorbereiding 2012 Meer en meer initiatief onder de noemer Huis van het Kind 2013/11 Decreet 2014/2 Princip. BVR 2013/3 Startdagen 2014/3 Def. BVR 2014/4 Start 2013/4 Praktijk ondersteund door regelgeving

4 Waar staan we vandaag ? Regelgeving Praktijk 2011 Voorbereiding
2011 Al lang initiatief van samenwerking 2011 Voorbereiding 2012 Meer en meer initiatief onder de noemer Huis van het Kind 2013/11 Decreet 2014/2 Princip. BVR 2013/3 Startdagen 2014/3 Def. BVR 2014/4 Start 2013/4 Praktijk ondersteund door regelgeving

5 Waar staan we vandaag ? Regelgeving Praktijk 2011 Voorbereiding
2011 Al lang initiatief van samenwerking Waarom ? Wat ? Hoe ? 2011 Voorbereiding 2012 Meer en meer initiatief onder de noemer Huis van het Kind 2013/11 Decreet 2014/2 Princip. BVR 2013/3 Startdagen 2014/3 Def. BVR 2014/4 Start 2013/4 Praktijk ondersteund door regelgeving

6 Waar staan we vandaag ? Regelgeving Praktijk 2011 Voorbereiding
2011 Al lang initiatief van samenwerking Waarom ? Gezinnen/organisaties Wat ? Aanbod bijeenbrengen Hoe ? Zoektocht 2011 Voorbereiding 2012 Meer en meer initiatief onder de noemer Huis van het Kind 2013/11 Decreet 2014/2 Princip. BVR 2013/3 Startdagen 2014/3 Def. BVR 2014/4 Start 2013/4 Praktijk ondersteund door regelgeving

7 Waar staan we vandaag ? Regelgeving Praktijk 2011 Voorbereiding
2011 Al lang initiatief van samenwerking Waarom ? Gezinnen/organisaties Wat ? Aanbod bijeenbrengen Hoe ? Zoektocht 2011 Voorbereiding 2012 Meer en meer initiatief onder de noemer Huis van het Kind 2013/11 Decreet 2014/2 Princip. BVR 2013/3 Startdagen 2014/3 Def. BVR 2014/4 Start 2013/4 Praktijk ondersteund door regelgeving

8 Huizen van het Kind, een regelgevend kader om deze uitdaging aan te gaan:
“Hoe kunnen we samen de (aanstaande) gezinnen en kinderen en jongeren hier lokaal zo goed als mogelijk ondersteunen?”

9 We zijn met velen die gezinnen, kinderen en jongeren ondersteunen
Want dit doen we al… We zijn met velen die gezinnen, kinderen en jongeren ondersteunen Dat is een gróte kracht : DOELSTELLING

10 Zichtbaarheid en toegankelijkheid ?
Maar… Afstemming ? Zichtbaarheid en toegankelijkheid ? Hoe centraal kunnen we het gezin stellen ? : DOELSTELLING

11 Daarom… Huizen van het Kind die krachten bundelen
zodat maatregelen en ondersteuning coherenter en beter kunnen ontsloten worden om meer gezinnen beter te ondersteunen : DOELSTELLING

12 (!) De regelgeving Samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind
Decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. Samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind aanbod erkend of gesubsidieerd door K&G BVR in uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. (!) Ministerieel besluit Huizen van het Kind Ministeriële besluiten inloopteams, opvoedingswinkels, ontmoeting,…. : REGELGEVING

13 (!) De regelgeving Samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind
Decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. Samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind aanbod erkend of gesubsidieerd door K&G BVR in uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. (!) Ministerieel besluit Huizen van het Kind Ministeriële besluiten inloopteams, opvoedingswinkels, ontmoeting,…. : REGELGEVING

14 Regelgevend principe Regelluw, gericht op lokale differentiatie en resultaten op het vlak van de gezinnen zelf : REGELGEVING

15 Kernideeën Huizen van het Kind
Lokale samenwerking in functie van gezinnen Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband, waarbinnen verschillende organisaties samen zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod, dat ten aanzien van (aanstaande) ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken, en kinderen en jongeren als ‘Huis van het Kind’ herkenbaar en toegankelijk wordt gemaakt. : REGELGEVING

16 Kernideeën Huizen van het Kind
Welke organisaties In elke gemeente of over verschillende gemeenten heen kan een rijk aanbod bijeengebracht worden buurtwerking, centra algemeen welzijnswerk, OCMW, CLB, consultatiebureaus, expertisecentra kraamzorg, gezinsbond, huisartsen, huistaakbegeleiding, initiatieven van burgers en gezinnen, inloopteams, vakantiewerkingen en vrijetijdsactiviteiten, kinderopvang met onder andere het lokaal loket kinderopvang, mobiele en ambulante ondersteuning van CKG, speelpleinwerkingen, ontmoetingsplaatsen, opvoedingswinkels, oudergroepen, prenatale steunpunten, ruilwinkels, socio-cultureel werk, speel-o-theken, voorlichtingsavonden van mutualiteiten, vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het vlak van gezinsondersteuning, vroedvrouwen,… : REGELGEVING

17 Kernideeën Huizen van het Kind
Lokale noden, lokale kansen Samen zo goed mogelijk gezinnen ondersteunen, betekent afstemming op de noden en behoeften van gezinnen, en op wat gezinnen als ondersteunend ervaren. Dichtbij de gezinnen staan, is cruciaal. Bouw voort op de kansen en mogelijkheden die doorheen de jaren op lokaal vlak gecreëerd zijn: welke samenwerkingsverbanden bestaan al? waar komen gezinnen al? … : REGELGEVING

18 Kernideeën Huizen van het Kind
Meerwaarde creëren dr samenwerking De meerwaarde ten aanzien van gezinnen staat steeds voorop en kan je creëren door: In te zetten op toegankelijkheid en zichtbaarheid Dienstverlening te integreren In te zetten op vraaggericht werken Maar hoe creëer je die ? : REGELGEVING

19 Kernideeën Huizen van het Kind
Meerwaarde creëren dr samenwerking De meerwaarde ten aanzien van gezinnen door in te zetten op toegankelijkheid en zichtbaarheid: Elkaar beter kennen om beter door te verwijzen Aanbod af te stemmen en gebruik maken van elkaars potentieel ? Voor wie is het aanbod toegankelijk? Verbinden door logo en naam én individuele profilering behouden. Maar hoe creëer je die ?

20 Kernideeën Huizen van het Kind
Meerwaarde creëren dr samenwerking De meerwaarde ten aanzien van gezinnen door dienstverlening te integreren De nood aan en de meerwaarde van integratie van ondersteuning wordt gevoed door de wijze waarop gezinnen ondersteund willen worden Gezin dus centraal Maar hoe creëer je die ?

21 Kernideeën Huizen van het Kind
Meerwaarde creëren dr samenwerking De meerwaarde ten aanzien van gezinnen door vraaggericht te werken Aanbod afstemmen op lokale noden en een gezamenlijk antwoord bieden -> co-creaties ? Expertise en krachten bundelen ifv een individueel gezin -> zorgafstemming Maar hoe creëer je die ?

22 Kernideeën Huizen van het Kind
Meerwaarde creëren dr samenwerking Meerwaarde voor organisaties Een betere bekendheid van elkaars aanbod Betere toegang tot flankerende dienstverlening Gebruik maken van elkaars competenties en expertise Efficiënter inzetten van middelen Bereiken van doelstellingen die men niet alleen zou kunnen bereiken Maar hoe creëer je die ?

23 Regelgeving Huizen van het Kind
Decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. BVR in uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. (!) Blikvangers Doelgroep Rollen en verantwoordelijkheden Werkingsgebied Erkenningsvoorwaarden Subsidievoorwaarden Maar hoe creëer je die ? : REGELGEVING

24 Regelgeving Huizen van het Kind
Doelgroep Alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren en de kinderen en jongeren zelf Het effectieve bereik van een Huis van het Kind wordt bepaald door de vraag en het aanbod dat daarop kan inspelen : REGELGEVING

25 Regelgeving Huizen van het Kind
Rollen en verantwoordelijkheden Elk lokaal bestuur en elke lokale actor die relevant is voor de preventieve gezinsondersteuning,kan initiatief nemen tot het organiseren van een Huis van het Kind. Elk initiatief verloopt in samenwerking met het lokaal bestuur. Bij gebreke aan initiatief neemt het lokaal bestuur het initiatief op zich. : REGELGEVING

26 Regelgeving Huizen van het Kind
Werkingsgebied Elk Huis van het Kind heeft een uniek werkingsgebied, dat intragemeentelijk, gemeentelijk of intergemeentelijk vorm krijgt, met dien verstande dat het werkingsgebied de grenzen van de zorgregio niveau kleine stad niet. Vertrekpunt is de gemeente. Het samenwerkingsverband bekijkt of dit de beste schaalgrootte is, dan wel dat er op een lager of hoger niveau gewerkt dient te worden. : REGELGEVING

27 Regelgeving Huizen van het Kind
Erkenningsvoorwaarden (! Onbep duur) Een ontvankelijke aanvraag indienen Een voorstel van werkingsgebied hebben De voorwaarde voor samenwerking met lokaal bestuur Voldoen aan de minimale voorwaarden mbt aanbod Consultatiebureau + 2 andere vormen van aanbod Aansluiting van verplicht aanbod K&G Het engagement aangaan om binnen de 2 jaar: concrete acties te ondernemen om tot een meer geïntegreerd en efficiënt aanbod te komen, afgestemd op de noden van lokale gebruikers en actoren concrete acties te ondernemen om het aanbod toegankelijk te maken : REGELGEVING

28 Regelgeving Huizen van het Kind
Erkenningsvoorwaarden …het engagement aangaan om binnen de 2 jaar: concrete acties te ondernemen om het aanbod in bereik van maatschappelijk kwetsbare gezinnen te brengen zorgafstemming te faciliteren door te verwijzen aan te sluiten bij de wijze waarop het lokaal sociaal beleid vorm gegeven wordt het Huis van het Kind open te stellen voor alle actoren het aanbod in het Huis van het Kind bekend te maken op het IROJ en het LOK : REGELGEVING

29 Regelgeving Huizen van het Kind
Subsidievoorwaarden (! Onbep. Duur) Een ontvankelijke aanvraag indienen Een voorstel van werkingsgebied hebben De vorm aannemen van een feitelijke vereniging of een vzw De voorwaarde voor samenwerking met lokaal bestuur Voldoen aan de minimale voorwaarden mbt aanbod Consultatiebureau + 2 andere vormen van aanbod Aansluiting van verplicht aanbod K&G Het engagement aangaan om binnen de 2 jaar: Ibidem erkenning maar ook Concrete acties te ondernemen om overlap en lacunes weg te werken Concrete acties te ondernemen om nieuwe gebruikers te bereiken : REGELGEVING

30 Regelgeving Huizen van het Kind
Subsidievoorwaarden …het engagement aangaan om binnen de 2 jaar: Concrete acties te ondernemen om gebruikersparticipatie structureel te verankeren Zorgafstemming te organiseren Te voorzien in coördinatie en kwaliteitsbevordering : REGELGEVING

31 Regelgeving Huizen van het Kind
Bestemming van de subsidie De subsidie moet aangewend worden voor de organisatie van aanbod, met name: Een laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen Een laagdrempelig aanbod aan spel en ontmoeting voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen Een laagdrempelig, ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen Een laagdrempelig, mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen Een laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen met het oog op de versterking van onderwijskansen : REGELGEVING

32 Regelgeving Huizen van het Kind
Verder verloop BVR in uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. (!) In de periode kort na het van start gaan van de regelgeving: Erkenningsaanvragen kunnen ingediend worden op basis van sjabloon Een oproep voor subsidiëring op basis van criteria en met duiding over de berekening van de subsidie Minimaal op basis van het aantal minderjarigen in het werkingsgebied en het aandeel minderjarigen in een kansarm gezin. : REGELGEVING

33 Afsluitend Een Huis van het Kind is een sterk concept dat aansluit bij hoe gezinnen willen ondersteund worden en hoe organisaties en overheden gezinnen willen ondersteunen Een Huis van het Kind is een sterk merk, dat aanslaat bij gezinnen, organisaties en overheden Een Huis van het Kind kan een antwoord bieden op de vraag die ons allen bezig houdt: “Hoe kunnen we samen de (aanstaande) gezinnen en kinderen en jongeren hier lokaal zo goed als mogelijk ondersteunen?” : REGELGEVING

34 Ondersteuning Huizen van het Kind

35


Download ppt "Gezinnen ondersteunen in hun kracht"

Verwante presentaties


Ads door Google