De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europees Sociaal Fonds Oproep transnationaliteit Infosessie 11 februari 2016 Caroline Meyers Karel Vanderpoorten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europees Sociaal Fonds Oproep transnationaliteit Infosessie 11 februari 2016 Caroline Meyers Karel Vanderpoorten."— Transcript van de presentatie:

1 Europees Sociaal Fonds Oproep transnationaliteit Infosessie 11 februari 2016 Caroline Meyers Karel Vanderpoorten

2 Agenda 9:00u: onthaal met koffie 9u30: verwelkoming 9u40: oproep transnationaliteit 10u50: koffiepauze 11u20: vragen 12:00: einde

3 Transnationaliteit Common framework – Coördinatie door EC – Gezamenlijke oproepen door alle lidstaten (2 oproepen in programmeringsperiode 2014-2020) – Vastgelegde thema’s Flexible approach – Verantwoordelijkheid lidstaten – Aparte oproepen (liefst in samenspraak met andere lidstaten) – Vrijheid inzake thema’s

4 Common framework Voorstel van thema’s door EC: – Werk – Sociale inclusie – Jeugdwerkgelegenheid – Leren en vaardigheden – Sociale economie – Vluchtelingen

5 Voor welke thema’s kan men in Vlaanderen indienen?

6 Werk Subthema’s: – Werkbaarheid en integratie op de arbeidsmarkt – Balans werk-privé – Aanpasbaarheid – Werkorganisatie – Groene jobs – Leeftijdsbewust personeelsmanagement, actief ouder worden – Loopbaanbeleid – Job carving/job crafting – Ondernemerschap

7 Sociale inclusie Subthema’s: – Actieve inclusie op de arbeidsmarkt – Bestrijden van discriminatie – Armoedebestrijding – Ontwikkelen en dissemineren van goede praktijken inzake sociale innovatie – Integreren van gemarginaliseerde doelgroepen (incl. Roma) – Langdurig werkzoekenden

8 Jeugdwerkgelegenheid Subthema’s: – NEET’s (not in employment, education or training) – Leertijd – Stages – Duaal leren Belangrijke opmerking: Geen “youth mobility”

9 Leren en vaardigheden Subthema’s: – Aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten en motiveren om te blijven leren – Certificering, valideren van het geleerde – Levenslang leren – Transitie school naar werk – Competenties en talent management – Nieuwe vaardigheden voor nieuwe jobs

10 Sociale economie Subthema’s: – Sociaal ondernemerschap – Coöperatieven – Trajecten van sociale economie naar het normaal economisch circuit

11 Vluchtelingen Subthema’s: – Geïntegreerde trajecten – Trajecten op maat voor hoogopgeleiden of laaggeletterden – Samenwerking met bedrijven stimuleren, mentorship in bedrijven – Ondernemerschap bij vluchtelingen – Combinatie leren en werken

12 Horizontale thema’s Gender en gender mainstreaming moet verplicht opgenomen worden in IEDER project. Daarnaast kunnen ook specifieke gender projecten. Sociale innovatie is mogelijk in een project maar niet verplicht.

13 Doelgroep De finale doelgroep is afhankelijk van het gekozen thema dus breed in te vullen

14 Welke doelstelling bereiken? Transnationale samenwerking met minimaal mutual learning

15 Mutual learning? Gezamenlijke productontwikkeling Uitwisseling van informatie Peer reviewing Aanpassen van bestaande producten aan de Vlaamse arbeidsmarkt Events, publicaties relevant voor het project Disseminatie … Overdraagbaarheid van het ontwikkelde is essentieel!

16 Aan de slag

17 Acties Voorbereidende fase (4 maanden) Fase 1: eigenlijke uitwerking van het project (30 maanden) Fase 2: disseminatie (6 maanden)

18 Voorbereidende fase Periode: 1 juni 2016 tot en met 30 september 2016 Uitdiepen van volgende elementen: – Vlaams en transnationaal partnerschap – Projectidee verder op punt zetten Budget: lumpsum van 15.000 EUR Resultaat: desk and partner search report

19 Fase 1 Periode: 1 januari 2017- 30 juni 2019 Uitwerking effectief project Validering: april-mei 2019 Budget: maximaal 255.000 EUR Resultaat: – Procesmatig verslag – Vertaalslag naar Vlaanderen met toevoeging van het product – Evaluatie van de Vlaamse en transnationale samenwerking – Disseminatiestrategie

20 Fase 2 Periode: 1 juli 2019- 31 december 2019 Disseminatie (op voorwaarde van positieve validering) Budget: maximaal 30.000 EUR Resultaat: – Eindrapport totaal project (eindproduct + resultaten disseminatie)

21 Een project indienen?

22 Hoe indienen? Het project moet ingediend worden in de ESF-applicatie (inloggen kan via de website www.esf-agentschap.be)www.esf-agentschap.be – Elektronische ID-kaart – federal token

23 Ontvankelijkheidscriteria Op organisatieniveau: – Beschikken over rechtspersoonlijkheid – Minimale kwaliteitsvereisten – Voldoende kredietwaardig zijn Op projectniveau: – Projectvoorstel in het Nederlands (behalve TCA en project samenvatting; die eveneens zal moeten opgeladen worden op de Europese website) – Opladen in de ESF-applicatie

24 Verplicht partnerschap (vanaf fase 1) Vlaams partnerschap: – Minstens één andere partner vinden – Afsluiten van een partnerschapsovereenkomst Transnationaal partnerschap: – Minstens één transnationale partner in een ander EU-land met een ESF goedgekeurd project – Afsluiten van een Transnational Cooperation Agreement (TCA)

25 Hoe partners vinden? Via het partner search platform dat wordt opgericht door de EC (voorjaar 2016) Met hulp van het ESF-Agentschap Andere kanalen

26 Overheidsopdrachten Wetgeving overheidsopdrachten: – Wie moet er zich aan houden? – Steeds de markt raadplegen

27 Staatssteun Keuze aan promotor vanaf fase 1: De minimis: – mag niet hoger zijn dan 200.000 EUR (over drie boekjaren) – Deze drempel wordt bekeken vanaf fase 1 (dus eind december 2016) Verklaring niet economisch voordeel: – Voor de voorbereidende fase zal gevraagd worden zo een verklaring te ondertekenen

28 Projectvoorstel opmaken Inhoudelijk projectvoorstel Financiële begroting Projectplanning Indien een bedrijf de rol van promotor opneemt: – Goedkeuring van de ondernemingsraad – Advies van SERR Dit moet ten laatste eind oktober 2016 ingediend worden!

29 Inhoudelijk projectvoorstel voorbereidende fase Inhoudelijk projectvoorstel: – Voorstelling van een projectidee – Niet meer dan 6.000 woorden Beoordelingscriteria: – Uitdaging en visie – Plan – Ervaring en team In te dienen tegen ten laatste 18 april 2016

30 Financiële begroting voorbereidende fase

31 Indiening financiële begroting bij voorbereidende fase lumpsum: 15.000 EUR Eveneens bij de voorbereidende fase de financiering van de volgende fasen aanvragen: maximaal 285.000 EUR Let wel! Gedetailleerde begroting fase 1: indienen bij indiening projectvoorstel fase 1 (eind september 2016) = maximaal 255.000 EUR Gedetailleerde begroting fase 2: indienen samen met de definitieve disseminatiestrategie ten laatste 15 juni 2019 = maximaal 30.000 EUR

32 Kostenopbouw verschillende fasen Voorbereidende fase: – lumpsum: 15.000 EUR – Wat moet uitgewerkt worden?: Verfijning en uitdieping projectidee Opzetten Vlaams en transnationaal partnerschap met ondertekende partnerschapsovereenkomsten – Eindrapportering: Ten laatste 30 september 2016 Desk en partner search rapport Belangrijk: de eindrapportering van de voorbereidende fase dient als projectvoorstel voor fase 1!

33 Kostenopbouw verschillende fasen Fase 1 & 2 (mits goedkeuring eindrapport voorbereidende fase): – Eén kostenrubriek: loonkosten intern personeel Werken met standaardschalen = een maximaal vastgelegd bedrag per bepaalde eenheid Een voltijds equivalent op jaarbasis van 1.720 uren wordt als eenheid beschouwd voor inhoudelijk werk Belangrijk: de coördinatie van het transnationaal werk wordt ook als inhoudelijk gezien en niet als administratief werk en mag dus als eenheid meegeteld worden! In de standaardschalen is een forfait van 40% opgenomen voor alle andere kosten (extern personeel, transnationale kosten, directe en indirecte kosten, …)

34 Kostenopbouw verschillende fasen Aantonen van niveau en anciënniteit: De promotor kan anciënniteit en functieniveau inschalen naargelang de promotor deze zelf in de organisatie erkende vóór de periode van de opstart van het project en dus ook volgens deze niveaus verloont. – Functie niveau: Aan de hand van de loonbrief (indien vermeld) of het arbeidscontract (indien vermeld). Indien geen van beiden voorhanden wordt het diploma van het personeelslid in combinatie met (indien voorhanden) het functieprofiel bekeken. – Anciënniteit: Aan de hand van de arbeidsovereenkomst of de jaarloonfiche.

35 Kostenopbouw verschillende fasen Registratie personeel kan op twee manieren gebeuren: – Tijdsregistratie van de bestede tijd aan het project: Sjabloon ESF Reële prestaties met opgave begin- en eind uur per dagdeel – Toewijzing op contract: Toewijzing arbeidstijd in het project via het arbeidscontract (zie verdere voorwaarden). Bewijsstukken worden opgeladen in een digitale ESF archiefruimte

36 Kostenopbouw verschillende fasen Fase 1 & 2: – Wat kan uitgewerkt worden?: Fase 1: – Mutual learning activiteiten – Ontwikkeling en testing – Themawerking – Evaluatie – … Fase 2: – Disseminatie-activiteiten (conferentie, policy recommendations report, …)

37 Kostenopbouw verschillende fasen: belangrijke tips! De directe relatie tussen het opgebouwde plan van aanpak en de personeelsinzet moet duidelijk blijken – In het kosten- en financieringsschema worden best de fasen en activiteiten overgenomen die opgenomen werden in het plan van aanpak Berekeningswijze – Maak een inschatting van het aantal benodigde personeelsleden op basis van de uit te voeren fasen en de samenhangende activiteiten – Maak een inschaling van niveau en anciënniteit Verplaatsingen – Verplaatsing naar en accommodatie in een ander land worden in het eigen project ingediend – Catering wordt aangeboden door het gastland (en zijn dus geen kosten voor het eigen project)

38 Kostenopbouw verschillende fasen Eindrapportering fase 1 (1 januari 2017-30 juni 2019): – Ten laatste 30 september 2019 indienen – Let wel: April – mei 2019 wordt het product ter validering voorgelegd Ten laatste 15 juni 2019 wordt een disseminatiestrategie voorgelegd om fase 2 te kunnen starten Eindrapportering fase 2 (1 juli 2019-31 december 2019), indien positieve validering: – Ten laatste in te dienen 31 maart 2020

39 Voorziene subsidies

40 Subsidies Het oproepbudget bedraagt 8.400.000 EUR: – 5.000.000 EUR ESF-middelen – 3.400.000 EUR Vlaams cofinancieringsfonds Maximale subsidie per project (inclusief de voorbereidende fase): – 180.000 EUR (60% ESF-middelen) – 120.000 EUR (40% Vlaams cofinancieringsfonds) – Geen private middelen noodzakelijk

41 Voorschotten Bij de voorbereidende fase wordt geen voorschot uitbetaald. De lumpsum wordt betaald als het desk and partner search rapport is ingediend en voldoet aan de eisen. Bij fase 1 zullen wel voorschotten uitbetaald worden (dit zal herhaald worden na elke tussentijdse rapportering).

42 Documenten bij indiening Inhoudelijk projectvoorstel Projectplanning Projectbegroting Partnerschapsovereenkomsten (bij indiening fase 1) Kwaliteitsbewijs Goedkeuring OR of advies SERR indien bedrijven promotor zijn (bij indiening fase 1) – indien bedrijf Verklaring op eer in het kader van de minimis of verklaring “niet economisch voordeel” Opmerking: voor de voorbereidende fase is de verklaring “niet economisch voordeel “ voldoende

43 Het is aan jullie …

44 …with a little help of ESF Bespreken van je projectidee bij de afdeling ESF Hulp bij het vinden van transnationale partners Tijdens de looptijd van het project één of meerdere projectbezoeken Thematische werking Coachende rol vanuit de afdeling ESF

45 Rapporteringen op een rijtje

46 Rapporteringen Voorbereidende fase START: 1 juni 2016 RapportperiodeDeadline voor indiening Eindrapportering voorbereidende fase 01/06/2016 – 31/09/2016 31/09/2016

47 Rapporteringen Fase 1 START: 1 januari 2017 Rapportperiode Deadline voor indiening Eerste tussentijdse rapportering 01/01/2017- 31/12/2017 31/03/2018 Tweede tussentijdse rapportering 01/01/2018- 31/12/2018 31/03/2019 Eindrapportering01/01/2019- 30/06/2019 01/10/2019

48 Rapporteringen Fase 2 START: 1 juli 2019 Rapportperiode Deadline voor indiening Eindrapportering01/07/2019– 31/12/2019 30/03/2020

49 Flexible approach Indienen van projecten in de flexible approach zal ook worden opgestart voor thema’s die niet passen binnen CF De uitbouw hiervan zal nog verder besproken worden

50 Vragen

51 “The ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do.” Steve Jobs

52 Ondersteuning Men kan steeds terecht bij: -karel.vanderpoorten@wse.vlaanderen.bekarel.vanderpoorten@wse.vlaanderen.be -caroline.meyers@wse.vlaanderen.becaroline.meyers@wse.vlaanderen.be Tip: Maak gewoon een afspraak en leg je ideeën aan ons voor!


Download ppt "Europees Sociaal Fonds Oproep transnationaliteit Infosessie 11 februari 2016 Caroline Meyers Karel Vanderpoorten."

Verwante presentaties


Ads door Google