De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VU Lezing Pensioenactualiteiten II

Verwante presentaties


Presentatie over: "VU Lezing Pensioenactualiteiten II"— Transcript van de presentatie:

1 VU Lezing Pensioenactualiteiten II
Het pensioenfonds in de steigers: een nieuw bestuursmodel Mila Hoekstra 26 juni 2013

2 Agenda Stand van zaken wetgeving PFG Keuze uit 5 bestuursmodellen Wat komt daarbij kijken? Wat zijn de verschillen met huidige situatie? Vragen?

3 Planning wetgeving PFG
Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen per 1 augustus 2013 in werking? KK/B in werking per 1 juli 2013 Wet Bestuur en toezicht per 1 januari 2013 van toepassing, eigen regeling vanaf inwerkingtreding Wet versterking bestuur (Ontwerpbesluit beloning en tijdsbeslag)

4 Pensioengerechtigden
Model 1: paritair model Intern toezicht Raad van toezicht of Visitatiecommissie Bestuur Max. 2 externen Werkgevers Werknemers Pensioengerechtigden Werknemers Pensioengerechtigden Verantwoordingsorgaan Werkgever(s) Werkgever(*s Verantwoording en medezeggenschap

5 Pensioengerechtigden
Model 2: One tier board: omgekeerd gemengd model Bestuur Visitatiecommissie Niet uitvoerende bestuursleden met toezichttaak: belanghebbenden én onafhankelijke voorzitter Uitvoerende bestuursleden: externen Raad van toezicht Intern toezicht Werknemers Toelichten Pensioengerechtigden Verantwoordingsorgaan Werkgever(s) Verantwoording en medezeggenschap

6 Model 3: One tier board: paritair gemengd model Pensioengerechtigden
Bestuur Uitvoerende bestuursleden: belanghebbenden Niet uitvoerende bestuursleden met toezichttaak: min. 3 externen Max. 2 externen Raad van toezicht Intern toezicht Werknemers Pensioengerechtigden Verantwoordingsorgaan Werkgever(s) Verantwoording en medezeggenschap

7 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen
(model 1 t/m 3): Samenstelling Bestuur Pensioengerechtigden in bestuur (bij 2 en 3 als NUB’s) Vertegenwoordigers actieven en pensioengerechtigden tenminste 50% van de zetels Met maximum van 25% pensioengerechtigden Maximaal 2 externen

8 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen (2)
Verantwoordingsorgaan Deelnemersraad + verantwoordingsorgaan wordt VO-nieuw Werkgever kán in verantwoordingsfunctie Intern toezicht Raad van toezicht of visitatiecommissie Minimaal 3 natuurlijke onafhankelijke personen Bij bpf: Raad van toezicht verplicht

9 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen (3)
Verschil DR – VO-nieuw Taken DR: adviesfunctie Taken VO-nieuw: Verantwoordingsfunctie Adviesbevoegdheid vergelijkbaar met huidige verantwoordingsorgaan Beloningsbeleid Vorm en inrichting intern toezicht Profielschets leden raad van toezicht Interne klachten- en geschillenprocedure Communicatie- en voorlichtingsbeleid Naar aanleiding melding disfunctioneren bestuur door raad van toezicht

10 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen (4)
(vervolg) Adviesbevoegdheid ten aanzien van fundamentele kwesties: Gehele of gedeeltelijke overdracht van of overname door pensioenfonds van verplichtingen Liquidatie, fusie en splitsing Sluiten, wijziging of beëindigen uitvoeringsovereenkomst Omzetten in andere rechtsvorm Samenvoeging in multi-opf Recht op overleg met IT

11 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen (5)
Intern toezicht bij paritair model 1 RvT of VC Taken: Toezicht op beleid, Algemene gang van zaken, Adequate risicobeheersing en Evenwichtige belangenafweging Legt verantwoording af aan VO en werkgever, BO en in jaarverslag En …. Staat bestuur met raad terzijde Recht op informatie

12 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen (6)
Goedkeuringsrechten Jaarverslag/ jaarrekening Profielschets bestuurders Beloningsbeleid Gehele of gedeeltelijke overdracht van of overname door pensioenfonds van verplichtingen Liquidatie, fusie en splitsing Omzetten in andere rechtsvorm Samenvoeging in multi-opf Melding disfunctioneren bestuur aan VO/BO/benoemende partij en in uiterste geval: DNB

13 Wat komt daarbij kijken in paritaire one tier board modellen (7)
Samenstelling bestuur Omgekeerd gemengd model Extra waarborgen: Onafhankelijk voorzitter Nadere regels Paritair gemengd model Taakverdeling binnen bestuur

14 Wat komt daarbij kijken in paritaire one tier board modellen (8)
Toezicht Onderdeel van bestuurstaak niet uitvoerende bestuursleden: Taak: Algemeen besturen  Dat is meer dan advisering en toezichthouden maar geen goedkeuringsrechten, want onderdeel bestuur

15 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen (9)
In Code Pensioenfondsen komen normen t.a.v. Zittingstermijnen, voorstel is Bestuur: max. 4 jaar, max. 2x herbenoeming VO-nieuw: max. 4 jaar RvT: max. 4 jaar, max. 1x herbenoeming Benoeming en ontslag (globaal) Bestuur benoemt bestuurders obv profielschets, na horen RvT Bestuur benoemt/ontslaat RvT obv profielschets, ogv bindende voordracht VO-nieuw

16 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen (10)
(vervolg) Diversiteit: concretisering eisen vwb m/v verhouding leeftijdspreiding Beloningsbeleid Er komt wettelijke regeling beheerst beloningsbeleid: geen aanmoediging tot het nemen van meer risico’s dan voor dat fonds aanvaardbaar is In Code nadere uitwerking: over structuur, niet over hoogte beloningen Op beloningsbeleid uitvoeringsorganisaties heeft pensioenfonds invloed via contracten en soms via aandeelhouderschap

17 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen (11)
In wetsvoorstel beperking maximaal aantal bestuurs- en toezichtfuncties In concept-besluit uitgewerkt: Uitgangspunt: maximaal 1 fte (bestuurs)last DNB blijft naar concrete situatie kijken

18 Model 4 : onafhankelijk model Pensioengerechtigden
Intern toezicht Raad van toezicht of Visitatiecommissie Bestuur Min. 2 externen Pensioengerechtigden Toelichten onafhankelijk model, na muisklik verschijnen de rode sterren, daar toelichten wat onze belangrijkste problemen zijn met dit model. Werknemers Belanghebbendenorgaan Werkgevers Verantwoording & medezeggenschap

19 Model 5: One tier board: onafhankelijk gemengd model
Bestuur Uitvoerende bestuursleden: min. 2 externen Niet uitvoerende bestuursleden met toezichttaak: min. 3 externen Raad van toezicht Intern toezicht Pensioengerechtigden Toelichten Werknemers Belanghebbendenorgaan Werkgevers Verantwoording & medezeggenschap

20 Wat komt daarbij kijken in onafhankelijke modellen
(model 4 en 5) Deelnemersraad + verantwoordingsorgaan wordt belanghebbendenorgaan (BO) Samenstelling BO Conform paritair bestuur Werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden

21 Wat komt daarbij kijken in onafhankelijke modellen (2)
Taken BO Adviesfunctie vgl. met DR Waarbij deel goedkeuringsrecht is geworden: Gehele of gedeeltelijke overdracht van of overname door pensioenfonds van verplichtingen Liquidatie, fusie en splitsing Sluiten, wijziging of beëindigen uitvoeringsovereenkomst Omzetten in andere rechtsvorm Samenvoeging in multi-opf

22 Wat komt daarbij kijken in onafhankelijke modellen (3)
Overige goedkeuringsrechten: Strategisch beleggingsbeleid Premie Vaststelling en wijziging toeslagbeleid Vaststelling korte- en langetermijnherstelplan Terugstortingen en premiekortingen Kortingen Verantwoordingsfunctie, cf. VO-nieuw

23 Terug- en vooruitblik Lobby om omgekeerd gemengd model te herintroduceren en rol werkgever in verantwoordingsfunctie te herstellen succesvol Zelfregulering: ontwikkelen Code Pensioenfondsen tezamen met STAR

24 Vr Dank voor uw aandacht!

25 Primaat bij pensioenfonds behoort bij belanghebbenden
Stelling 1 Primaat bij pensioenfonds behoort bij belanghebbenden

26 Stelling 2 5 is teveel (bestuursmodellen)


Download ppt "VU Lezing Pensioenactualiteiten II"

Verwante presentaties


Ads door Google