De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afsluitende bijeenkomst Opleiden in de School

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afsluitende bijeenkomst Opleiden in de School"— Transcript van de presentatie:

1 Afsluitende bijeenkomst Opleiden in de School
Project Focus – Fontys “Het mes snijdt aan twee kanten”

2 Lunch-Programma Hoofdlijnen van het project Wensen, faciliteiten DP1
Snack Activiteiten en continuering DP 2 Soep Continuering en faciliteiten DP 3 en DP 4 Broodjes Afsluiting Jan Demandt

3 Hoofdlijnen van het Project
Doelen. Gehaald? Resultaten Wat moeten we vasthouden? Wat moeten we verder uitwerken? Continuering project Past dit in landelijk beleid?

4 Concrete doelen. Gehaald?
Aansluiten bij kleinschalige schoolontwikkeling Werken met Opleidingsteam ‘Het mes snijdt aan twee kanten’: Student/leerkracht én school/opleiding Nieuwe vormen van werkplek opleiden uitproberen Vergroten begeleidingsvaardigheden Pedag. Houding; educatieve Ict; beg. Geletterdheid Opl teams: functioneerde goed in 1,2 en 4; 3 samenwerking goed, maar taakafbakening een beetje anders: stagebegeleider, inhoudelijk begeleider, schoolbegeleider Vooral student heeft geleerd; over het algemeen lk nog niet zoveel (incidenteel wel); school weet ik niet, pabo wel: ervaring opgedaan met andere vormen van begeleiden: 1, 2 en 4 Nieuw: alleen 2; 1 en 4 aanzetten tot vernieuwing; 3: nieuw ontwerpatelier als publiceeromgeving Scholing: p1 zeker; 2 werken met OCM; 3: niet zozeer; 4: alleen bij meerdere studenten in susteren

5 Hoofddoelen. Gehaald? Van leverancier van stageplaatsen naar medeopleider van de Pabo, richting opleidingsschool Gezamenlijke visie ontwikkelen op leren in de school en bijdragen aan vernieuwing/ verbetering van het onderwijs Belangrijkste winstpunt: samen gekeken naar het opleiden van studenten; 28 januari: student,coach, cos pabo bij elkaar. Betrokkenheid is vergroot. We zijn nog zeker geen opleidingsschool. Visie: vindt zelf dat we er meer aandacht aan hadden moeten besteden; de deelprojecten aan de slag; de directeuren en bestuur pas in jan en maart bij elkaar. Vernieuwing niet zozeer: ICT en gele. een aanzet (stein) en verdere uitwerking (susteren); 1: ped. grondhouding bijdrage aan verbetering; 2: weet niet of onderwijs aan kdn verbetred is.

6 Resultaten Productdoelen: +- Procesdoelen: ++ Inzet/betrokkenheid: ++
Communicatie: + Organisatie: +- Continuering: -- Productdoelen: 1: kijkwijzer, maar niet verplaatsen van ssb onderdelen 2: OCM, inzet bij schoolontwikkeling? 3: klasdoelstellingen wel; school + kennisdelen met andere scholen minder/niet 4: redelijk gehaald Procesdoelen: er is een proces in beweging gezet. Dat heb ik afgelopen jaar geleerd: proces is belangrijker dan product en productdoelen zijn vaak te hoog geformuleerd. Communicatie: hoofdlijn: regelmatig overleg met betrokkenen, open, communicatie met studenten had beter gekund: veel onzekerheid bij studenten. Dp met elkaar: niet zoveel zicht op; gevoel dat dat aardig ging. Organisatie: tevreden over werkbijeenkomsten; opstart-tussen-eindbijeenkomsten; minder tevreden over: website; examinering p3; betrekken directeuren; bepalen voortgang. Continuering: ontevreden over: plaatsing studenten; regelen van facilitering; opstellen nieuwe plannen.

7 Wat moeten we vasthouden?
Hoofddoel: mede-opleider ‘Actief leren’ van kdn, studenten en lkn aan elkaar koppelen Werken met opleidingsteams Meerdere studenten uit verschillen-de jaargroepen op één school Aansluiten bij schoolontwikkeling: de school moet iets willen. In jan. Nog vraagtekens. Nu uitroeptekens. Studenten uit meerdere jaargroepen op één school: pas dan komen we wat meer richting opleidingsschool én lossen we het probleem van facilitering meer op.

8 Wat moeten we verder uitwerken?
VISIE VORMGEVING

9 Gezamenlijke visie op leren
Richting ‘Wat/Waarom’ is duidelijk: Actief, coöperatief leren van kdn, lkn en studenten Onderwijs anders organiseren Student opleiden voor school van morgen ‘Hoe/Wie’ verder uitwerken: Concrete vormgeving per school verschillend Student en Pabo inzetten en gebruiken Durf niet meer te praten over Nieuwe leren (wat is er dan mis met het oude leren/ lk. Voelen zich miskend: heb ik het verkeerd gedaan?). Denk dat de belangrijkste kenmerken zijn actief en coöperatief. Vorig jaar actief, zelfstandig, zelfverantwoordelijk, context-rijke situatie, vraaggestuurd, coöperatief

10 Visie: OIS opnemen in IPB
School/bestuur moet invloed uit kunnen oefenen op toekomstig onderwijspersoneel Volgen, zicht op kwaliteiten, inzetten bij schoolontwikkeling, doorstromen in vervanging/ reguliere functies. Bereid zijn hiervoor te investeren. Scholen vinden dat pabo meer moet aansluiten bij de praktijk. Scholen/besturen willen meer invloed op opleiden van lk. Investeren: functionaris aanstellen voor opleiden in school: niet alleen voor studenten, maar ook voor begeleiding jonge lk.; Onderzoeken: per school/ meerdere scholen. Aparte functie of aparte taak? Afspraken maken met Pabo/roc/consent hierover

11 Visie op opleidingsschool
Vóór jan.2005 gezamenlijk beleid drie locaties In ieder geval: studenten uit meerdere studiejaren op één school Kwalitatieve eisen Taakafbakening school - opleiding Eén cosser per school/ schoolbestuur Infrastructuur regelen op bestuursniveau Nu op drie locaties aparte dingen; afgelopen jaar ervaring opgedaan, nu meer één lijn. Wat stellen wij ons voor bij een opleidingsschool, wat willen wij investeren en financieren en wat moet bestuur/school investeren? Kwalitatieve eisen: we hebben reeds enkele geformuleerd: schoolontwikkeling, opleidingscoördinator; opleidingsteam; continue aanwezigeheid van studenten; er moet iets te leren zijn

12 Voorstel Facilitering Huidige situatie Focus
Pabo 3-4: Eigen middelen: begeleidingsuren en scholingsuren cos/coach Pabo: scholingskosten cos/coach Inzet van Lio-werknemers? Pabo 1-2: begeleidingsuren mentor scholingsuren cos/mentor scholingskosten cos/mentor Begeleidingsuren cos: 4 uur per student + overleguren In Venlo en Roermond geen opleidingsschool apart voor pabo 1 of 2; Duaal in 2 is teruggedraaid; Voor continuering van Focus is volgende voorstel voor facilitering. Uitgangspunt is dat dat begeleiding van student niet wezenlijk meer moet kosten dan tot nu toe. Begeleidingsuren: vanuit ministerie per jaar per student die één dag per week komt. Sxcholingsuren: school moet bereid zijn te investeren in tijd voor scholing van lk. School moet het belang hiervan zien: betere begeleiding leidt tot verbetering van onderwijs. Scholingskosten voor rekening van Pabo Begeleidingsuren cos Pabo 1: verschuiving van uren pabodocent naar cos. Extra: overleguren. Dat is niet wat jullie vragen (160 uur), maar meer is nauwelijks betaalbaar

13 Probleem Plaatsing Lio-studenten
Bij bespreking DP 3 en 4 Sla dit over kom erop terug bij DP 3 en 4

14 Pabo 3 studenten 2 dgn. stage per week (wo. do)
4 hoofdthema’s per jaar: aanvankelijke leerprocessen integrale leerlingenzorg school en samenleving de lk als vernieuwer Vakken geïntegreerd in thema; tutor en vakdocent(en) begeleiden thema Beoordeling: 4 x overall-toets; 6 stagebezoeken; 2 portfolio-gesprekken; 1 assessment; Speciale aandacht voor vakdocent/ vakinhoud Maak van de gelegenheid gebruik om uitleg te geven over nieuwe opzet van Pabo 3, want ik denk dat we deze groep ook uitdrukkelijk moeten gaan betrekken bij ons project.

15 Begeleiding studenten
Mentor/coach: in de klas Cos: Begeleidt mentoren Intervisiebijeenkomsten school Contacten met tutor Tutor: Bewaakt proces van begeleiding Intervisiebijeenkomsten opleiding Vakdocent: Bewaakt vakinhoudelijk niveau Nog afgesproken moet worden wie aanwezig is bij beoordeling: Assessment: tutor en mentor Portfolio: tutor en cos Eindoordeel: tutor, mentor, cos Overall-Toets: vakdocenten Maar je ziet dat school meer betrokken wordt bij opleiden en beorrdelen student. Overigens: de eindverantwoordelijkheid ligt bij de Pabo. Dat kan niet anders. Voorschrift vanuit het ministerie.

16 Scholing Coach/mentor: training individuele begeleidingsvaardigheden
Pabo 1 mentoren: begeleiding J.Jeninga Cos: opbouw en inhoud curriculum Pabo Pabodocent (+cos): training groepsbegeleiding Afgelopen jaar kleine aanzetten, willen we uitbouwen komend jaar.

17 Landelijk beleid ‘Koers P.O’. en ‘Onderwijspersoneel’
Opleiden personeel is gezamenlijke verantwoordelijkheid OIS biedt kansen: extra handen; expertise van belang voor alle personeel; onderwijs anders organiseren Primaire verantwoordelijkheid voor infrastructuur OIS ligt bij de onderwijsinstellingen (OI). Opleiding verantwoordelijk voor de kwaliteit van het opleidingsproces. In 2007 moeten alle OI een infrastructuur hebben voor opleiden en begeleiden in de school, onderdeel van IPB. Beperkte 2de tranche OIS voor nieuwe onderwijsinstellingen 18 juni verstuurd naar de tweede kamer. Hoofdlijnen voo Ois eruit gehaald. Kern: meer ruimte voor scholen om eigen beleid te voeren: ambities formuleren en verantwoording afleggen; OIS wordt sterk ondersteund. 2007: bekwaamheidsdossier per lk/ student 2de tranche: niet duidelijk scholen of besturen; impulsgelden; Conclusie: ontwikkelingen passen uitstekend binnen landelijk beleid.

18 Kritische houding Niet te lief zijn voor elkaar, maar kritisch naar elkaar Ook niet verwijtend naar elkaar, maar samen zoeken naar oplossingen. Ik wil graag door, jullie willen graag door, pabo en bestuur wil graag door.

19 OVERZICHT PLAATSING STUDENTEN
2003/ / (18 juni) PABO 1: Totaal ? Focus scholen 33 (50%) 17 (tot 32)  PABO 2: Totaal Focus scholen 9 (30%) 5 (tot 11) PABO 3: Totaal Focus scholen 16 (30%) 27 (tot 30) PABO 4: Totaal Focus scholen 30 (50%) 18 (tot 33) Gemiddeld 40% op Focus scholen!

20 Probleem plaatsing studenten
LIO: 55 studenten voor 84 plaatsen (waarvan 45 van Focus) Onderzoek naar keuzemotivatie Suggesties voor oplossingen? PABO 1, 2, 3: Veel belangstelling voor 3 Redelijke belangstelling voor 1 Weinig belangstelling voor 2 Suggesties voor oplossingen?


Download ppt "Afsluitende bijeenkomst Opleiden in de School"

Verwante presentaties


Ads door Google