De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleidingsleerkracht: competenties en opleidingstraject.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleidingsleerkracht: competenties en opleidingstraject."— Transcript van de presentatie:

1 Opleidingsleerkracht: competenties en opleidingstraject.

2 De opleidingsleerkracht:
taakinhoud en perspectief; competenties; opleidingstraject.

3 Taakinhoud: De opleidingsleerkracht is een leerkracht met de specifieke taken in de (opleidings)school om: beginnende leerkrachten te begeleiden, te coachen en collegiaal te ondersteunen (het bijzonder met betrekking tot de (duale) opleiding die hij/zij volgt). leerkrachten te begeleiden, te coachen en collegiaal te ondersteunen in het kader van de voortdurende professionalisering van deze collega, mede in het licht van integraal personeels beleid (IPB).

4 Perspectief voor de nabije toekomst:
De opleidingsleerkracht verzorgt, in nauw overleg met initiële lerarenopleiding primair onderwijs (PABO), onderdelen van de opleiding van de (beginnende) leraar op de eigen locatie van de opleidingsschool.

5 Competenties opleidingsleerkracht:
Het begrip ‘competentie’: het vermogen om adequaat professioneel gedrag te kunnen laten zien in authentieke beroepssituaties (gedrag is gebaseerd op de integratie van informatie, ervaringen, vaardigheden, attitude en (zelf)reflectie).

6 Vier competentiedomeinen:
De opleidingsleerkracht als begeleider/coach. De opleidingsleerkracht als coördinator. De opleidingsleerkracht als opleider. De opleidingsleerkracht als leidinggevende/beleidsontwikkelaar.

7 Begeleider/coach: Competenties die betrekking hebben op:
doelgericht en pro-actief communiceren met (beginnende) leraren; hanteren van luistervaardigheden in gesprekken met anderen; vertrouwen geven, inspireren en stimuleren van (beginnende) leraren; aanvoelen van emoties van anderen en daarin van perspectief kunnen wisselen; opstellen en uitvoeren van begeleidingsplan en concrete afspraken maken;

8 Begeleider/coach: vervolg Competenties die betrekking hebben op:
toepassen van effectieve interventie-, begeleidings- en coachingstechnieken; werken met verschillende vormen van begeleide intervisie; versterken van competenties van (beginnende) leraren door constructieve feedback en begeleiding; begeleiden van (beginnende) leraren bij het herkennen van leer- en gedragsproblemen; begeleiden van (beginnende) leraren bij klassenmanagement;

9 Coördinator: Competenties die betrekking hebben op
organiseren en coördineren van de praktijkopleiding van de (beginnende) leraar; inschatten van stromingen in de eigen en andere schoolorganisaties; strategisch en tactisch operen in de eigen en andere schoolorganisaties; overzicht hebben van competenties van collega’s binnen de eigen en andere schoolorganisaties; voorzitten van diverse vormen van overleg op diverse niveaus in het kader van het opleiden van (beginnende) leraren; omgaan met tijdsdruk en stress; oplossingsgericht denken en handelen.

10 Opleider: Competenties die betrekking hebben op:
(ortho)pedagogische en (ortho)didactische kennis kunnen vertalen naar de praktijk van onderwijs en opvoeding. kritisch reflecteren op eigen handelen; anderen aanzetten tot blijvende professionalisering en ontwikkeling; afstemmen van de individuele ontwikkeling van de (beginnende) leraar op de ontwikkeling van de schoolorganisatie; verwoorden en overbrengen van opleidingsconcept van de opleiding van de (beginnende) leraar;

11 Opleider: vervolg Competenties die betrekking hebben op:
bewaken van voortgang van leerproces van (beginnende) leraar; benoemen van achtergronden en oorzaken van leer-, gedrag- en werkhoudingproblemen van leerlingen; observeren en beoordelen zelfstandig werken - arrangementen; monitoren van de uitvoering van groeps- en individuele handelingsplannen; afstand nemen van eigen concepten en zich verplaatsen in en aansluiten bij de verschillende leersstrategieën van anderen;

12 Leidinggevende/beleidsontwikkelaar:Competenties die betrekking hebben op:
situationeel, effectief, resultaatgericht en motiverend leiding geven vanuit een visie die mensen aanspreekt; observeren, beoordelen en rapporteren van de kwaliteit van het onderwijskundige proces; evalueren van onderwijs- en schoolontwikkeling; signaleren van trends en ontwikkelingen en die, op basis van ervaringskennis, koppelen aan de mogelijkheden en beperkingen van de school; hanteren van innovatiestrategieën;

13 Leidinggevende/beleidsontwikkelaar: vervolg: Competenties die betrekking hebben op:
helpen opstellen van Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) en daarbij de verantwoordelijkheid leggen bij de probleemeigenaar; rapporteren in managementrapportages (maraps);

14 Coachen in het onderwijs Leerroute Opleiden in de school
Opleidingstraject: Coachen in het onderwijs Leerroute Opleiden in de school

15 Competentie opnieuw C = I x EVA x P x R competentie = informatie
x ervaring, vaardigheden, attitude x performance x reflectie op de performance

16

17 Leerroute Opleiden in de school
Assessment voor coaches Oriëntatie op coachen Coachen en schoolbeleid Coachen moet je doen

18 1. Assessment voor coaches
assessment, reflectieverslag, begeleidingslogboek, en assignment. competentieprofiel, coachgesprekken, Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), reflectieverslag, presentatie in portfolio, eindgesprek.

19 2. Oriëntatie op coachen studie- en onderzoeksopdrachten op leerroutewebsite zelfstandig onderzoek, leerteams twinmates, coachgesprekken, bewijsvoering in portfolio, reflectie, FCC als communicatieplatform

20 3. Coachen en schoolbeleid
Modulewerkboek op leerroutewebsite Werken in leerteams, zelfstandig onderzoek, benchmarking, literatuurstudie, planvoorbereiding, reflectie

21 Coachen moet je doen Modulewerkboek, werkopdrachten, video-voorbeelden
Groepsoefeningen, individuele oefeningen, intervisie, presentatie

22 Werken met de camera Competenties: De student kan: Empatisch luisteren
Aansluiten Wendbaar zijn als begeleider (is sociaal sensibel) Reflecteren op eigen handelen

23 Wat is een portfolio? De student toont aan dat hij/zij op een bepaald moment voldoende bekwaamheden heeft verworven om competent te kunnen handelen in de concrete beroepspraktijk. Het eigen leerproces wordt zichtbaar gemaakt in het ontwikkelingsportfolio.

24 Het portfolio - een middel om:
bewust te worden van elders verworven competenties; bewust te worden van de sterke en zwakke kanten; bewust te worden van leervragen; het eigen leerproces te sturen; reflecties vast te leggen op de eigen groei; bewijsvoering te leveren.

25 Studiepunten - ECTS OI-1: 3 stpt [3 ECTS] OI-2: 4 stpt [5 ECTS]

26 Andere mogelijkheden Orthopedagogiek Gedragsproblemen
Gedragsspecialist Interne begeleiding Remedial teaching – aanv. leren Remedial teaching – voortg. leren

27 Of uit Interne Begeleiding
IB-er als collegiaal consulent 1 individuele begeleiding collegiaal consulent 2 groepsprocessen coach

28 Tot slot: inschrijving flexible trajecten werkplek-leren


Download ppt "Opleidingsleerkracht: competenties en opleidingstraject."

Verwante presentaties


Ads door Google