De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen & Actieprogramma Toelichting aan de Milieuraad van de gemeente Beveren 5 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen & Actieprogramma Toelichting aan de Milieuraad van de gemeente Beveren 5 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen & Actieprogramma Toelichting aan de Milieuraad van de gemeente Beveren 5 september 2013

2 Inhoud Voorgaande beslissingen Vlaamse Regering
GRUP ‘Afbakening Zeehavengebied Antwerpen’ Actieprogramma ‘Ontwikkeling Zeehavengebied Antwerpen’ Onteigeningen & sociaal begeleidingsplan + fasering Enkele lopende projecten Communicatie

3 GRUP – Wat is een GRUP? Een ruimtelijke uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

4 Principes: Grenzen van de haven vastleggen Haveninbreiding Havenuitbreiding – LSO, ten koste van Doel, Saftingen, Ouden Doel en Rapenburg buffering Natuurontwikkeling Versterking polderdorpen

5 Principes: Grenzen van de haven vastleggen Haveninbreiding Havenuitbreiding – LSO, ten koste van Doel, Saftingen, Ouden Doel en Rapenburg buffering Natuurontwikkeling Versterking polderdorpen

6 GRUP Grafische plannen Stedenbouwkundige voorschriften
Toelichtingsnota Onteigeningsplannen Diverse bijlagen (register planschade, plan-MER, …) Alle documenten raadpleegbaar op

7 GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen en Actieprogramma
SPHA Strategisch plan voor de haven van Antwerpen - juni 2006 Plan-MER Milieueffectbeoordeling verschillende scenario’s: plan-MER – maart 2009 Scenario-keuze Beslissing voorkeurscenario door Vlaamse Regering – september 2009 GRUP + AP Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan – mei 2013 Actieprogramma – maart 2013

8 GRUP - Overzicht 11 september 2009: Opdracht van Vlaamse Regering tot opmaak GRUP 28 oktober 2011: plenaire vergadering 27 april 2012: voorlopige vaststelling van het GRUP door Vlaamse Regering 8 juni tot 6 augustus 2012: openbaar onderzoek Najaar 2012: verwerking opmerkingen, bezwaren en adviezen (wettelijke termijn 180 dagen) 1 februari 2013: verlenging termijn met 60 dagen 15 maart 2013: principiële vaststelling GRUP door VR 15 maart/15 april 2013: advies Raad van State 30 april 2013: definitieve vaststelling GRUP door VR 3 juni 2013: publicatie Belgisch Staatsblad 2 weken na publicatie BS: GRUP is van toepassing

9 GRUP - Openbaar onderzoek juni-juli 2012
178 bezwaren Niet alle opmerkingen, bezwaren en adviezen leidden tot aanpassingen van het GRUP Heel veel vragen over: onteigeningsplannen fasering onteigening en inrichting verduidelijking stedenbouwkundige voorschriften verdwijnen poldergehuchten realisatie natuurgebieden beslissingen die al eerder genomen werden: keuze voorkeurscenario door VR (september 2009) plan-MER (maart 2009) strategisch plan en deelstudies van het strategische plan (<2006)

10 www.havenvandetoekomst-antwerpen.be Wat met uw vraag? Luc Lehouck
Ruimte Vlaanderen Koning Albert II-laan 19 bus 12, 1210 Brussel Veelgestelde vragen en antwoorden op:

11 Overzicht wijzigingen tussen voorlopig vastgesteld GRUP (27/04/2012) en definitief vastgesteld GRUP (26/04/2013)

12 Opmerkingen FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle)
Adviesvraag aan het FANC bij vergunningsaanvragen voor hinderlijke inrichtingen binnen een perimeter van 2 km rond kerncentrale Aanduiding van die perimeter op het grafische plan Engagement van de Vlaamse Regering om ook in de toekomst voldoende mogelijkheden te voorzien voor ontsluitingswegen/noodwegen omheen de kerncentrale (apart beslispunt VR, niet opgenomen in dit GRUP)

13 Opmerkingen FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle)

14 Kantoorgebouwen in zeehavengebied
Uitgangspunt is kantoorontwikkeling te weren in zeehavengebied: “In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven- en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.” Merk op: geen oppervlaktebeperking voor kantoren meer (voorheen maximum 1500 m² oppervlakte)

15 Logistiek Park Waasland
Opmaak van een inrichtingsstudie wordt opgelegd. De studie geeft aan hoe: het logistieke park op een ruimtelijk kwalitatieve en representatieve wijze wordt ingepast langs de E34 het logistieke park op een landschappelijk verantwoorde wijze rekening houdt met het open landschap van de polders aan de overzijde van de N451 en de E34 de ontsluiting zoals in artikel L4.4. bepaald, zal worden gerealiseerd de inrichting van de publieke ruimte en de inpassing van de bebouwing op een kwaliteitsvolle wijze wordt gerealiseerd bij de inrichting van het logistieke park rekening wordt gehouden met de te realiseren corridor voor de rugstreeppad tussen de Zuidelijke Groenzone en de ecologische infrastructuur langs de westrand van het zeehavengebied

16 Logistiek Park Waasland

17 Prosperpolder Grens tussen natuurgebied (Prosperpolder Zuid) en woongebied afgeschuind (+ aanpassing onteigeningsplan) Begrenzing van de overdruk kern Prosperdorp aangepast: Nieuwe bebouwing kan toegelaten worden, voor zover de functie van de nieuwe bebouwing betrekking heeft op: wonen kantoor- of dienstenfunctie die aan een landbouwbedrijf of wonen complementair is, tot een maximum van 100 m², en waarbij de landbouw- of woonfunctie een grotere oppervlakte beslaat dan de complementaire functie aan het wonen complementaire toeristisch-recreatieve verblijven tot een maximum van acht verblijfseenheden de opslag van allerhande materialen of materieel een stal of een schuur bij een bestaand landbouwbedrijf een café of restaurant, jeugdlogies, kinderboerderij of instelling waar hulpbehoevenden al dan niet tijdelijk verblijven landbouwactiviteiten of aan de landbouw verwante activiteiten

18 Prosperpolder Grens tussen natuurgebied (Prosperpolder Zuid) en woongebied afgeschuind Voorlopig vastgesteld GRUP (27/04/2012) Principieel vastgesteld GRUP (15/03/2013)

19 Prosperpolder Begrenzing van de overdruk kern Prosperdorp

20 Natuurgebied Nieuwe Arenbergpolder
Schrappen van de meest zuidelijke tip van het natuurgebied (+ aanpassing onteigeningsplan) Voorlopig vastgesteld GRUP Principieel vastgesteld GRUP (27/04/2012) (15/03/2013)

21 Leidingstraten en hoogspanningsleidingen
Op het grafische plan zijn bestaande, maar in het ontwerp-RUP vergeten leidingstraten en hoogspanningsleidingen opgenomen

22 Ecologische infrastructuur
Om de mogelijkheden voor de permanente ecologische infrastructuur beperkt te verruimen, is voorzien dat voor alle gebieden ‘voor infrastructuur’ de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur is toegelaten

23 Ecologische infrastructuur met medegebruik
Er is beperkt ecologische infrastructuur zonder medegebruik omgezet naar ecologische infrastructuur met medegebruik (EI+): ter hoogte van de E34, tussen de Westelijke Ontsluiting en de spoorlijn (aanleg nieuw spoor mogelijk maken)

24 Actieprogramma Ontwikkeling Havengebied Antwerpen

25

26 Actieprogramma Principes & 13 strategische doelstellingen
Behouden en versterken van de leefbaarheid in het havengebied staat als principe centraal. Op maatschappelijk vlak wordt sterk geïnvesteerd in: op maat gesneden begeleiding van onteigenden met sociaal aanvaarde oplossingen. Dat betekent vermijden van gerechtelijke onteigeningen en uitzettingen havenontwikkeling in transparantie en in overleg met de omgeving, versterken van communicatie en draagvlak

27 Actieprogramma Economie ontwikkelen
Planologische duidelijkheid & rechtszekerheid voor economische bedrijven Ontwikkeling mogelijk van bedrijven en havengebonden activiteiten Ruimte voor nieuwe maritieme infrastructuur en verbetering bestaande infrastructuur Verzekeren vlotte ontsluiting hinterland Mogelijkheid tot duurzame en bloeiende economie Niet ten koste van andere functies in het gebied

28 Actieprogramma Natuur versterken Natuurdoelstellingen Europa naleven
Realisatie: planmatig, proactief, systematisch, volgens een logisch tijdsplan Samenhang tussen havenontwikkeling en realisatie natuur Minderen van geluid over natuur en van effecten ten gevolge van getijdenwisseling Gebieden aangeduid als ecologische infrastructuur strikt beschermen

29 Actieprogramma Milieukwaliteit verbeteren Integraal waterbeleid
Voldoen aan richtlijn luchtkwaliteit Omgevingskwaliteit moet op peil blijven, bij toenemend verkeer en nieuwe industriële activiteit Baggerstrategie (i.s.m. Nederland voor SE) Elke nieuwe vestiging beantwoordt aan principe BBT Integraal waterbeleid Integraal de principes toepassen

30 Actieprogramma Verduurzamen van mobiliteit en infrastructuur
Modal shift zal woon-werkverkeer ten gevolge van havenontwikkeling opvangen Fiets, openbaar vervoer, andere vormen van collectief vervoer voor woon-werkverkeer Verregaande modal shift voor goederenvervoer Meer spoor, meer binnenvaart als hefboom voor een betere verkeersdoorstroming Logistieke kosten stroomlijnen tegen een aanvaardbare, economische, sociale, duurzame prijs

31 Actieprogramma Ontwikkelen en versterken van recreatiemogelijkheden in/om de haven Aandacht voor landschappelijke en erfgoedwaarde Inzetten van energiemanagement Vergroening van productie, verbetering van efficiëntie Sluiten van grondstofkringlopen Toepassen inrichtingsprincipes zuinig ruimtegebruik Nieuwe innovatieve technieken toepassen die leiden tot duurzaam en economisch succesvol ontwikkelen van het havengebied

32 Actieprogramma Uitvoering in nauw overleg met stakeholders
Op korte termijn een aantal studies en werkgroepen opstarten: studie Onthaal & Recreatie vervolgopdracht studie Ruraal Erfgoed LSO convenant Beschermd Erfgoed LSO verplaatsingsstudie Hooghuis Doel inrichtingsstudie Prosperpolder

33 Centraal Netwerk Plenair: twee keer per jaar
Vorige plenaire vergadering: 20 juni 2013 Werkgroepen Eerste drie werkgroepen die opgestart werden: Landschap en erfgoed Onthaal en recreatie Milieukwaliteit

34 Onteigeningen en flankerend beleid

35 Sociaal begeleidingsplan
Doelgroep: bewoners, landbouwers, zelfstandigen Individuele begeleiding en advies, premies en vergoedingen

36 Cijfers bewoning (01/03/2013) Ouden Doel 23 16 Rapenburg 9 2
Bewoonde woningen totaal Bewoonde woningen in private eigendom Ouden Doel 23 16 Rapenburg 9 2 Totaal GRUP 106 45 Inwoners totaal Inwoners woningen in private eigendom Ouden Doel 47 33 Rapenburg 16 2 Totaal GRUP 209 98

37 Onteigeningsplannen Linkerscheldeoever
Keuze Vlaamse Regering voor proactieve natuurontwikkeling Goedgekeurde onteigeningsplannen LSO: Prosperpolder Zuid 1ste fase Nieuw-Arenbergpolder 1ste fase Grote Geule Ouden Doel Woonkern Doel

38 Noordelijk gebied: overzicht

39 Prosperpolder Zuid 1ste fase

40 Nieuw-Arenbergpolder

41 Grote Geule

42 Fasering van de verwervingen door de overheid
Prosperpolder Zuid 1ste fase: mei 2013 tot begin 2014 Grote Geule en Nieuw-Arenbergpolder 1ste fase: begin 2014 tot begin 2015 Doelpolder: moet ingericht zijn vóór ingebruikname Hedwigepolder: tussen 2017 en 2019 Woonkern Doel: onteigening bij gewone procedure

43 Toekomstige onteigeningsplannen
Doelpolder Midden en ontwikkelingszone Saeftinghe: binnen de vijf jaar na definitieve beslissing GRUP (uiterlijk begin 2018) Tweede fase natuurgebieden: 2025

44 Lopende projecten

45 Zuid-westelijke ontsluiting & buffers E34

46 Versterken woonkern Prosperpolder

47 Inrichtingsplannen nieuwe natuurgebieden

48 Onroerend erfgoed

49 Communicatie over Ontwikkeling Havengebied Antwerpen

50 Communicatieacties KT
Infovergaderingen Kallo dinsdag 30 april 2013, u., eigenaars/gebruikers landbouwgoederen (Beveren) donderdag 2 mei 2013, u., eigenaars/gebruikers van landbouwgoederen, Grote Geule (Sint-Gillis-Waas) maandag 6 mei 2013, u., bewoners/eigenaars Ouden Doel en Rapenburg dinsdag 7 mei 2013, u., bewoners/eigenaars woonkern van Doel woensdag 15 mei 2013, u., bewoners van Prosperdorp (algemene informatie) Stabroek maandag 13 mei 2013, u., JOC Stabroek, bewoners, eigenaars en landbouwers RSO

51 Communicatieacties met uitgebreide lijst Q&A’s Communicatie over brede verhaal van havenontwikkeling en uitvoering Actieprogramma Bustours in Sluisgebouw kallo Havendag (zondag 22 september 2013)

52 Contacten Opvolging Actieplan, opvolging vragen en reacties via
Procesmanager:


Download ppt "GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen & Actieprogramma Toelichting aan de Milieuraad van de gemeente Beveren 5 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google