De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VU Lezing Pensioenactualiteiten II Het pensioenfonds in de steigers: een nieuw bestuursmodel Mila Hoekstra 26 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VU Lezing Pensioenactualiteiten II Het pensioenfonds in de steigers: een nieuw bestuursmodel Mila Hoekstra 26 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 VU Lezing Pensioenactualiteiten II Het pensioenfonds in de steigers: een nieuw bestuursmodel Mila Hoekstra 26 juni 2013

2 2 Agenda 1. Stand van zaken wetgeving PFG 2. Keuze uit 5 bestuursmodellen 3. Wat komt daarbij kijken? 4. Wat zijn de verschillen met huidige situatie? 5. Vragen?

3 3 Planning wetgeving PFG  Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen per 1 augustus 2013 in werking?  KK/B in werking per 1 juli 2013  Wet Bestuur en toezicht per 1 januari 2013 van toepassing, eigen regeling vanaf inwerkingtreding Wet versterking bestuur (Ontwerpbesluit beloning en tijdsbeslag)

4 4 Model 1: paritair model Pensioengerechtigden Werknemers WerkgeversPensioengerechtigden Max. 2 externen Raad van toezicht Intern toezicht Bestuur Verantwoordingsorgaan Werkgever(s) Visitatiecommissie Werkgever(*s Verantwoording en medezeggenschap of

5 5 Model 2: One tier board: omgekeerd gemengd model Raad van toezicht Intern toezicht Bestuur Visitatiecommissie Uitvoerende bestuursleden: externen Niet uitvoerende bestuursleden met toezichttaak: belanghebbenden én onafhankelijke voorzitter Pensioengerechtigden Werknemers Verantwoordingsorgaan Werkgever(s) Verantwoording en medezeggenschap

6 6 Model 3: One tier board: paritair gemengd model Raad van toezicht Intern toezicht Bestuur Uitvoerende bestuursleden: belanghebbenden Niet uitvoerende bestuursleden met toezichttaak: min. 3 externen Max. 2 externen Pensioengerechtigden Werknemers Verantwoordingsorgaan Werkgever(s) Verantwoording en medezeggenschap

7 7 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen (model 1 t/m 3): Samenstelling  Bestuur  Pensioengerechtigden in bestuur (bij 2 en 3 als NUB’s)  Vertegenwoordigers actieven en pensioengerechtigden tenminste 50% van de zetels  Met maximum van 25% pensioengerechtigden  Maximaal 2 externen

8 8 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen (2)  Verantwoordingsorgaan  Deelnemersraad + verantwoordingsorgaan wordt VO-nieuw  Werkgever kán in verantwoordingsfunctie  Intern toezicht  Raad van toezicht of visitatiecommissie  Minimaal 3 natuurlijke onafhankelijke personen  Bij bpf: Raad van toezicht verplicht

9 9 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen (3) Verschil DR – VO-nieuw  Taken DR: adviesfunctie  Taken VO-nieuw:  Verantwoordingsfunctie  Adviesbevoegdheid vergelijkbaar met huidige verantwoordingsorgaan  Beloningsbeleid  Vorm en inrichting intern toezicht  Profielschets leden raad van toezicht  Interne klachten- en geschillenprocedure  Communicatie- en voorlichtingsbeleid  Naar aanleiding melding disfunctioneren bestuur door raad van toezicht

10 10 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen (4) (vervolg)  Adviesbevoegdheid ten aanzien van fundamentele kwesties:  Gehele of gedeeltelijke overdracht van of overname door pensioenfonds van verplichtingen  Liquidatie, fusie en splitsing  Sluiten, wijziging of beëindigen uitvoeringsovereenkomst  Omzetten in andere rechtsvorm  Samenvoeging in multi-opf  Recht op overleg met IT

11 11 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen (5) Intern toezicht bij paritair model 1  RvT of VC  Taken:  Toezicht op beleid,  Algemene gang van zaken,  Adequate risicobeheersing en  Evenwichtige belangenafweging  Legt verantwoording af aan VO en werkgever, BO en in jaarverslag  En ….  Staat bestuur met raad terzijde  Recht op informatie

12 12 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen (6)  Goedkeuringsrechten  Jaarverslag/ jaarrekening  Profielschets bestuurders  Beloningsbeleid  Gehele of gedeeltelijke overdracht van of overname door pensioenfonds van verplichtingen  Liquidatie, fusie en splitsing  Omzetten in andere rechtsvorm  Samenvoeging in multi-opf  Melding disfunctioneren bestuur aan VO/BO/benoemende partij en in uiterste geval: DNB

13 13 Wat komt daarbij kijken in paritaire one tier board modellen (7) Samenstelling bestuur  Omgekeerd gemengd model  Extra waarborgen:  Onafhankelijk voorzitter  Nadere regels  Paritair gemengd model  Taakverdeling binnen bestuur

14 14 Wat komt daarbij kijken in paritaire one tier board modellen (8) Toezicht  Onderdeel van bestuurstaak niet uitvoerende bestuursleden:  Taak:  Algemeen besturen  Dat is meer dan advisering en toezichthouden  maar geen goedkeuringsrechten, want onderdeel bestuur

15 15 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen (9)  In Code Pensioenfondsen komen normen t.a.v.  Zittingstermijnen, voorstel is  Bestuur: max. 4 jaar, max. 2x herbenoeming  VO-nieuw: max. 4 jaar  RvT: max. 4 jaar, max. 1x herbenoeming  Benoeming en ontslag (globaal)  Bestuur benoemt bestuurders obv profielschets, na horen RvT  Bestuur benoemt/ontslaat RvT obv profielschets, ogv bindende voordracht VO-nieuw

16 16 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen (10) (vervolg)  Diversiteit: concretisering eisen vwb  m/v verhouding  leeftijdspreiding  Beloningsbeleid  Er komt wettelijke regeling beheerst beloningsbeleid: geen aanmoediging tot het nemen van meer risico’s dan voor dat fonds aanvaardbaar is  In Code nadere uitwerking: over structuur, niet over hoogte beloningen  Op beloningsbeleid uitvoeringsorganisaties heeft pensioenfonds invloed via contracten en soms via aandeelhouderschap

17 17 Wat komt daarbij kijken in paritaire modellen (11)  In wetsvoorstel beperking maximaal aantal bestuurs- en toezichtfuncties  In concept-besluit uitgewerkt:  Uitgangspunt: maximaal 1 fte (bestuurs)last  DNB blijft naar concrete situatie kijken

18 18 Model 4 : onafhankelijk model Werkgevers Werknemers Verantwoording & medezeggenschap Min. 2 externen Pensioengerechtigden Bestuur Belanghebbendenorgaan Raad van toezicht Visitatiecommissie of Intern toezicht

19 19 Model 5: One tier board: onafhankelijk gemengd model Raad van toezicht Intern toezicht Bestuur Uitvoerende bestuursleden: min. 2 externen Niet uitvoerende bestuursleden met toezichttaak: min. 3 externen Werkgevers Werknemers Verantwoording & medezeggenschap Pensioengerechtigden Belanghebbendenorgaan

20 20 Wat komt daarbij kijken in onafhankelijke modellen (model 4 en 5)  Deelnemersraad + verantwoordingsorgaan wordt belanghebbendenorgaan (BO)  Samenstelling BO  Conform paritair bestuur  Werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden

21 21 Wat komt daarbij kijken in onafhankelijke modellen (2) Taken BO  Adviesfunctie vgl. met DR  Waarbij deel goedkeuringsrecht is geworden:  Gehele of gedeeltelijke overdracht van of overname door pensioenfonds van verplichtingen  Liquidatie, fusie en splitsing  Sluiten, wijziging of beëindigen uitvoeringsovereenkomst  Omzetten in andere rechtsvorm  Samenvoeging in multi-opf

22 22 Wat komt daarbij kijken in onafhankelijke modellen (3)  Overige goedkeuringsrechten:  Strategisch beleggingsbeleid  Premie  Vaststelling en wijziging toeslagbeleid  Vaststelling korte- en langetermijnherstelplan  Terugstortingen en premiekortingen  Kortingen  Verantwoordingsfunctie, cf. VO-nieuw

23 23 Terug- en vooruitblik  Lobby om  omgekeerd gemengd model te herintroduceren en  rol werkgever in verantwoordingsfunctie te herstellen succesvol  Zelfregulering: ontwikkelen Code Pensioenfondsen tezamen met STAR

24 24 Vr Dank voor uw aandacht!

25 25 Stelling 1 Primaat bij pensioenfonds behoort bij belanghebbenden

26 26 Stelling 2 5 is teveel (bestuursmodellen)


Download ppt "VU Lezing Pensioenactualiteiten II Het pensioenfonds in de steigers: een nieuw bestuursmodel Mila Hoekstra 26 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google