De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven VVPJ 18-2-16 Verplichtstelling regeling of uitvoerder? H.V.R. Lepoutre.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vooruitgang door vernieuwend werkgeven VVPJ 18-2-16 Verplichtstelling regeling of uitvoerder? H.V.R. Lepoutre."— Transcript van de presentatie:

1 Vooruitgang door vernieuwend werkgeven VVPJ 18-2-16 Verplichtstelling regeling of uitvoerder? H.V.R. Lepoutre

2 Agenda 1 Inleiding 2 Amendement Lodders/Vermeij bij Wet APF 3 ‘Basisscenario’ brief SZW 16-11-15 4 Alternatief PensioenFederatie? 5 Gevolgen in wetgeving ‘Basisscenario’ 6 Gevolgen in wetgeving Alternatief voorstel 7 Eerste slotsom

3 1 Inleiding 80% werknemers NL bij (verplicht) Bpf Naast de ‘top 10’ de overige 70 Bpf’en op zoek naar opschaling Wet algemeen pensioenfonds (’APF’) staat alleen open voor Opf en BeroepsPf (MvT 34 117 nr. 3 par.3.1) Logische behoefte tijdens parlementaire behandeling: APF ook open stellen voor Bpf’en. Amendement Lodders/Vermeij Recent twee andere benaderingen. Die vergelijken vanuit perspectief ‘verplicht Bpf’ Potentie tot aardverschuiving in uitvoering

4 2 Amendement Lodders /Vermeij Sloot niet aan op systematiek wet APF: Mogelijkheid om bij fusie verplichtgestelde Bpf’en gescheiden vermogens aan te houden Kritiek RvS: grote gevolgen voor NL-pensioenstelsel: -Marktordening -EU-mededingingsregels -Onvolledig Met novelle uit wet Apf (met toezegging SZW: NnV 34 117 nr. 9)

5 3 ‘Basisscenario’ Brief SZW 16-11-15 (1) Beoogt ‘z.s.m.’ wetsvoorstel ‘verplichtstelling bedrijfstakpensioenregeling’ Uitgangspunten: -zekerstellen juridische houdbaarbaarheid (gewenste) verplichtstelling -zorgvuldige transitie naar goed werkende markt pensioenuitvoering Onderzoek ‘basisscenario’: -niet langer verplichtstelling fonds maar regeling -door cao-partijen ondergebracht bij één uitvoerder -kan iedere soort uitvoerder zijn

6 3 ‘Basisscenario’ SZW (2) Onderzoek (“Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen en het algemeen pensioenfonds” SEO; Lutjens e.a.; opdracht SZW/MinFin): hoe toetreding tot APF door Bpf mogelijk is: -zonder gevolgen vanuit mededingingsregels -en zonder gevolgen voor marktordening Conclusie: geen onoverkomelijke bezwaren verplichtstelling regeling conform basisscenario, uitgevoerd door een APF. Argumentatie: -Een vorm van verplichtstelling handhaven -Goed functionerende markt belangrijk

7 3 ‘Basisscenario’ SZW (3) Vervolg: - waarborgen formuleren: 1.één uitvoerder 2.transitie naar markt; omvorming bestaande grote Bpf’en (gunstige uitgangspositie) tot APF 3.reële exit-voorwaarden -wijziging verplichtstelling nodig (Wet Bpf 2000 c.a.) Wetsvoorstel z.s.m. (1-1-17?) : ‘waarborgen creëren voor (zorgvuldige transitie naar) een vrije keuze pensioenuitvoerder’

8 3 ‘Basisscenario’ SZW (4) Eerste conclusie: -onderzoek overtuigend (mededingingsregels en marktordening geen onoverkomelijk bezwaar) -maar uitwerking complex; vereist tijd. -openstaande keuzes -invulling Verzoek verplichtstelling regeling sec, of inclusief concrete keuze van uitvoerder door cao- partijen? Wet Bpf is geschreven vanuit ‘fondsvorm’, niet vanuit regeling. Voorstel impliceert dus omkering: ‘fonds volgt uit regeling’ Bij uitvoering DB-systeem met doorsneesystematiek: intergenerationele solidariteit en continuïteitsveronderstelling

9 4 Alternatief idee PensioenFederatie Aanleiding: -behoefte Bpf’en groot -‘basisscenario’ SZW verondersteld complex en tijdrovend Voorstel: voeg aan Wet Bpf de mogelijkheid toe ‘verplichtstelling aan ring in APF’, naast bestaande ‘verplichtstelling fonds’ Eerste indruk: -beperkte wijziging, met beoogd effect -‘faciliterend’, niet ‘dwingend’

10 5 Gevolgen in wetgeving ‘Basisscenario’ (1) Alternatief of enige vorm? Verzoek verplichtstelling regeling sec, of inclusief concrete keuze van uitvoerder door cao-partijen? Aanpassen Wet BP F (SZW-brief), maar hoe? Indien ‘alternatief’: -aanvullen Wet Bpf c.a. -deels n.v.t. op ‘verplichtstelling ring APF’ Indien exclusief en ‘alleen regeling’: -deel Wet Bpf c.a. niet meer toepasbaar -alleen handhaven als overgangsrecht?

11 5 Gevolgen in wetgeving ‘Basisscenario’ (2) Indien alleen ‘regeling verplicht’, wat is dan verschil met andere arbeidsvoorwaarden? ‘Wet Cao’ als route denkbaar, maar ‘Wet AVV-cao’ niet zonder wijziging Waarschijnlijk: enige optie is verzoek verplichtstelling regeling inclusief concrete keuze van één uitvoerder door cao-partijen (DB, ‘doorsnee’, continuïteitseis) Dan weinig verschil met het onder huidige wetgeving oprichten van een nieuw Bpf Dan art. 2 Wet Bpf en andere kernbepalingen toepasbaar op de door cao-partijen (nieuw) gekozen uitvoerder, ook indien ring in APF. Art. 13 wet Bpf en VBB niet goed toepasbaar, tenzij wijziging naar vorm en inhoud: -Bij wie taak/bevoegdheid tot vrijstelling? -Art. 7 lid 4 en 5/bijlage 3 (indexatie, uitkeringsstromen, inactievenbestanden)

12 5 Gevolgen in wetgeving ‘Basisscenario’ (3) Bij wijziging uitvoerder na bijv. 5 jaar: reële exitvoorwaarden. Impliceert nieuw verzoek tot verplichtstelling een wijziging of juist intrekking? Zo ja, dan zwaardere toetsingsrol SZW art. 11 Wet Bpf. Eerste conclusie: - verplichtstelling van regeling sec moeilijk voorstelbaar; Wet Bpf op de schroothoop? - Indien inclusief ‘inwisselbare’ uitvoerder, Wet Bpf met enige aanpassing handhaafbaar (alleen gelijkwaardigheidstoetsingen nog ingewikkelder dan nu).

13 5 Andere gevolgen ‘Basisscenario’ Meer afstand cao-pp en uitvoerder Sterker positie cao-pp Doel PW driehoek dan ook gerealiseerd voor Bpf-situatie (inhoud regeling vs. uitvoering) Meer marktwerking Impuls voor consolidatie Indien ‘optie’ en niet ‘enige vorm’: faciliterend; anders dwingend. FTK werkt strenger uit indien continuïteit expliciet ontbreekt Wordt Collectieve waardeoverdracht (‘CWO’) meegwogen bij verplichtstelling (als exit-optie, en concreet voorstel tot)

14 6 Gevolgen in wetgeving alternatief idee PensioenFederatie Art. 2 lid 1 Wet Bpf uitbreiden met ‘ring APF’ of een nieuw lid met die strekking tussenvoegen Kernbepalingen huidige Wet Bpf met tekstuele aanpassingen goeddeels toepasbaar op (ring) APF Verhouding cao-partijen met bestuur APF zelfde als bij Bpf (art. 102a; ‘BUO’), maar verstevigd door positie in Belanghebbendenorgaan (art. 115b lid 1 PW)

15 6 Andere gevolgen alternatief idee PensioenFederatie Rapport SEO indirect ook van toepassing (‘geen onoverkomelijke bezwaren vanuit mededingingsregels en marktordening’) Meer afstand cao-pp en uitvoerder Sterker positie cao-pp Meer marktwerking / impuls voor consolidatie

16 Eerste slotsom Beide benaderingen geven voor de praktijk relevante uitbreiding van mogelijkheden tot samengaan (behoud eigen regeling en vermogenspositie; i.t.t. ‘fusie’) Kosten voordeel samengaan daarmee beperkt t.o.v. huidige optie ‘fusie met uniforme regeling’ Indien basisscenario beperkt tot ‘alleen inhoud regeling’, ingrijpende wetswijziging noodzakelijk Indien basisscenario ‘regeling incl. gekozen uitvoerder’, toch de nodige wetswijziging noodzakelijk Alternatief PF noopt tot beperkte wetswijziging, maar geeft, beoordeeld vanuit praktijkbehoefte ‘Bpf in Apf’, vergelijkbaar resultaat

17 Discussie Schiet u maar ……..

18 AWVN-hoofdkantoor Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag Postbus 93050 2509 AB Den Haag AWVN-werkgeverslijn 070 850 86 05 werkgeverslijn@awvn.nl www.awvn.nl


Download ppt "Vooruitgang door vernieuwend werkgeven VVPJ 18-2-16 Verplichtstelling regeling of uitvoerder? H.V.R. Lepoutre."

Verwante presentaties


Ads door Google