De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0900-1231230.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0900-1231230."— Transcript van de presentatie:

1

2 Kindermishandeling Is elke vorm van:
Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid en van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade aan de minderjarige wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek letsel of psychische stoornissen

3 Kindermishandeling in cijfers
kinderen per jaar slachtoffer van kindermishandeling Jaarlijks overlijden meer dan 50 kinderen ten gevolge van kindermishandeling Meer dan 1/3 van alle leerlingen in het VO geeft aan zelf te maken te hebben (gehad) met KM In elke klas 2 kinderen die seksueel misbruikt zijn waarvan 1 in het afgelopen jaar. 50 – 80 dodelijke slachtoffers met name < 3 jaar (ter vergelijking; in dodelijke slachtoffers in het verkeer < 15 jaar)

4 vormen van mishandeling
Lichamelijke mishandeling Munchausen by Proxy Meisjesbesnijdenis Lichamelijke verwaarlozing Psychische / emotionele mishandeling Psychische / emotionele verwaarlozing Seksueel misbruik Getuige van huiselijk geweld

5 RISICOFACTOREN Onderzoek Leiden 2007
Relatieproblemen Psychiatrische problematiek Verslaving Zwakbegaafdheid Zelf als kind mishandeld

6 Factoren die een kind extra kwetsbaar maken
Te vroeg geboren (hechting moeder en kind) Huilbaby Kind met een handicap Druk kind Ongewenst kind (vooral bij jonge ouders) Stiefkind

7 Risicofactoren bij zwangerschap
Verslaving (alcohol, drugs, medicatie) Psychiatrische problematiek Verstandelijke beperkingen Zelf als kind verwaarloosd, mishandeld Zorgmijder zwanger tgv misbruik Contact Raad vd Kinderbescherming /BJZ Huiselijk Geweld /relatieproblematiek direct en indirect fysiek en psychisch

8 Na de bevalling Kind Verwaarlozing: fysiek en emotioneel
Huilbaby’s (risico 5.6% tik, smoren, schudden) Kinderen voldoen niet aan de verwachting van de ouders (handicap, aard, uiterlijk, gedrag) Realiteit anders dan roze wolk Aangeboren afwijkingen bij kind (FAS, gevoeligheid voor stress) Toename conflicten in relatie Eigen jeugd speelt op

9 Onderzoek Ouderschap bij verstandelijk gehandicapten komt steeds vaker voor. (RvdK 2005) 2 van de 3 verstandelijk gehandicapte ouders kunnen zorg voor hun kind niet aan. Bij meer dan 50 % van deze gezinnen kind uit huis geplaatst of signalen van mishandeling en verwaarlozing. In overige gevallen sprake van 'problematisch' ouderschap. Bij 1 op 3 gezinnen is de zorg 'goed genoeg', mede dankzij intensieve professionele hulp en steun uit de omgeving van het gezin (VWS 2005)

10 Beschermende factoren
Bereidheid om adviezen over te nemen Steun uit de omgeving Partner zonder beperking Geen financiele problemen

11 Signaleren – dilemma’s
Is het wel kindermishandeling? Ik zie het vast verkeerd, ik weet het niet zeker zal wel meevallen, het zijn aardige ouders komt hier niet voor waar begin je aan, ik kan het niet, geen tijd,… mag ik me er wel mee bemoeien hoe reageren de ouders, agressie? er is toch niets aan te doen

12 Epidemiologie Shaken baby
Incidentie: 24-36/ levend geborenen/jaar; NL: 48-72/jaar AMK Gelderland: +/- 7 gevallen per jaar Waarschijnlijk onderrapportage Gemiddelde lft slachtoffers: 2.2 mnd 84% is jonger dan 4 mnd Hoe jonger het kind, hoe groter de kans op beschadigingen

13 Meldcode Kindermishandeling /Huiselijk geweld
Verplicht voor elke instelling die met kinderen en /of jongeren werkt vanaf 2011 Doel Meldcode: Beroepskrachten zijn in staat te signaleren, weten wat zij kunnen doen en zijn hierop aanspreekbaar. Toezicht door inspecties door inspecties . Moet door instellingen zelf uitgewerkt worden in handelingsprotocollen (zie

14 Stappenplan Wat doe je bij een vermoeden van kindermishandeling
of huiselijk geweld Signalen in kaart brengen en vastleggen Collegiaal Overleg, advies AMK/SHG Zorgen delen in gesprek kind en ouders tenzij Taxeren van de situatie Beslissen; zelf hulp bieden of melden . Moet door instellingen zelf uitgewerkt worden in handelingsprotocollen (zie

15 AMK 1 Advies - Consult 2 Melding
Meedenken, verantwoordelijkheid blijft bij vrager gezin anoniem voor AMK Consult =>vervolgcontact 2 Melding Persoonsgegevens geregistreerd onderzoek situatie gesprekken ouders / kinderen overleg betrokken professionals hulpverlening op gang brengen, indien nodig

16 Mogelijkheden na AMK onderzoek
Geen kindermishandeling: afsluiten en vernietigen alert blijven Kindermishandeling niet bevestigd: Wel kindermishandeling: vrijwillige hulpverlening op gang brengen Raad voor de Kinder-bescherming inschakelen Aangifte doen

17 Anonimiteit t.o.v. het gezin
Sociale omgeving: altijd mogelijk, tenzij… Professionals: wel mogelijk, niet wenselijk Jeugdhulpverleners; niet mogelijk, tenzij… Afwegingen: Impact op het gemelde gezin/kind Herleidbaarheid en werkbaarheid Verantwoordelijkheid professional Veiligheid melder Vertrouwensrelatie met client

18 Beroepsgeheim: belang van het kind heeft voorrang
Wet op de jeugdzorg artikel 53, lid 3 Een persoon die is gebonden aan geheim- houdingsplicht kan zonder toestemming van degene die het betreft (ouders en/of kind) inlichtingen verstrekken aan het AMK als dit noodzakelijk wordt geacht om een situatie van kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden van kindermishandeling te onderzoeken.

19 Wat slachtoffers het meeste pijn doet, is niet de wreedheid van de pleger, maar het zwijgen van de omstanders.

20 relevante websites volwassenen kinderen www.kindermishandeling.info


Download ppt "0900-1231230."

Verwante presentaties


Ads door Google